MGA TULA NA TURO
NG ESPIRITU SANTO©
(POEMS TAUGHT BY THE HOLY SPIRIT)

Tinipon ni Aristeo Canlas Fernando

 

Ang sabi ng Espiritu Santo, "Itinuro Ko sa inyo, puro mahahalagang tula. Hindi Ko kayo tinuruan noong 'May isang bulaklak, ...' Hindi Ko kayo tinuruan noong may ganito, ganito, ganito, ganyan lang. Ang itinuro Ko sa inyo ay puro kagandahang-asal, puro sa inyong kabutihan, puro sa inyong kapakanan. Lahat ay puro sa inyo.

Kung ihihiwalay ninyo sa inyong tabi ang tulang iyan, malilimutan ninyo lahat ng pabor para sa inyo o kabutihan para sa inyo."


Ang tulang ito ay ang buod ng ating pakikipamayan sa daigdig na ito.

TULA NO. 1

SA LANDAS NG BUHAY

Halina, halina sa landas ng buhay,
mga puso'y bigkisin ng pagmamahalan.
Diwa at damdamin magkaisang tunay,
At sabay na tahakin ang landas ng buhay.

Sa dulo ng hirap ginhawa ay kakamtan,
kung tayo'y magtitiis sa mundong ibabaw.
Atin ngang mararating ang kaluwalhatian
at sa piling ng Diyos kay tamis mabuhay.


Ang tulang ito ay binibigkas kapag Bagong Taon.

TULA NO. 2

TUGTOG KAMPANA KO

Tugtog kampana ko ating salubungin,
ang Bagong Taon kong ngayo'y dumarating.
Iubos kampana ang iyong taginting,
ang taong luma na'y atin nang limutin.

Tugtog kampana ko at ipagtabuyan,
mga ugali ko na hindi mainam.
Iubos kampana ang lahat mong ingay.
Magsaya at ako'y magbabagong buhay.


TULA NO. 3

MAY ISANG PUNUNGKAHOY

May isang punungkahoy na nasa bakuran
na pinagtataga ng naghahalaman.
Kung kaya sa laki ng panghihinayang,
aking itinanong kung ano ang dahilan.

Ang sagot sa akin, 'Iyan ay punungkahoy,
ni wala ni yabong ang kanyang yamungmong.
Namumulaklak nga, lagi namang luoy,
nagiging sukal lang ang sanga at dahon.'


TULA NO. 4

PINALO KITA, BUNSO

Bunso'y matulog na, matulog na, Bunso,
Ikaw ba'y nagtampo dahil sa pinalo?
Pinalo man kita, iyan ay pagsuyo.
Mahal na mahal ka sa puso ko, Bunso.

Bunso'y matulog na, sa sutlang kandungan,
nang ikaw ay lumaki at makapag-aral.
Kung lumaki ka na't diwa mo'y lumabay,
magiging gabay ka niyaring katandaan.

---------------------------------------------------------------------------------------------
Aral: ang hindi mamalo sa anak ay nagiging pagluha ng magulang.


TULA NO. 5

PAGHUHUKOM

Hindi na raw magtatagal
at darating yaong araw,
Ang tao ay huhukuman
sa nagawang kasalanan.
Ang parusang igagawad
ni Jesus na Poong Anak
sa nangalisya ng landas
ang apoy na nagniningas.


TULA NO. 6

INAKAY NA MUNTI

Inakay na munting naligaw sa gubat,
Nang hinahanap na ang sariling pugad,
ang pugad ko noong aking mapagmalas,
Nang uup'an ko na, ang laman ay ahas.

O ganito pala ang mabuhay sa sandaigdigan,
marami pa ang sama kaysa kabutihan.
Kung hahanapin mo ang iyong kaaway,
huwag kang lalayo, katabi mo lamang.

Ako'y parang batong binalibag,
ang akala'y sa langit aakyat;
nang sa himpapawid, ako'y mapataas,
ang bigat ko na rin ang siyang nagpalagpak.


TULA NO. 7

LAHAT SA MUNDO AY MAY HANGGA

Ina, bakit baga kung bukang-liwayway,
ang araw ay papaakyat sa may kalangitan,
ngunit kung dapit-hapon naman, ang araw ding iyan
sa likod ng bundok ay pababa naman.

Halina, bunso ko, ang tawag ng ina,
habang minamasdan ang anak na sinta,
ang lahat sa mundo'y ganyan ngang talaga,
kapag may simula ay mayroon ding hangga.


[Back to Home Page] [Back to Topics in Pilipino] [Back to Top]

© Aristeo Canlas Fernando 2000
All rights reserved.