INDEX OF TRANSCRIPT OF SESSIONS
(Sorted by transcript file number)©

ARISTEO CANLAS FERNANDO
Peace Crusader and Echo of the Holy Spirit

001

e01b-pah3

Kahulugan ng pagkapako at pagkamatay ni Jesucristo sa krus

002

g11a-pah1

Ang iglesya

003

d07b-pah10

Alin ang tamang relihiyon?

004

d09b-pah9

Mapapalad kayo at naririnig ninyo ang tinig na ito

005

d07a-pah9

Ang tao ay nabubuhay hindi sa tinapay lamang

006

b26b-pah2

Paliwanag tungkol sa Trinity

007

b26b-pah1

Hindi makapagpapabago ang relihiyon

008

b26a-pah2

Ang dasal na paulit-ulit

009

d04a-pah1

Ang Pasko ay kapayapaan

010

d04a-pah2

Araw-araw, sa lahat ng sandali, ay Pasko

011

m01b-ser1

Panambitan – Part 1 of 3

012

m01b-ser2

Panambitan – Part 2 of 3

013

m01b-ser3

Panambitan – Part 3 of 3

014

e04a-pah2

Ang pinakamalapit na kamag-anak ng isang tao

015

d04a-pah8

Part 1 of 5 - Ang balang

016

d04a-pah9

Part 2 of 5 – Nadikit sa sahig

017

d04a-pah10

Part 3 of 5 – Nagtalik sa kapilya

018

g10b-pah1

Ang bendisyon ni Ama

019

d03a-pah14

Mapapalad kayo at may gumagabay sa inyo

020

b25b-pah4

Hindi baleng mamatay basta’t may Diyos

021

d02a-pah4

Sino ang diyos ng tao sa kalupaan?

022

b25b-pah5

Alin ang tunay na pag-aari ng isang tao?

023

b25b-pah6

Mga huhugutin mula sa iba’t ibang relihiyon

024

c04a-pah1

Aling turo ang paniniwalaan?

025

m30a-tal1

Pabayang babae sa kanyang puri

026

m30a-tal2

Pagnanakawan na hahantong sa digmaan

027

m30a-tal3

Ang magbabaka-baka

028

m30a-tal4

Ipagbibili ang mga anak na babae

029

m30a-tal5

Digmaang lalaganap sa buong daigdig

030

d12a-pah4

Sariling pag-aari ng isang tao

031

d06b-pah5

Ang taong mabuti ngayon

032

d06b-pah6

The New Jerusalem

033

d06b-pah7

Kaharian ng Kanyang mga Langit

034

d12a-pah9

Ang pagsu-suicide

035

d12a-pah13

Natuloy ba sa pagpapakamatay si Judas?

036

m29b-pah1

Part 1 of 4 – Ang nasa liwanag at ang nasa dilim

037

m29b-pah2

Part 2 of 4 – Ang pagtatakip ng mukha o pagkukumot

038

m29b-pah3

Part 3 of 4 – Ang luklukan

039

m29b-pah4

Part 4 of 4 – Panampalatayanan ang sinasabi at hindi ang tinig

040

a04a-pah1

May 5 at May 23

041

a03a-pah1

Ang hibo ng makasalanang daigdig

042

a05b-pah1

Sino ang hindi maaaring magpahugas ng paa?

043

e19a-pah1

Ninos Inocentes

044

e18b-pah1

Lubusan tayong magpakabanal

045

a06a-pah1

Ang paghuhugas ng paa

046

c07a-pah1

One-third lamang ng daigdig ang matitira

047

d03a-pah9

Wala nang maghahangad sa Pilipinas

048

d12b-pah6

Nang si Jesus ay 12 years old

049

d03a-pah10

Ang patibong at ang alagad

050

d01b-pah6

Ang pag-ibig ng Diyos na walang hanggan

051

d01b-pah7

Ang pag-ibig na walang hanggan

052

g07a-pah1

Pagkakaiba ng rebulto at espiritu

053

g06b-pah1

Wala ng laman ang ilalim ng kalupaan

054

d12a-pah14

Walang makapagliligtas sa sarili maliban sa sarili

055

m27b-pah2

Ang katawang-lupa, espiritu at kaluluwa

056

m19a-pah1

Ang binhi

057

m27b-pah3

Ang kaluluwa

058

b26b-pah6

Kumpisal ng diretso sa Diyos

059

b26b-pah5

Mamalakaya ka

060

d07b-pah8

Pagpunta sa mga simbahan

061

d07b-pah7

Isinisigaw ang panalangin

062

d07b-pah6

Ang altar sa bahay

063

b25b-pah1

Kanilang sarili ang kanilang itinilaga

064

b25b-pah2

Ninais pa nila ang laging nasa dilim

065

b25b-pah3

Parable of the salawal

066

b26b-pah3

Salawal na ibinigay ng ating mga magulang

067

f43a-pah1

Tsunami

068

c01b-pah1

Ang katotohanan at ang kasinungalingan – Part 1 of 2

069

c01b-pah2

Ang katotohanan at ang kasinungalingan – Part 2 of 2

070

d03a-pah11

Alyansa sa pagitan ng mga Muslim at NPA

071

d01b-pah8

Kumuha ng walis at magwalis upang makapaglinis

072

d02a-pah9

Hindi pa kaya ni Aristeo na magwalis

073

e04a-pah1

Ang mga anak ng kapatid ni Clarita

074

d07b-pah9

Alituntunin ng batas ng Langit

075

d07b-pah5

Hindi niluluhuran at sinasamba ang rebulto

076

d07b-pah2

Iisa lamang ang dapat ninyong tatawaging Ama

077

d07b-pah3

Ang magtatwa kay Maria

078

a03a-pah2

Inianak sa pagkakasala

079

d12a-pah2

72 alagad na inutusan sa unahan ng Kanyang mukha

080

s41a-pah1

Jesus walks on the water

081

e20a-pah1

Florante at Laura

082

g13a-pah1

Ang pagwawala sa sarili

083

g13a-pah2

Binigyan Ko ang tao ng sarili nilang pag-iisip

084

b03a-pah1

Sino ang dapat na iboto?

085

b03a-pah2

Malapit na ang paggunaw ng daigdig

086

b03a-pah3

Malayo sa matitinding karamdaman

087

d07b-pah12

Jesus as Lord and Savior

088

c04a-pah2

Armageddon

089

c04a-pah3

Mga Muslim na huhugutin

090

c06a-pah1

Kalimutan ang nakaraang pagkatao

091

u02b-pah1

Sino ang makapagpapatotoo?

092

u07b-pah1

Pagbibinyag at original sin

093

u07b-pah2

Ano ang puno ng mansanas?

094

d12b-pah4

Ang mga magnanakaw na ipinako sa krus

095

m11a-ser1

Ang mga sakit na dinanas ni Jesus (Part 1 of 6)

096

m11a-ser2

Larawan ni Jesus nang Siya ay ipako sa krus (Part 2 of 6)

097

m11a-ser3

Ako’y nauuhaw (Part 3 of 6)

098

m11a-ser4

Nag-akala ka (Part 4 of 6)

099

m11a-ser5

Kapatid ng uod (Part 5 of 6)

100

m11a-ser6

Kawalan ng utang na loob (Part 6 of 6)

101

e01b-pah3

Kahulugan ng pagkapako at pagkamatay ni Jesucristo sa krus

102

d01a-pah3

Katakutan ang kamatayan na batbat ng pagkakasala

103

a03a-pah3

Huwag kang papatay

104

k05a-pah3

Pagbabalita ng tungkol sa maninila

105

e04a-pah3

Higit na matimbang ang tubig kaysa dugo

106

e04a-pah4

Si Miguel arkanghel at si Bekah

107

f28a-pah1

Ang mga misteryo sa tuwa

108

f28a-pah2

Masaya at dinadalaw Ninyo kami

109

f28a-pah3

Ang pagkukulubong

110

f28a-pah4

Ang panalangin ay para sa inyong kapaburan

111

f28a-pah5

Sumasampalataya ako

112

f28a-pah6

Ang mag-anak na demonyo

113

f28a-pah7

Tinamaan ka ng grasya

114

f28a-pah8

Madaling humawa ang kasamaan

115

f28a-pah9

Maging batikang magnanakaw

116

f28a-pah10

Ang mabait at ang mabuti

117

b26a-pah1

Ang perserbeteryo

118

f24b-ser1

Ang Pasko ay pasimula ng lahat (Part 1 of 3)

119

f24b-ser2

Dapat lagi tayong may pag-asa (Part 2 of 3)

120

f24b-ser3

Masunod namin ang lahat ng kamahalan (Part 3 of 3)

121

m29a-pah1

Ang katawang-lupa

122

m29a-pah2

Ang tinig ng Diyos

123

m29a-ser1

Ang Pasko ay araw ng pag-ibig

124

m11a-pah1

Sa Landas ng Buhay (Part 1 of 2)

125

m11a-pah2

Sa Landas ng Buhay (Part 2 of 2)

126

m16b-pah1

Maio Mait – ang pangalan ng Pilipinas bago dumating ang mga Kastila

127

m27a-ser1

Ang karamdamang ketong (Part 1 of 5)

128

m27a-ser2

Paghahangad na mailigtas sa apoy ng Impiyerno (Part 2 of 5)

129

m27a-ser3

Sarili (Part 3 of 5)

130

m27a-ser4

Tayo ang dapat na parusahan (Part 4 of 5)

131

m27a-ser5

Ang mabuting pastol (Part 5 of 5)

132

g16a-pah1

Ang mga taga-ibang planeta

133

g16a-pah2

Naaawa Ako sa inyo

134

g16a-pah3

Walang kabuluhan na ang patay ay idaan pa sa simbahan

135

g16a-pah4

Pagbilang ng ikatlong araw

136

m30a-tal6

Ang bulaang propeta

137

m18a-pah5

Planetang nanaog sa lupa

138

m19a-ser1

Ayaw Ko ng magulo at maingay (Part 1 of 3)

139

m19a-ser2

Mapapalad kayo at mayroon kayong tulay (Part 2 of 3)

140

m19a-ser3

Panatilihin natin ang buti (Part 3 of 3)

141

m27b-pah1

Kayo man lang

142

m27b-ser1

Daigdig, Langit, at Impiyerno (Part 1 of 4)

143

m27b-ser2

Kawalan ng pagpipitagan (Part 2 of 4)

144

m27b-ser3

Ang nagpapagalaw ng kalikasan (Part 3 of 4)

145

m27b-ser4

Ang Diyos ay nililimot ninyo (Part 4 of 4)

146

d10b-pah9

Purposes of prophecies

147

g03b-pah1

Ako at ang Ama ay iisa

148

g03b-pah2

Pako sa krus

149

g03b-pah3

Si Reneliniyindi ay isang bulag

150

g03b-pah4

Bilang kahalili Ko

151

g03b-pah5

Ang panalangin ni Reneliniyindi

152

m30a-pah1

Tinig na ating susundin

153

m30a-pah3

Gabuhok lang para sa gahita pang darating

154

m30a-pah4

Sino ang nagpopondo?

155

g04a-pah1

Gaano katanda ang Diyos?

156

g06b-pah2

Ang pangungumpisal at ang pagtanggap ng pakinabang

157

d01a-pah1

Ang magse-census

158

d01a-pah2

Kayo’y Aking pinapag-iingat

159

d01a-pah4

Huwag kayong magsawang manalangin

160

d01a-pah5

Balimbing, hunyango at paniki

161

d01a-pah6

Ang dilat ang ang bingi

162

d01a-pah7

Ang kasal ng anak ng hari

163

d01a-pah8

Ang nilalakad

164

d01a-pah9

Natatalastas Ko ang nagaganap dito

165

d01a-pah10

Ang paghahanap ng makakain

166

d01a-pah11

Kuwento ng atay at balun-balunan

167

d01a-pah12

Sino sa inyo ang mahirap?

168

d01a-pah13

Ang inyong Ama ay hindi ninyo kilala

169

d01a-pah14

Kayong lahat ay mayaman

170

d01b-pah1

Laging maghanda

171

d01b-pah2

Ang mananahi ng uniporme

172

d01b-pah3

Pangangaral ng patalinghaga

173

d01b-pah4

Ibig Ko’y maganda ang nakapaloob

174

d01b-pah5

Ginto ang balat, ang laman ay burak

175

d01b-pah9

Napakagandang tingnan

176

d02a-pah1

Magwalis ng bahay

177

d02a-pah2

Ang paglilinis

178

d02a-pah3

Pagbatiin mo ang magkakapatid

179

d02a-pah5

Sino ang nagsabi sa Akin?

180

d02a-pah6

Laging malinis

181

d02a-pah7

Ang Aking bukirin

182

d02a-pah8

Walang diborsiyo

183

d02b-pah1

Bakit naparirito ang Holy Spirit?

184

d02b-pah2

Puspusang pananalangin at pag-iingat

185

d02b-pah3

Ang pamilya na bingi

186

d02b-pah4

Ang panggagamot

187

d02b-pah5

Hari ng manggagamot

188

d02b-ser1

Pag-aalok ng tindero at tindera

189

d02b-ser2

Kadahilanan ng pagpupunyagi

190

d02b-ser3

Tinalikdan natin ang pagdurusa ni Jesus

191

d02b-ser4

Ang gantimpalang inihahandog ng Diyos

192

d02b-ser5

Manatili sa pananampalataya sa Diyos

193

d03a-pah1

Pananampalataya sa paggagamot

194

d03a-pah2

Gamot sa binat

195

d03a-pah3

Ang paao

196

d03a-pah5

Ang magpapahiwalay sa inyo’y kamatayan

197

d03a-pah6

Ang mag-asawa

198

d03a-pah7

Napakasamang bisyo

199

d03a-pah8

Kakulitan ng inyong katandaan

200

d03a-pah12

Ayoko ng pagbotong may poot

201

d03a-pah13

Tungkulin: humanap ng kapayapaan

202

d03b-pah1

Magkaputol ng pusod

203

d03b-pah2

Anong klaseng magwawalis tayo?

204

d03b-pah3

Itaimtim ang pananalangin

205

d03b-pah4

Pagpapahalaga sa ating buhay

206

d03b-pah5

Ilayo ang takot at pagkagulumihanan

207

d03b-pah6

Diyos at hindi adios

208

d03b-pah7

Diyos o buhay

209

d04a-pah3

Ang mag-anak na Demonyo

210

d04a-pah4

Kayo ay kasali sa grasya

211

d04a-pah5

Kayo man lang ang maligtas

212

d04a-pah6

Si Laimaraiah, ang Dakilang Doktor

213

d04a-pah7

Hinog na ang panahon

214

d04a-pah11

Mahilig sa mga pangako

215

d04a-pah12

Huwag mong gagamiting panumpa

216

d04a-pah13

Magsipag-ingat kayo

217

d04a-pah14

Malapit na ang katapusan

218

d04a-pah15

Tayo ay magkakahiwa-hiwalay

219

d04b-pah1

Susi sa pinto ng Langit

220

d04b-pah2

Maging kalugud-lugod sa Panginoon

221

d03a-pah4

Tagubilin ng Panginoon sa kasal

222

d04b-pah3

Sakripisyo ng panalangin

223

d04b-pah4

Ang nanay ni Anita

224

d04b-pah5

Pagkakaiba ng pakikipag-isa at ng pagbibigkis-bigkis

225

d04b-pah6

Ang walis

226

d04b-pah7

Ang yantok

227

d04b-pah8

Ang palasan

228

d04b-pah9

Ang ikalimang mangkok

229

d04b-pah10

Hinanakit at karaingan ng Diyos

230

d04b-pah11

Nakakain na ng tao

231

d05a-ser1

Tulad natin na iisa

232

d05a-ser2

Si Jesus ay umiibig sa sangkatauhan

233

d05a-ser3

Ang tahanan ng Diyos sa tao

234

d05a-ser4

Walang kasimbigat na tungkulin

235

d05a-ser5

Sakit ng lupang katawan

236

d05a-ser6

Kayo ang asin ng lupa

237

d05b-pah1

Suwail na anak

238

d05b-pah2

Ang alibughang anak

239

d05b-pah3

Paghahayag ng gusto at ayaw

240

d05b-pah4

Mga gusto na ugali ng magulang sa mga anak

241

d05b-ser1

Magsasalita ang Ama sa pamamagitan ninyo

242

d05b-ser2

Hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa Iyo

243

g11a-pah1

Napakaganda ni Luzbelle (Part 1 of 4)

244

g11a-pah2

Luzbelle naging Lucifer; ang plano ng Diyos (Part 2 of 4)

245

g11a-pah3

Ang kaban ng tipan (Part 3 of 4)

246

g11a-pah4

Ang istorya ni Maria (Part 4 of 4)

247

g11a-pah5

Si Marcial Aguila

248

g11a-pah6

Ang espiritu at ang katawang-lupa

249

d06a-pah1

Mga damo na walang kapakinabangan

250

d06a-pah2

Kaibhan ng damo kaysa bunga

251

d06a-pah3

Panahon na upang magtuwid

252

d06a-pah4

Disco at Diyos ko

253

d06a-pah5

Pag-aatang ng pasanin ng mundo

254

d06a-pah6

Ang biyaya ng Espiritu Santo

255

d06a-pah7

Ang sirkero

256

d06a-pah8

Jesus walks on the water

257

d06a-pah9

Ang halu-halo

258

d06b-pah1

Pagbabalik ng dating pamumuhay

259

d06b-pah2

Ang signiya sa inyong mga noo

260

d06b-pah3

Nakikita ninyo ang kaguluhan

261

d06b-pah4

Tatagal pa ng 214 years ang paghihirap

262

d06b-pah8

Ang tuntungan ng Diyos

263

d06b-pah9

Ang Diyos at ang demonyo, at ang Paraiso

264

d06b-pah10

The Garden of Eden

265

d06b-pah11

Giants, unano at bansot

266

d06b-pah12

Si big Ben at ang paglilihi

267

d06b-pah13

Ang Sabah at ang Pilipinas

268

d06b-pah14

Luzon, Visaya at Mindanao

269

d06b-pah15

Si Magellan at ang maanghang na bagay

270

d06b-pah16

Lupang pangako

271

d07a-pah1

Ang bulaklak sa plorera

272

d07a-pah2

Halimbawa ng mga bulaklak sa plorera

273

d07a-pah3

Pakisabi mo kay Henry

274

d07a-pah4

Palamuti sa tahanan ng Diyos

275

d07a-pah5

Sobra na ng gulo

276

d07a-pah6

Gumawa ng panalangin para sa inyong sarili

277

d07a-pah7

Nahuli sa session si Aristeo

278

d07a-pah8

Ang tape recorder ni Rodolfo

279

d07a-pah10

Si St. Helen

280

d07a-pah11

Nagbalik na ba si Jesucristo?

281

d07b-pah1

Santo at santa

282

d07b-pah4

Ang rebulto

283

d07b-pah11

Maliligtas ba ang nagsisidalo?

284

d07b-pah13

Kinikilala ng bibig, itinatanggi ng puso

285

d07b-pah14

Ang basahan

286

d08a-pah1

Walang imposible sa Diyos

287

d08a-pah2

Ang hindi kumilala kay Blessed Virgin

288

d08a-pah3

Ang walang kuwenta at may kuwentang doktor

289

d08a-pah4

Ang dinudiyos ng tao

290

d08a-pah5

Wala ng kapayapaan

291

d08a-pah6

Awa sa kasambahay

292

d08a-pah7

Ang dalawang bulag

293

d08a-pah8

Ang paghahamok ng sundalo at rebelde

294

d08a-pah9

Malapit nang maghari ang dilim

295

d08a-pah10

Walang makauungos kaysa lupa

296

d08a-pah11

Ang tao ay kapantay lamang ng lupa

297

d08a-pah12

Ang kamelyo at ang mayaman

298

d08a-pah13

Ang mayaman na binata

299

d08b-pah1

Ang kamatis na hindi nagbunga

300

d08b-pah2

Walang panahon sa Diyos

301

d08b-pah3

Plastic na halaman

302

d08b-pah4

Isinumpang punungkahoy

303

d08b-pah5

Ang anak ng kapahamakan

304

d08b-pah6

Ang tulay na ibinigay ng Diyos

305

d08b-pah7

Ang pangkalangitang yaman

306

d08b-pah8

Tugtog kampana ko

307

d09a-pah1

Mabuhay ang Filipino!

308

d09a-pah2

Pampahid

309

d09a-pah3

Ang Filipino ay balimbing

310

d09a-pah4

Dalawang nag-uusap ng tungkol sa Diyos

311

d09a-pah5

Ang headquarters

312

d09a-pah6

Gumawa tayo ng panalangin

313

d09a-pah7

Kahaba-haba ng prusisyon

314

d09a-pah8

Idilat ang kaisipan

315

d09a-pah9

Mga one-liners na panalangin

316

d09a-pah10

Binobola lang ang Diyos

317

d09a-pah11

Tela ng kulambo

318

d09a-pah12

Pagalain ang pag-iisip

319

d09b-pah1

Ang hindi makiugali

320

d09b-pah2

Bagong Taon

321

d09b-pah3

Ang pag-inom ng alak

322

d09b-pah4

Magpakalasing sa buhay na walang hanggan

323

d09b-pah5

Wala ng kapayapaan sa lupang ibabaw

324

d09b-pah6

Saan nandoon ang kapayapaan?

325

d09b-pah7

Ang mayaman at si Lazaro

326

d09b-pah8

Ang utos ng hari, hindi nababali

327

d09b-pah10

Mapalad at sawimpalad

328

d09b-pah11

Pangunahing tagapagmana ng kapayapaan

329

d09b-pah12

Ang mga tao ay naguguluhan

330

d09b-pah13

Si Jesus ang hahatol

331

d09b-pah14

Saang parte ng Biblia matatagpuan?

332

d09b-pah15

Si Reneliniyindi at ang Ama

333

d09b-pah16

Paano naririnig ang tinig ng Ama?

334

d09b-pah17

Hindi ninyo Ako makita dahil wala kayong panahon

335

d09b-pah18

Ang apat na nakakita kay Jesucristo

336

d09b-pah19

Nakita si Blessed Virgin ng personal

337

d10a-pah1

Fisher of men o fisherman

338

d10a-pah2

Ihulog ninyo ang inyong mga lambat

339

d10a-pah3

Try and try until you succeed

340

d10a-pah4

Ang puno ng saging

341

d10a-bib1

Buhay na walang hanggan

342

d10a-bib2

Juan 17:4-5

343

d10a-bib3

Sino ang sa iisang Diyos?

344

d10a-bib4

Ang idinadalangin ni Jesucristo

345

d10a-bib5

Juan 17:10-11

346

d10a-bib6

Sino ang humahanap ng kapahamakan

347

d10a-bib7

Sanlibutan

348

d10a-bib8

Ano ang ipinatupad ng Ama kay Jesus?

349

d10a-bib9

Itinalaga

350

d10a-bib10

Pinaghahandaan Ko ng pagkain

351

d10a-bib11

Magkaisa-isa

352

d10a-bib12

Hindi Ka nakikilala ng sanlibutan

353

d10a-bib13

Ang mga bisita sa handaan

354

d10a-bib14

Ang magbibigay ng diploma

355

d10b-pah1

Ang humahanap ng buhay sa kanyang sarili

356

d10b-pah3

Habang ang mundo’y mundo

357

d10b-pah4

Ang katawang-lupa ay bahay

358

d10b-pah6

Walang buhay ang katawang-lupa

359

d10b-pah7

Sa tahanan ng Aking mahal na Ama

360

d10b-pah10

Kahabagan ang nagsisipagtawa sa inyo

361

d10b-pah11

Ang kanilang pagtatawa ay inyong ikayayaman

362

d10b-pah13

Nagpapakita ang Diyos sa mga ignoramus

363

d10b-pah14

Happy Birthday, Ama!

364

d10b-pah15

Welcome home, Manuel & Victoria de la Cruz!

365

d10b-pah16

Born again

366

d10b-pah17

Damayang-puso

367

d10b-pah18

Ikaw ba nagmamahal sa kapwa?

368

d10b-pah19

Sino sa inyo ang hindi nanloko sa Diyos?

369

d10b-pah20

Ibigin mo ang iyong kapwa

370

d10b-pah21

Ibigin mo ang iyong kaaway

371

d10b-pah22

Mayroon ba tayong itatanging tao?

372

d10b-pah23

Ang bulok

373

d11a-pah1

Pakain nang pakain para makadama

374

d11a-pah2

Ang miyembro ay hindi sasama sa raffle

375

d11a-pah3

Higit na kalungkutan ang hinaharap

376

d11a-tal1

Talaan ng buhay para sa 1987 (Part 1 of 5)

377

d11a-tal2

Talaan ng buhay para sa 1987 (Part 2 of 5)

378

d11a-tal3

Talaan ng buhay para sa 1987 (Part 3 of 5)

379

d11a-tal4

Talaan ng buhay para sa 1987 (Part 4 of 5)

380

d11a-tal5

Talaan ng buhay para sa 1987 (Part 5 of 5)

381

d11b-pah1

Karapatan ng sundalo na magdala ng armas

382

d11b-pah2

Magigising na ligid ng komunista

383

d11b-pah3

Kapag naghari na ang komunismo

384

d11b-pah4

Maraming mamamatay

385

d11b-pah5

Habang pinipigil, lalong nanggigigil

386

d11b-pah6

Hindi karapat-dapat na tumanggap ng bendisyon

387

d11b-pah7

Samahang Kapatiran (patiran o tisuran)

388

d11b-ser1

Kailan magkakaroon ng lubos na pagkakaisa-isa?

389

d11b-ser2

Hindi kayo marunong magmahal

390

d11b-ser3

Kaloobang kasintigas ng bato at kahoy  

391

d12a-pah1

Sakripisyo ng lubos na pagbabago

392

d12a-pah3

Ang Aking Session Hall – Part 2 of 2

393

d12a-pah5

To see is to believe – Part 1 of 2

394

d12a-pah6

Ang Pariseo – Part 2 of 2

395

d12a-pah7

Ang subdivision ng Diyos at ni Satanas

396

d12a-pah8

Ang nag-uulyanin

397

d12a-pah11

Si Terio at si Tecla – Part 1 of 2

398

d12a-pah12

Para na ring nakarating – Part 2 of 2

399

d12a-pah15

Isang oras pagkamatay

400

d12a-pah16

Nag-uulyani – Part 1 of 2

401

d12a-pah17

Nag-uulyani – Part 2 of 2

402

d12b-pah1

Ang nawawalang 18 taon

403

d12b-pah2

Binatong ibon  

404

d12b-pah3

Ang bintana at ang usok

405

d12b-pah5

The Holy Family in Egypt

406

d12b-pah7

Ang nilalang at ang kinapal

407

a06a-pah2

Huwag magkukuwentuhan

408

d12b-pah9

Ang payong

409

d12b-pah10

Ang nakapag-abroad

410

d12b-pah11

Ang halamang maraming bunga

411

d12b-pah12

Ang taong gumagawa ng mabuti

412

d12b-pah13

Ang pithaya ng iniibig

413

d12b-pah14

Lisanin ang dagat ng kapaitan

414

d13a-pah1

Gawing taimtim ang pagdarasal

415

d13a-pah2

Ang kaguluhan sa Pilipinas

416

d13a-pah3

Hindi lamang ang panlabas ang dapat linisin

417

d13a-pah4

Magkaroon tayo ng paniniwala at pagtitiwala

418

d13a-pah5

Ang hari ng mga hari (Part 1 of 5)

419

d13a-pah6

Ang hari ng mga hari (Part 2 of 5)

420

d13a-pah7

Ang hari ng mga hari (Part 3 of 5)

421

d13a-pah8

Ang hari ng mga hari (Part 4 of 5)

422

d13a-pah9

Ang hari ng mga hari (Part 5 of 5)

423

d13b-pah1

Blessed Virgin Mary (Part 1 of 4)

424

d13b-pah2

Blessed Virgin Mary (Part 2 of 4)

425

d13b-pah3

Blessed Virgin Mary (Part 3 of 4)

426

d13b-pah4

Blessed Virgin Mary (Part 4 of 4)

427

d13b-pah5

Pagtataas ng isip at paggagamot

428

d13b-pah6

Ang mabuting negosyo

429

d13b-pah7

Ang pinakamabuting negosyo – ang magtanim

430

d13b-pah8

Isang pinakamabuti pang negosyo – magtinda ng bibig

431

d13b-pah9

Singsing na Paracale

432

d13b-pah10

Kainin ang sa inyo ay ipakakain

433

d13b-pah11

Gamot sa nanlalagas na buhok

434

d13b-pah12

Paghingi ng tulong ng isang bisitang nawalan ng pera

435

d14a-pah1

Isang kamay, limang daliri (Part 1 of 4)

436

d14a-pah2

Ama, Anak, at Espiritu Santo (Part 2 of 4)

437

d14a-pah3

Hindi lahat ng tumatawag sa Diyos (Part 3 of 4)

438

d14a-pah4

Lalagyan, mitsa, at gaas para makagawa ng liwanag (Part 4 of 4)

439

d14a-pah5

Ang tao ba ay nakagagawa ng tao? (Part 1 of 2)

440

d14a-pah6

Ang manok (Part 2 of 2)

441

d14a-pah7

Napakadalas ninyong magpakamatay

442

d14a-pah8

Ang ibinigay Kong tape recorder

443

d14a-pah9

Ang Hostess

444

d14a-pah10

Wala kang kasalanan sa harap ng asawa mo

445

d14a-pah11

Amg tunay na Reneliniyindi

446

d14a-pah12

Sino ang handa nang mamatay sa ngalan ng Diyos?

447

d14a-pah13

Ang binatang magsisimba at mangungumpisal (Part 1 of 2)

448

d14a-pah14

Ang binatang magsisimba at mangungumpisal (Part 2 of 2)

449

d14a-pah15

Kung hindi ka dadalo sa sesyon

450

d14b-bib1

Bible Study: Mateo 10 (Part 1 of 3)

451

d14b-bib2

Bible Study: Mateo 10 (Part 2 of 3)

452

d14b-bib3

Bible Study: Mateo 10 (Part 3 of 3)

453

d14b-pah1

Ang Diyos ay kumakatok sa ating pintuan (Part 1 of 2)

454

d14b-pah2

Ang tahanan ng Diyos (Part 2 of 2)

455

d14b-pah3

Nakakita na ba kayo

456

d14b-pah4

Ang mga tagapakinig

457

d14b-pah5

Hindi pagbabago kung ginagawa ng mali, itinutuloy pang mali

458

d14b-pah6

Paano ang pagbabago?

459

d14b-pah7

Susuyurin Ko ang mangangagat

460

d14b-pah8

Makagagawa kayo ng kabutihan ng habang panahon

461

m30A-pah2

Ang katawan ay katampatang ibalik sa lupa

462

m01b-pah1

Sumaiyo nawa ang grasya ng Diyos habang ikaw ay nabubuhay

463

m01b-pah2

Ako at ang Ama ay iisa

464

m01b-pah3

Part 1 of 3 – Hinog sa pilit

465

m01b-pah4

Part 2 of 3 – Little learning is dangerous

466

m01b-pah5

Part 3 of 3 – Ang demonyo ay kaakibat ng isang tao

467

m01b-pah6

Ang Gumamela Celis

468

b26b-pah4

Baguhin ang pamumuhay, manampalataya sa iisang Diyos

469

g16a-pah5

Ikatatlong araw nabuhay si Jesucristo

470

e01b-pah1

Ang ipinadalang mga katanungan ni Aristeo

471

e01b-pah2

Ang pagkapako ni Benigno

472

e01b-pah4

Apat ang pako na ginamit kay Jesus

473

d15a-ser1

Ang baril na iniregalo ng butihing ama (Part 1 of 4)

474

d15a-ser2

Ang pagbawi ng baril ng ama (Part 2 of 4)

475

d15a-ser3

Ang nagnanakaw ng mga aral (Part 3 of 4)

476

d15a-ser4

Maging pinuno ng mga magnanakaw (Part 4 of 4)

477

d15a-ser5

Si Armando at si Mateo (Part 1 of 3)

478

d15a-ser6

Hukom na tagahatol (Part 2 of 3)

479

d15a-ser7

Samantalahin natin ang oras (Part 3 of 3)

480

d15b-pah1

Espiritung magsasalita sa pamamagitan ninyo (Part 1 of 7)

481

d15b-pah2

Hanggang kailan ang pagsasakripisyo? (Part 2 of 7)

482

d15b-pah3

Dalawang panalangin (Part 3 of 7)

483

d15b-pah4

Akin ang isang araw (Part 4 of 7)

484

d15b-pah5

Bigyan Mo po kami ng aming kakainin (Part 5 of 7)

485

d15b-pah6

Napakadalas ninyong makalimot sa Diyos (Part 6 of 7)

486

d15b-pah7

Ang matyagang magsasaka (Part 7 of 7)

487

d15b-pah8

Ang kahangga o karatig (Part 1 of 2)

488

d15b-pah9

Ang kahangga o karatig (Part 2 of 2)

489

d15b-pah10

Maging laging handa para hindi magsisi

490

d16a-pah1

Ang pagbisita ng hari (Part 1 of 7)

491

d16a-pah2

Ang haring darating (Part 2 of 7)

492

d16a-pah3

Magsipag-usisa ng konsiyensiya (Part 3 of 7)

493

d16a-pah4

Matibay na ba ang bahay Ko? (Part 4 of 7)

494

d16a-pah5

Ang anay (Part 5 of 7)

495

d16a-pah6

General cleaning (Part 6 of 7)

496

d16a-pah7

Pakalubusin ang pagpapakatibay (Part 7 of 7)

497

d16a-pah8

Paalala sa mga nahuli (Part 1 of 4)

498

d16a-pah9

Gamot sa masakit na mata (Part 2 of 4)

499

d16a-pah10

Ang pulubi (Part 3 of 4)

500

d16a-pah11

Ang mabuting guro (Part 4 of 4)

501

d16b-pah1

Ang komunista (Part 1 of 10)

502

d16b-pah2

Gagamba at langaw (Part 2 of 10)

503

d16b-pah3

Si Maria sa Fatima (Part 3 of 10)

504

d16b-pah4

Ang pag-uga sa puno (Part 4 of 10)

505

d16b-pah5

Huwag mabantad o masanay (Part 5 of 10)

506

d16b-pah6

Ang babaeng nakapantalon (Part 6 of 10)

507

d16b-pah7

Ang paraan ng pagsusuri (Part 7 of 10)

508

d16b-pah8

Propeta David (Part 8 of 10)

509

d16b-pah9

Magsuri nang matuklasan (Part 9 of 10)

510

d16b-pah10

Little learning is dangerous (Part 10 of 10)

511

d17a-bib1

John 10:1 – Ang magnanakaw at ang tulisan

512

d17a-bib2

John 10:2-5 – Ang tinig ng pastol ng mga tupa

513

d17a-bib3

John 10:6-7 – Si Jesus ang pintuan

514

d17a-bib4

John 10:8-10 – Ang ginigawa ng magnanakaw

515

d17a-bib5

John 10:11-12a – Ang upahan

516

d17a-bib6

John 10:12b-13 – Alin ang tamang relihiyon?

517

d17a-bib7

John 10:14-16 – Ako ang mabuting pastol

518

d17a-bib8

John 10:17-18a – Ang Kanyang pangkat

519

d17a-bib9

John 10:18b-23 – Tagginaw sa Solomon’s Porch

520

d17a-bib10

John 10:24 – Ikaw ba ang Messiah?

521

d17a-bib11

John 10:25-30 – I and the Father are one

522

d17a-pah1

How do we pray?

523

d17a-pah2

Prepared prayers na ibinibenta

524

d17a-pah3

Sino ang pumutak?

525

d17a-pah4

Dasal ni San Antonio

526

d17a-pah5

Ang Danarra

527

d17a-pah6

Bakit nagkukulubong?

528

d17b-pah1

Ang paggawa ng bahay ng isang inhinyero

529

d17b-pah2

Ang gantimpala ng inhinyero sa kanyang ginawang bahay

530

d17b-pah3

Ang paghahanda at paglilinis ng kaluluwa

531

d17b-pah4

Ang bahay sa buhanginan at sa kabatuhan

532

d17b-pah5

Kayo ang mga bukirin na inilagak ng Ama sa Akin

533

d17b-pah6

Ang bungang kapaki-pakinabang

534

d17b-pah7

Nakikipamayan lang sa lupa

535

d17b-pah8

Alak at kandila na hindi nauubos

536

d17b-pah9

Kayo ang maging liwanag

537

d17b-pah10

Biniling na po!

538

d17b-pah11

Marami ng tao ang ngayo’y naliligaw

539

d17b-pah12

Ang inyong isipan ay totoong wala sa lugar

540

d17b-pah13

Iniiwas sa pamamarusa ng tao

541

d17b-pah14

Huwag kang papatay

542

d17b-pah15

Ang may kaparapatan na maghayag ng Bibliya

543

s40a-pah1

Ang bayan ng Baliwag

544

s40b-pah1

Sa Pilipinas mag-uumpisa ang kaguluhan

545

s40b-pah2

Ibangon ang nagkasala

546

s40a

Iniinom sa panganganak

547

h09a-pah1

Proof of soul and reincarnation

548

h09a-pah2

Kaibhan ng spirit from soul

549

h09a-pah3

Nilalang sa ibang bahagi ng universe

550

h09a-pah4

Huling henerasyon

551

h09a-pah5

Ang Langit

552

h09a-pah6

Ang Impiyerno

553

h09a-pah7

Langit at Impiyerno

554

h09a-pah8

Sa San Miguel at si Bekah

555

h09a-pah9

Ang Impiyerno ay nasa kailaliman

556

h09a-pah10

Destinasyon ng kaluluwa

557

h09a-pah11

Ang Huling Araw

558

h09a-pah12

Nakasintensiya na

559

h09a-pah13

Mga taga-ibang planeta

560

h09a-pah14

Ang pagtukso ng demonyo sa Panginoon

561

h09a-pah15

Umiiral sa inyo ay matinding takot

562

h09a-pah16

The woman is a devil

563

f02a-ser1

Kinakailangang kayo’y masaktan

564

f02a-ser2

Kahulugan ng krus

565

f02a-ser3

Baguhin ang inyong sarili

566

f02a-ser4

Batiin ninyo ang inyong kaaway

567

m01a-ser1

Sermon – 1983-06-06 (Part 1 of 7)

568

m01a-ser2

Sermon – 1983-06-06 (Part 2 of 7)

569

m01a-ser3

Sermon – 1983-06-06 (Part 3 of 7)

570

m01a-ser4

Sermon – 1983-06-06 (Part 4 of 7)

571

m01a-ser5

Sermon – 1983-06-06 (Part 5 of 7)

572

m01a-ser6

Sermon – 1983-06-06 (Part 6 of 7)

573

m01a-ser7

Sermon – 1983-06-06 (Part 7 of 7)

574

g10b-pah1

Pasko – pagsilang ng manunubos

575

b09b-bib1

2 Corinthians (Part 1 of 4)

576

b09b-bib2

2 Corinthians (Part 2 of 4)

577

b09b-bib3

2 Corinthians (Part 3 of 4)

578

b09b-bib4

2 Corinthians (Part 4 of 4)

579

s31a-bib1

John 14:18-19 (Part 1 of 4)

580

s31a-bib2

John 17 (Part 2 of 4)

581

s31a-bib3

John 1:1 (Part 3 of 4)

582

s31a-bib4

John 1:1 (Part 4 of 4)

583

g11b-pah1

Si Luzbel at si Gumamela Celis

584

g11b-pah2

Nahulog si Luzbel mula sa kalangitan; Ang plano ng Diyos

585

g11b-pah3

Ang Kaban ng Tipan; Ang mga magulang ni Maria

586

g11b-pah4

Ang istorya ni Maria

587

g11b-pah5

Si Marcial Aguila

588

g11b-pah6

Ang katawang-lupa

589

g16a-pah5

Ikaisang libong taon

590

e03a-pah2

Ang pagtusok ng sibat ni Longinus

591

e03a-pah3

Kung mayroon sa inyong paririyan

592

e03a-pah4

Si Jesucristo ay totoong ipinako

593

e03a-pah5

Impuntong alas dose nang mamatay si Jesus

594

e03a-pah6

Little learning is dangerous

595

e03a-pah7

Huwag kayong magtatapon ng perlas sa babuyan

596

e03a-pah8

Tatlong bente-kuwatro oras

597

e03a-pah9

Tatlong dalawampu’t apat na oras

598

e03a-pah10

Pagkabuhay na magmuli

599

e03a-pah11

Nakapasok sa nakasaradong pintuan

600

e03a-pah12

Eksena sa Langit

601

e03a-pah13

Sabbath

602

e03b-pah1

Ikapitong araw ang Sabbath

603

e03b-pah2

Hindi pagkain ng baboy ng mga Muslim

604

e03b-pah3

Ang ipinagbabawal na kainin

 

The first column is the transcript file number in the format http://aristean.org/transcriptxxx.htm .

The second column is the audio file number in the format http://aristean.org/xxxx-xxxx.mp3 .

Please click here for audio file number sort of the above.

 

File Name:
Website Address:

C:\...\transcriptidx.htm

http://aristean.org/transcriptidx.htm

First uploaded:
Last updated:

2010-12-02
2014-07-06


Revision: 31

Copyright © 2010 Aristeo Canlas Fernando
All rights reserved.