TRANSCRIPT 080

JESUS WALKS ON THE WATER©

Transcribed by
ARISTEO CANLAS FERNANDO
Peace Crusader and Echo of the Holy Spirit

 

Tunay na tunay na sinasabi Ko sa inyo, isang malalim na hatinggabing ang mga apostol ay nakasakay sa bangka, sa laut ng karagata’y nakarinig sila sa tubing ng yabag.  Nangatakot silang lahat at nagsipanggulalat (?).  Kayat nagsalita si Jesus galing sa laut ng karagatan, ‘Huwag kayong mangatakot.  Ako ito.’ 

Sabi ni Pedro sa kanyang panggigilalas, ‘Maestro, sabihin Mo lamang sa aking ako’y lumusong sa tubig at pumariyan sa Iyo at ako’y mapapapariyan at ako’y makararating.  At sinabi ni Jesus kay Pedro, ‘Lumusong ka sa tubig at pumarito ka, Pedro.’  Lumusong si Pedro sa tubig at siya ay nakalakad ng ilang hakbang datapwat umihip ang isang malakas na hangin at ang alon sa dagat ay lumaki at dinalaw ang kanyang puso ng matinding pangamba at pagkatakot at si Pedro ay lumubog. 

Gayundin naman, nangagsisubok ang mga kasamahan ni Pedrong mga alagad na lumapit kay Jesus sa laut ng dagat at lumusong sa tubig datapwat silang lahat ay nangagsilubog.  Sapagkat sa kanilang mga puso o ang kanilang mga puso’y nangabalot ng pangamba.  At ang dulot ng pangamba ay kawalang ng pananampalataya. 

Sinabi ni Jesus sa kanila na ilatag ang kanilang mga kapa at doon sila mangagsidaan datapwat sila’y nagsilubog.  Ngunit nang ilatag ni Jesus ang Kanyang kapa at sila ay doon pinadaan, silang lahat ay nakatawid sa karagatan. 

At kung ang ating mga puso ay aalisan natin ng pangamba at katakutan, anupat ang ating pamamahayin natin ay ang ating lubos na pananampalataya at kawalan ng pag-aalinlangan sa Diyos, ang lahat ng mga bagay na ating ninanasa ay ating makakamtan ng buong kabuuan.  Kayat kung tayo ay magkakaroon ng isang lubos na pananampalatayang walang pag-aalinlangan, ano’t hindi natin masasalita ang mga salita ng Diyos na siyang kailangan nating salitain para sa ikagagaling ng ating kaluluwa at ikahahango ng maraming tao sa apoy ng Impiyerno.  Dinggin ninyo at panampalatayanan ang lahat ng sinasabi Ko sa inyo at gawin ninyo ito bilang pag-aalaala sa Akin.    

 

HOME

INDEX

PREVIOUS

NEXT

AUDIO

 

File Name:
Website Address:

C:\...\transcript080.htm

http://aristean.org/transcript080.htm

First uploaded:
Last updated:

2011-03-29
2011-03-29


Revision: 0

Copyright © 2011 Aristeo Canlas Fernando
All rights reserved.