TRANSCRIPT 052

KAIBAHAN NG REBULTO AT ESPIRITU©

Transcribed by
ARISTEO CANLAS FERNANDO
Peace Crusader and Echo of the Holy Spirit

 

G07a-pah1 – Part 1 of 4 – Rebulto at Espiritu (3:54)

 

Ama:  Alright.  Ano ang pagkakaiba ng rebulto at espiritu?

Clarita Enriguez:  Ang pagkakaiba po ng rebulto sa espiritu ay ang rebulto po ay may mga lahat ng partes ng katawan, pandinig, mata, bibig, paa at samantala po ang espiritu, ang rebuto po ay hindi po nakakaamoy; hindi nakapagsasalita, mayroon siyang bibig; may kamay wala naman po siyang pantangan; mayroong mata, hindi naman nakakakita; may paa siya, hindi po siya nakakalakad, samantala po ang espiritu, ang lahat po ng bagay, kapangyarihan ay nasa kanya po.

Ama:  Rufina, anong kaibahan ng rebulto at espiritu?

Rufina Apache:  Ang pagkaiba po ay ang rebulto po ay gawa ng tao samantala po ang espiritu ay, ano po, likas po yaon.

Ama:  Marcia, ano ang pagkakaiba ng rebulto at espiritu?

Marcia Tolentino:  Katulad po ng ipinaliwanag Ninyo sa amin, ang pagkakaiba po ng rebulto, kaprasong kahoy na nilagyan ng mata, ilong, bibig at ang pinagkayasan po nito ay pinanggagatong lang.  Pero ang espiritu po, ito nga po ay wala ng mga nabanggit na partes ng katawan subalit nakapagsasalita at nakaririning na ...

Ama:  Wala bang mata ang espiritu?  Wala bang bibig?  Wala bang kamay?  Wala bang paa?

Eleanora:  Mayroon po.

Marcia:  Pero hindi po namin nakakita.

Ama:  Hindi mo nakikita ang espiritu?  Hindi pa nga siguro dahil pikit pa ang mata mo.

                              Okay, ano ang pagkakaiba ng espiritu at rebulto, Filomena?

Filomena Caberto:  Ang pagkakaiba po ng espiritu at rebulto, yaon nga po, hindi nakapapagsalita yaong rebulto.  Hindi nakakakita.  Hindi nakakalakad.  Pero yaong espiritu po, nangangaral po ng mabuti.

Ama:  Ano ang pagkakaiba, Manuel, ng espiritu at rebulto?

Manuel de la Cruz:  Po?

Ama:  Po.  Ano ang pagkakaiba?

Manuel:  Ang rebulto po, Ama, eh gawang tao lamang iyan eh.  Walang buhay.  Samantalang ang espiritu eh may buhay at nagbibigay ng paliwanag na makatotohanan.

 

8-8-8

 

G07a-pah2 – Part 2 of 4, Rebulto at espiritu (3:25)

 

Ama:  Ano ang pagkakaiba ng rebulto at espiritu, Rosario?  Tawa na naman.

Rosario Magbanua:  Wala po akong maisagot, Ama.

Ama:  Aba, pambihira.  Wala kang maibigay?

Rosario:  Wala po.

Ama:  Sinalibad ng isang linggo.  Tsk, tsk, tsk, tsk.

                              Eleanora, ano ang pagkakaiba ng rebulto at espiritu?

Eleanora:  Ang pagkakaiba po ng rebulto at espiritu, yaong rebulto, hindi ka pakikinggan pero ang espiritu po, nakapagbibigay po siya ng ...

Ama:  Hindi ka pakikinggan?

Eleanora:  Nakapagbibigay po, Ama, ang espiritu.  Ang rebulto po ay hindi.

Ama:  Nakapagbibigay ang espiritu?  Ng ano?

Eleanora:  Siyempre po.  Kahit ano po ang hinihiling mo.  Makatutulong ng malaki iyon.

Ama:  Teka nga, manghihingi Ako.  Hoy, Saint Evangeline, bigyan mo nga Ako ng kahoy.  Eh walang ibinigay sa Akin eh.

                              Okay.  Ano, Anita?

Anita Perez:  Ang kaibhan po ng rebulto, ang rebulto po ay gawa ng tao.  May mata, walang paningin; may taynga, walang pandinig; may bibig, hindi nakakapagsalita; may kamay at paa, hindi naigagalaw; samantalang ang espiritu, mayroon siyang bibig na naipapahayag ang aral ng Panginoon.  Naaakay ang tao sa gawang kabanalan, sa kabutihan at naigagabay ang mga tao tungo sa paggawa ng kabutihan, Ama, tungkol sa Panginoon.

Ama:  Mayroong pagkakaiba ang rebulto.  Ano?

Anita:  Wala pong hininga.  Walang buhay, yaon po.

Ama:  Mayroon pa.  Ano pa?

Filomena:  At saka, Ama, puwede ba akong magsalita? Hindi nakakaamoy.

Anita:  Walang pang-amoy. 

Filomena:  Yaong pong rebulto, sinasapian ng demonyo.

Anita:  Masamang espiritu.

Ama:  Ano pa?  Ano ang pagkakaiba?

Marcia:  Ibinebenta.

Anita:  Pinagkakakitaan ng tao.

Clarita:  Ang rebulto po ay tagapagpaalala lang po sa mga nakakalimot.

Ama:  Makalilimutin naman ni Clarita.

Clarita:  Halimbawa po, may rebulto si Inang Birhen.  Naaalala po.  Ganoon.

Ama:  May pagkakaiba ang rebulto na wala sa espiritu.  Ano?

 

8-8-8

 

G07a-pah3 – Part 3 of 4, Rebulto at espiritu (3:30)

 

Benigno Santos:  Ang rebulto po, Ama, materyal.  Ang espiritu po ay espiritu.  Buhay na hindi mahahawakan.

Ama:  Good.  Ang rebulto ay nahahawakan pero ang pagkakaiba ng espiritu at rebulto o ang pagkakaiba ng espiritu, hindi ninyo sinasabi, kayong lahat eh, ang sinasabi ninyo eh nagagabayan ang tao, nakakapagbigay ng matuwid na pananalita.

Marcia:  Mayroong rebulto po, naisasama sa prosesyon o sa parada.

Benigno:  Ang rebulto po, Ama, walang buhay.  Ang espiritu ay may buhay.  Yaon po ...

Ama:  Pero hindi lahat ay nakapagsasalita ng matuwid.

Benigno:  Alin po, Ama?

Ama:  Espiritu.  Ano iyon?

Marcia:  Ang espiritu po ay hindi nahahawakan.

Ama:  Espiritu ng?

Anita:  Kaliwanagan.

Ama:  Ng?

Clarita:  Kaliwanagan at katotohanan.

Ama:  Ayon.  Bibigyan ninyo ng, bibigyan ninyo ng matuwid na mabuti sapagkat ang espiritu ng demonyo ay makapagbibigay pa nga ng kasamaan pero makakapagpaliwanag din ng mahusay.  Pero, pero, nakapagbibigay ng kasamaan.

                              Ano ang trabaho ng espiritu?  Rosario?  Ano ang trabaho ng espiritu?

Rosario:  Nagtuturo po, Ama, ng kabutihan.

Ama:  Espiritu ng?

Rosario:  Katotohanan.

Anita:  Kaliwanagan.

Ama:  Ano ang ginagawa ng espiritu, Eleanora?

Eleanora:  Ang espiritu po ng kasamaan, nagkapagbibigay ng di mabuti pero ang espiritu ng kaliwanagan, ay nasa matuwid po yaon.

Ama:  Ano ba ang kinakain mo?

(Nagtawa ang mga tao at si Ama.)

Anita:  Nganga.  Yaong chewing gum na natural.

Ama:  Kaya ayoko niyang si Reneliniyindi mayroon.  Nauutal eh.  Nagkakandautal eh.  Yaong, yaong halina ay hayina.  Yaong walis eh, wales na lang.  Bakit ba kailangang mautal?  Bakit kailangan kasing nagnganganga kahit nakaharap sa Akin eh.

Anita:  Ama, siguro, pampalakas ng loob yaon.  (Natawa si Anita.)  Natawa.  Totoo.

 

8-8-8

 

G07a-pah4 – Part 4 of 4, Rebulto at espiritu (3:34)

 

Ama:  Laarni, ano ang pagkakaiba ng espiritu?

Laarni:  (can’t comprehend)

Ama:  Ano ang pagkakaiba ng espiritu?

Laarni:  (can’t comprehend)

Ama:  Ano ang pagkakaiba ng mga espiritu?  Ayaw mo ng espiritu lang eh.

Laarni:  (can’t comprehend)

Ama:  Naku, ang mga eskuwela ko, puro bugok.

Benigno:  Ama, ako naman po magbibigay ng kuru-kuro.  Ang espiritu po ay dalawang bagay, uri.  Ang isa ay nakapagtuturo ng katotohanan, kabutihan at ang isa naman eh nakapagtuturo ng kasamaan.  Kagaya po ng mga demonyo na sinasabi, iyan po ay espiritu ng kasamaan.  At yaon naman mga espiritu na nagtuturo sa atin ng mga kabutihan, lalung-lalo na mga aral ng Panginoong Diyos, kung tayo ay nagsasalita, nangangaral eh parang mayroong nagbubulong sa atin nang dapat nating sabihin.

Ama:  Espiritu ba ng masama eh nagtuturo din ng mabuti?

Benigno:  Eh kung minsan po, Ama, upang mahikayat ang mga tao na maniwala sila.

Ama:  Yaon.

Benigno:  Ngunit sa katagalan po ng panahon, ang espiritu po ng kasamaan ay hindi mananatiling gumawa ng mabuti.  Ang kanyang layunin sa buhay ay makagawa ng masama.

Ama:   Okay.  Okay. 

Anita:  Bugok lahat.

Ama:  Natakot ka sa bugok, ano?  O Rosario, ano ang kaibahan ng espiritu?  Rosario na naman.  Talagang ayaw sasagot sa Akin iyan ng matuwid eh.  Siya Ko namang pagbubutihing tawagin.

(Natawa si Anita.)

Rosario:  Ang espiritu ng masama na ‘ika nga ni Mang Bening, Ama ay nakakapagturo ng ipagkakasala ng tao.  Mayroong espiritu na nagtuturo ng mabuti na nakakaalis ng pagkakasala ng tao, Ama.

Ama:  Permi siyang mayroon noong salitang ‘ika po eh.  ‘ika po eh.  Ano ang liwanag?

Rosario:  Nagtuturo po, Ama, ng kaliwanagan.  Katotohanan.

Ama:  Alin? 

Rosario:  Ang espiritu pong mabuti.  Ang espiritu po ng masama eh nagtuturo po sa tao ng ipagkakasala.

Ama:  No.  Nagtuturo din ng mabuti.

Rosario:  Eh Ama, eh sa bandang huli, na (cannot comprehend).

Ama:  Okay.

 

HOME

INDEX

PREVIOUS

NEXT

AUDIO

 

File Name:
Website Address:

C:\...\transcript052.htm

http://aristean.org/transcript052.htm

First uploaded:
Last updated:

2011-02-21
2011-02-21


Revision: 0

Copyright © 2011 Aristeo Canlas Fernando
All rights reserved.