TRANSCRIPT 051

HINDI DAPAT MANGAKO ANG TAO
NG PAG-IBIG NA WALANG HANGGAN©

Transcribed by
ARISTEO CANLAS FERNANDO
Peace Crusader and Echo of the Holy Spirit

 

Ang sabi nga doon sa isang kanta eh ‘kung tayo’y magkapiling na, nagmamahalan.  Hindi kita dudulutan,’ sabi ng pag-ibig na iyan, ‘ng iyong ikagagalit.  Susuyuin kang parati.’  Ano ba yaong kantang iyan?  Hindi Ko alam, eh.  Matatandang kanta na ninyo iyan.  At iyan ay Aking naririnig.

Alam ba ninyo, mga anak, na Ako’y nagtatawa kung naririnig Ko yaong mga kantang iyan?  At itinatanong din ba ninyo kung bakit Ako nagtatawa?

Alin ba ang pag-ibig ng tao sa kapwa-taong hindi nga kumukupas?  Alin nga ba ang pag-ibig ng kapwa-tao sa kapwa-tao  na panghahawakan ng habang panahon?  Alin nga ba ang pag-ibig ng tao sa kapwa-tao maliban sa pag-ibig ng Diyos?  Sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay bumubuhay sa mga patay. Ang pag-ibig ng Diyos ay nakapagpapaginhawa sa may dusa.  Ang pag-ibig ng Diyos ay nakapagpapaunlad ng sariling kaligayahan sapagkat ang handog Niya ay pag-ibig na tunay na walang hanggan.

Ang tao, kung umibig, sabi niya’y iniibig kita at iibigin ng walang hanggan.  Mga anak, hindi nasabi ng tao na, ‘iibigin kita hanggang sa labi ng hukay.’  Hanggang labi lang ng hukay iyan eh.  Sapagkat pagka yaong kabiyak ay naihulog na sa labi o sa hukay, natabuanan na ng lupa at matitira na yaong pag-ibig sa naiwan, hindi ba?

Kaya ang katotohanan ay nakakadalawa, tatlo, apat, lima, sampung asawa bawat isa sa mga taong masyadong gutom at uhaw sa laman, mga taong walang kasiyaha’y nangangako ng isang matapat at mataos na pag-ibig na di kuno’y walang hanggan.  Sige, bakit hindi ninyo Ako ngayon dito ay umugin kung kasinungalingan ang sinasabi Ko?

Iilan sa tao iyon.  Ipinabaon ko na ‘ika sa aking asawa ang aking buong pag-ibig kaya hindi na ‘ika ako mag-aasawa.  Mayroon din yaon.  Pero ang katotohanan, sa palagay Ko, ang karaniwan noon, ang karaniwan, hindi lahat, natatakot lamang.  At ang iba naman ay totoong wala ng nanliligaw at ang iba nama’y nag-aalala hindi man sa sarili kundi sa anak.  Pero hindi dapat maipangako iyon – walang hanggan.

Sa Diyos, tayo’y makapangangako ng isang pag-ibig na walang hanggan sapagkat ang wala ng buhay ay nabibigyan Niya ng buhay.  Ang wala ng pintig na puso’y nabibigyan Niya ng pintig.  At ibigin natin ang Diyos ng walang kapantay.  Gawin nating maging karapat-dapat sa Kanya.

 

HOME

INDEX

PREVIOUS

NEXT

AUDIO

 

File Name:
Website Address:

C:\...\transcript051.htm

http://aristean.org/transcript051.htm

First uploaded:
Last updated:

2011-02-20
2011-02-20


Revision: 0

Copyright © 2011 Aristeo Canlas Fernando
All rights reserved.