TRANSCRIPT 050

ANG PAG-IBIG NG DIYOS NA WALANG HANGGAN©

Transcribed by
ARISTEO CANLAS FERNANDO
Peace Crusader and Echo of the Holy Spirit

 

Ama:  Alright.  Naalala Ko na naman yaong salitang larin.  Naiintindihan ba ninyo iyon?

Benigno Santos:  Larin, larin.

(Natuwa si Ama.)

Ama:  Natuwa Ako, Benigno eh mangyarin ang nauunang iisipin, yaong kantang, ‘Larin, larin ...’  (Natawa si Ama at si Benigno.)  Hindi iyon, mga anak.  Yaong larin ay parang tiyaga.  Halimbawa ay mayroong malaking-malaking punit yaong iyong damit, nilarin mo iyon hanggang sa matapos.  Pinagtiyagaang sulsihan.  Sulsi.  Pagkatapos na malarin ang inyong mga trahe, maging karapat-dapat kayong maging kaisa ng Kanyang Anak.  Ito ang pangako ng Diyos. 

                              Ang sinumang tutupad sa Kanyang mga utos at makikinig sa Kanyang mga aral ang Kanyang paninirahanan ng habang panahon.  Samakatwid baga, yaong makikipag-isa sa Kanya ang Kanyang paghaharian.  At kung ang bawat isa ay makikiisa sa Kanya, nangangahulugang Siya ang kikilanling hari.  At kung Siya na ang kinikilalalng hari, ang lahat ng Kanyang mga utos ay ating tutupdin.  At kung ang lahat ng Kanyang utos ay ating tutupdin ay makakamtan natin ang walang hanggan Niyang pag-ibig.

                              Kung tayo’y maging karapat-dapat sa Kanyang pag-ibig ay ating makakamtan ang Kanyang pag-ibig na walang pagkupas; pag-ibig na hindi magwawakas; pag-ibig na hindi manlalamig; pag-ibig na mananatiling maningas, mainit; pag-ibig na walang halong paghahangad bagkus purong katapatan; pag-ibig na hindi mapapalitan ninuman; pag-ibig na hindi pagsasawaan ng mga umiibig; pag-ibig na ikagagalak at hindi ikalulungkot sapagkat ang handog ng Kanyang pag-ibig ay walang pagpapakasakit.

 

HOME

INDEX

PREVIOUS

NEXT

AUDIO

 

File Name:
Website Address:

C:\...\transcript050.htm

http://aristean.org/transcript050.htm

First uploaded:
Last updated:

2011-02-15
2011-02-15


Revision: 0

Copyright © 2011 Aristeo Canlas Fernando
All rights reserved.