TRANSCRIPT 049

ANG PATIBONG AT ANG ALAGAD©

Transcribed by
ARISTEO CANLAS FERNANDO
Peace Crusader and Echo of the Holy Spirit

 

Aristeo:  Yaong mga, ang komunista, ang komunismo po ba’y mga pakana ni Satanas iyan?  (Nagtawa si Ama.)  Kasi po, parang ayaw nilang kumilala sa Diyos.  Yaong komunismo po ay pinipigilan ang tao na kumilala sa Diyos.  Ngayon, kung pipigilan ang tao na kumilala sa Diyos, hindi nila makikilala si Jesucristo.

Ama:  Alam mo, Aristeo, hindi naman eksaktong pakana ni Satanas.  Iyan lang ang mga nabihag ni Satanas.  Nabihag niya iyan eh sa kakulangan na rin ng tao ng pagsunod sa tagubilin.  Anupa’t katulad din ng pagkukulang ninyo sa mga tagubilin Ko.

                              Alright, katulad ng langaw, sabi ni Reneliniyindi, alagad ni Satanas.

                              Alam mo, iba yaong pakana eh.  Patibong yaon.  Ito, alagad.  Alam mo ba kung ano ang ginagawa ng patibong at ano ang ginagawa ng alagad?  Alam mo ba ang pagkakaiba niyan, Aristeo?

Aristeo:  Ang patibong po, parang trap ho yaon.

Ama:  Trap.

Aristeo:  Para doon mapapunta.

Ama:  Baka sakali lang.  Pero alam mo ba yaong alagad, yaong mga sundalo, simpuwersahan.  Sapilitan.

Aristeo:  Ganoon po sa komunismo.

Marcial Aguila: (?) sa buhay.

Ama:  Alright.  Alright.  Yaan ang masasabi Ko.  Yaan ang pagkakaiba ng trap at ng alagad.

Aristeo:  Ganoon po sa komunismo.  Marami pong alagad na namumuwersa ang tao’y ...

Ama:  Talaga.  Simpuwersahan.  Tututukan ka ng baril.  Papatayin ka kapag hindi ka sumunod.  Alam mo ba na hindi na lamang doon sa bansang iyon mayroon noon kundi dito na?

Aristeo:  Na dito sa amin sa Pilipinas ay magaganap din po yaon?

Ama:  Heto.  Nagaganap na.  Nagaganap na, Aristeo.

Aristeo:  Ang ibig ko pong sabihin ay sila na po ang maghahari dito sa Pilipinas?

Ama:  Heto na.  Naghahari na.  Alam mo ba, Aristeo, na sa bandang Bulacan lang, hindi pa kina Reneliniyindi pang bayan, alam mo ba ay mayroon nang namamalengke na bumibili sa palengke ng mga paninda na ang pambayad ay tutok?  Ummm?

Aristeo:  Tututukan?

Ama:  Limang kilo ngang baboy.  Magkikilo ka.  Nakatutok ang baril. Sisingilin mo ba iyan?  O?  Sampung kilo ngang repolyo.  Nakatutok.  Ano ang gagawin mo diyan?  Alright, ikaw ba, babalik pa sa palengke para magtinda?

Aristeo:  Hindi na po.

Ama:  Nakatatakot, hindi ba?

Aristeo:  Opo.  Mas mainam po na marahil ay magbukid na lang.

Ama:  Magbukid?

Aristeo:  Sariling ... ikabubuhay ng sarili.

Ama:  Pagdating mo sa bukid, Aristeo, magbubukid ka, magpapalay ka ng sarili mong ikabubuhay, ‘ipaghahanda mo ako ng tatlumpung kaban.’  Ano ang isasagot mo?

Marcial:  Opo.

Ama:  May paopo ka pa.  At pag-aani mo naman at ikaw ay hindi naggayak ng tatlumpung kaban at sasabihin mong ibinayad ko kay ganoon at kay ganito, patay.  Ano gusto mo, may palay kang isang kaban, walang bawas na tatlumpu na patay o may bawas na tatlumpung buhay?

Marcial:  Tatlumpung buhay.

Ama:  Eh sino naman ang tatagal sa lahat ng iyong pag-aani eh, yaong maitatago mo eh, ganoon ang mangyayari?

                              Alam mo bang ang tao ay lumilikas na ngayon, bawat mayaman sapagkat pinipuwersa nila ang pinakamaliit ay sampung libo isang buwan?

Aristeo:  Sobra.  Grabe.

Ama:  Grabe na, Aristeo.  Grabe.  Grabe na.  Ganyan na kagrabe ang Pilipinas, Aristeo.

Aristeo:  Di ang kaguluhan po sa amin eh buong Pilipinas po?

Ama:  Buong Pilipinas kahit dito sa Manila. 

 

HOME

INDEX

PREVIOUS

NEXT

AUDIO

 

File Name:
Website Address:

C:\...\transcript049.htm

http://aristean.org/transcript049.htm

First uploaded:
Last updated:

2011-02-19
2011-02-19


Revision: 0

Copyright © 2011 Aristeo Canlas Fernando
All rights reserved.