TRANSCRIPT 048

NANG SI JESUS AY 12 YEARS OLD©

Transcribed by
ARISTEO CANLAS FERNANDO
Peace Crusader and Echo of the Holy Spirit

 

Ama:  Kaya nga’t ang Kanyang ... Ang huling pagkalagay ng pangalan ni Jesus sa Kasulatan ay nang magpabando ang bagong hari, bagong hari, ha, Benigno [Santos], na magparehistro lahat ng mga tao.  Nagparehistro lahat ang mga tao, si Josep at si Maria ay muling kasama, kasama si Jesus, at nang sila ay makapagparehistro, si Jesus ay nawala.  Natatandaan ninyo ang kuwentong iyan, ano?  Nawala Siya at hinanap Siya ni Maria nang hinanap at gayon din naman ni Josep hanggang sa maisipan nilang magbalik na muli sa Templo ng Jerusalem upang manalangin datapwat dinatnan nila roon si Jesus na nakikipag-usap sa mga pantas at doktos.  At sila ay nangamangha sa lubos na karunungan ni Jesus sa mga bagay na may kinaalaman o nauukol sa Banal na Kasulatan sampu ng mga hula ng mga propetas sa mga nakaraang una-unang dala ng Matandang Tipan.

                              At tunay na tunay na sinasabi Ko sa inyo na pagkatapos na si Jesus ay makita doon, sinabi ni Maria sa Kanya, ‘Anak, bakit Mo kaming pinababayaang mahapis?  Bakit Mo kaming pinababayaang malumbay?’

                              At sinagot sa kanila ni Jesus, ‘Ako’y tumutupad sa utos at nasa sa kalooban ng Aking mahal na Ama, kaya’t wala kang pakialam.’ 

                              Suplado, ano?  (Nagtawanan ang mga tao at si Ama.)

                              At sa kanilang paglalakad, sumama na si Jesus kay Josep at kay Maria.  Sa kanilang paglalakad ay kanilang nadaanan ang Haring Tiberius Caesar papauwi sa Nazareth.  At sinabi ng Haring Tiberius Caesar, ‘Babae, mangyaring ipagkaloob mo na lamang sa akin ang iyong anak sapagkat ako ay walang pagsasalinan ng setro at ng aking korona.

                              Datapwat sabi ni Maria sa kanya, ‘Paano naman po ako, Mahal na Hari, ano po ang aking saya?  Mapupuspos po ng lumbay ang aking puso?’ – Magaganda ang mga salita nila, ano? – ‘Mapupuspos ng lumbay ang aking puso sapagkat siya ay aking kaisa-isa lamang supling.’

                              Datapwat nagmamadali si Jesus ng paghabol sa Kanyang ina at Siya ay nagtanong, ‘Ina, ano yaong sinabi sa iyo ng Mahal na Haring Tiberius Caesar?’

                              ‘Anak, hinihingi ka.’

                              ‘Ano, Nanay, naman, Ina, ang ‘ika mo?’

                              ‘Sabi ko, ‘ika, ay mapupuspos ng lumbay.’

                              ‘Magbalik ka, ‘ika, Ina, at sabihin mo sa hari na Ako ay ibinibigay mo na.’                 

                              ‘Anak, bakit mo pababayaang ako ay malumbay?’ sabi ni Maria.

                              At sinabi ni Jesus, ‘Sige na, Ina, bumalik ka at sabihin mo sa kanya na ako ay ibinibigay mo na.’

                              At pagtalikod ni Maria ay humawak si Jesus ng kapirasong lupa na sa lugar na iyon, ang lupa ay pila, yaong bagang pampalayok.  At Siya ay kumapal ng lupang kawangis na kawangis Niya at matapos Niyang hingahan ng hininga ng buhay, ang batang ito o ang lupang kinapal ay tumindig na kasinlaki Niya at kamukhang-kamukha Niya, at umakay na kay Haring Tiberius Caesar upang sumama sa palasyo nito.  At ang isang katanungan, ito ay pinangalanan Niyang Pila-Ito na naging bansag at katawagan kay Pilato, na siyang kamukhang-kamukha ni Jesus buhat sa pagkabata hanggang sa oras na pagkamatay ni Jesus nang Siya ay ipako sa krus.  Pila-Ito.  At ito ay si Pilato.

                              Napakahaba ng kuwento Ko, ano?

Anita Pasion:  (can’t comprehend) Pilato, Ama?

Ama:  No.  Ito ay Tagalog na mahigpit.  Sinalin Ko na sa Inyo.  Pila-Ito.  Maliwanag na maliwanag iyon.  At tinawagan nilang 'Pilato’.  Ang Pilato, iyan ang Hebreyo.  Pilato.  Pero ipinaliliwanag Ko na sa inyo in Tagalog sapagkat kayo ay nasa bansang Pilipinas.

 

HOME

INDEX

PREVIOUS

NEXT

AUDIO

 

File Name:
Website Address:

C:\...\transcript048.htm

http://aristean.org/transcript048.htm

First uploaded:
Last updated:

2011-02-19
2011-02-19


Revision: 0

Copyright © 2011 Aristeo Canlas Fernando
All rights reserved.