TRANSCRIPT 045

ANG PAGHUHUGAS NG PAA©

Transcribed by
ARISTEO CANLAS FERNANDO
Peace Crusader and Echo of the Holy Spirit

 

Ama:  Ang sabi ni Pedro, sapagkat siya ang lumitaw na unang hinugasan ng mga paa, ‘Maestro, aniya’y, huwag mong hugasan ang marurumi kong mga paa.’  At ang sabi Ko sa kanya, o ang sabi sa kanya ni Jesus, ‘Kapag hindi mo pinahugasan ang mga paa mo, hindi ka magkakamit, hindi ka magkakamit ng kaligayahan sa piling ng Ama Ko.’  Sabi ni Pedro, ‘Maestro, narito pati katawan ko, hugasan Mo.’

                              Ngayon, ibig Kong malaman ng bawat isa sa inyo na hindi ang mga paa nga ang hinuhugasan natin kung hindi ito ay isang ehemplo ng pagpapakababa ni Jesucristo sa harap ng mga tao upang ... , at ang sabi ni Jesucristo sa Kanyang Bibliya, ano ang sabi ni Jesucristo sa Kanyang Bibliya?  Ang sabi ni Jesucristo sa Kanyang Bibliya, ‘at ang lahat ‘ika ng mga bagay ay naganap upang sa tao ay maging halimbawa.’

                              At ito ay ating ginagawa ngayon upang sa tao ay maging halimbawa.  At ano naman ang dapat isagawa ng bawat tao, nagiging papel ng pagkakaroon ng isang halimbawa?  Ano ang dapat isagawa ng mga tao katulad ninyo?

Isang tagapakining:  Ipahayag.  Ibalita.

Ama:  No.  Magsising lubos ng pagkakasala.  Hindi iniuutos na ito ay simpuwersahang halintularan kundi ang iniuutos dito, magsisi ng kasalanan at magpakababa ng kalooban sapagkat hindi ang lahat ng taong susunod na pumunta sa kapitbahay, tumawag ng mga tao at maghugas sapagkat ang paghuhugas ng paa ng may paa ay hindi ikaliligtas ninuman kung hindi taimtim sa kanyang kalooban.  Kahit na maghugas ka ng paa ng sanlibong tao, kung ang puso mo eh dahil ikaw lang nang purihin, hindi upang ikaw ay magkamit ng kapatawaran, ang lahat ng bagay na iyo’y walang kabuluhan.

 

HOME

INDEX

PREVIOUS

NEXT

AUDIO

 

File Name:
Website Address:

C:\...\transcript045.htm

http://aristean.org/transcript045.htm

First uploaded:
Last updated:

2011-02-08
2011-02-08


Revision: 0

Copyright © 2011 Aristeo Canlas Fernando
All rights reserved.