TRANSCRIPT 044

LUBUSAN TAYONG MAGPAKABANAL©

Transcribed by
ARISTEO CANLAS FERNANDO
Peace Crusader and Echo of the Holy Spirit

 

Dapat na ang bawat isa sa atin ay magkaroon ng isang matimyas--ano ba yaong matimyas?ómairog na pakikinig, taimtim sa puso at kalooban, ilayo ang lahat ng mga alalahanin o isipin sa pamumuhay, bagkus lubusang manainga(?) dito sa Aking tutunghayan upang ang ating mga puso ay ganap nating malinis sa paghihintay ng mga darating nating kapalaran.

Isapuso natin ang ganap na pag-ibig sa Diyos.Ito ang bagay na makapipigil sa inyong magiging pangamba.At ang ating ikatitibay ay ang lubusan pananalangin sa Diyos na luminis ang ating kaluluwa, ang ating ganap na paglayo sa pagkakasala upang ganap na maging dalisay sa kalinisan ng ating puso at kaluluwa.Iwasan natin ang mga pagkakasala.Pakaiwas-iwasan natin ito upang tayo ay hindi mahulog sa apoy ng Impiyerno.

Pakalambutin natin ang ating puso.Lubusan tayong magpakabanal.Limutin natin ang pagkakasala.Lubusan tayong makipagkaisa sa sangkatauhan at tayo ay mag-akay ng ating kapwa-tao patungo sa tunay na pagpapakabanal.

 

HOME

INDEX

PREVIOUS

NEXT

AUDIO

 

File Name:
Website Address:

C:\...\transcript044.htm

http://aristean.org/transcript044.htm

First uploaded:
Last updated:

2013-08-02
2013-08-02


Revision: 0

Copyright © 2013 Aristeo Canlas Fernando
All rights reserved.