TRANSCRIPT 041

ANG HIBO NG MAKASALANANG DAIGDIG©

Transcribed by
ARISTEO CANLAS FERNANDO
Peace Crusader and Echo of the Holy Spirit

 

Umupo tayo.  Mayroon Akong mga itatanong eh.

Dapat sana, maraming, maraming, marami kayo.  Ganoon pa man, kakaunting parang hilaw sa bigas ang mangaliligtas.  Ito’y sinasabi Ko sa inyo ngayon sapagkat ito ang tunay na magaganap.  Hindi na magtatagal sapagkat ngayon ay nagpapasimula na ng mahabang araw ang kaguluhan dito sa bansang Pilipinas.

Ngunit kahit na ang Pilipinas ay balot (wrapped) ng kaguluhan, kahit na ang Pilipinas ay balot ng patayan, kahit na ang Pilipinas ay tigib ng kahirapan, kahit kayo ay balot ng kahirapan, mayroong gamot.  Ang gamot ay pagpapakasakit at pananalangin.

Iilan lamang sa inyong nangandirito ngayon ang hindi marahil nagdaranas ng kahirapan.  Datapwat ang puso at kalooban ay hirap dahil sa mga suliraning nagaganap sa loob ng pamilya.

Kayat sinasabi Ko sa inyo, ngayon ang isang lunas sa mga suliraning ito, lumapit tayo sa Diyos.  Lumayo tayo sa gaanong hibo ng makasalanang daigdig.  Ang hibo ng makasalanang daigdig ay bibigyan kayo ng pansamantalang kaginhawahan at kaligayahan.  Datapwat hanggang saan?  Hanggang saan kaya kayo mangagsisiligaya?  Hanggang saan kaya ninyo makakamtan ang kaginhawahan?  Mayroong nga kaya sa inyo isa man na hindi dadalawin ng karamdaman at hindi sasapitan ng pagkasira ng bahay ng kaluluwa?

Sinuman sa inyo ay walang hindi darating sa sinasabing kamatayan.  Ngunit ibig Kong malaman ninyo na ang pagkamatay ng katawang-lupa ay hindi matatawag para sa landas ng Diyos na kamatayan sapagkat kailanman ang buhay na ibinigay sa inyo ng Panginoon ninyong Diyos ay hindi namamatay maliban na lamang kung ang buhay na ito ay inyong maihulog sa apoy ng Impiyerno sapagkat ang apoy ng Impiyerno ay walang hangganan.  Walang pagkatapos.  Walang sa dako pa roon kundi ito ay walang hangganan.

Ganyan din ang kaluwalhatian ng mga langit.  Ang kaluwalhatian ng mga langit ay walang hangganan.  Walang pagkupas tulad din sa kawalan ng pagkupas sa kainitan ng apoy ng Impiyerno.

 

HOME

INDEX

PREVIOUS

NEXT

AUDIO

 

File Name:
Website Address:

C:\...\transcript041.htm

http://aristean.org/transcript041.htm

First uploaded:
Last updated:

2011-02-08
2011-02-08


Revision: 0

Copyright © 2011 Aristeo Canlas Fernando
All rights reserved.