TRANSCRIPT 039

PART 4 OF 4 -
PANAMPALATAYANAN ANG SINASABI
AT HINDI ANG TINIG©

Transcribed by
ARISTEO CANLAS FERNANDO
Peace Crusader and Echo of the Holy Spirit

 

Ama:  Sa mga ganitong katanungan, hindi ka pa naman nag-iisa.  Mayroon pa nga ritong nagparoon na mahigit pa kaysa sa iyo na ninasa at ninais, at siguro’y hindi rin naman kayo, hindi rin naman siya nahuhuli sa ibang naririto ng propesyon sapagkat siya ay isang abogado.

At sinabi niya sa akin, kung ikaw ay talagang Diyos.  Sino ka bang talaga?  Iyan ang umpisa niya.  Sino ka bang talaga?  Ang sagot Ko sa kanya, pakinggan mo ang Aking mga sinabi at sabihin mo sa Akin kung sino Ako.  Kilalanin mo Ako sa pamamagitan ng Aking mga sinasalita upang Ako ay iyong makilala.

Ang isinagot niya sa Akin eh kung Diyos ka ngang talaga.  Iyan ang isinagot sa Akin.  Samakatwid baga, ang sinasabi Ko na narinig niya, makapagpapatotoo siguro sa kanya ng pagiging Diyos Kong Diyos.  Ang sagot niya sa Akin, ‘kung Ikaw ay Diyos na talaga, sabihin Mo sa akin ang pangalan ng aking asawa at gayundin naman ang pangalan ng aking mga anak.’  Ang Diyos ay bumaba sa lupa hindi upang makipagpaligsahan sa sinumang mga tao na Kanyang kinapal.  Ang Diyos ay nanaog sa lupa upang ipakilala ang salita ng Kanyang Ama na nasa langit upang ang mga tao’y matutong magbalik-loob sa Diyos; hindi upang makipagparangyaan o makipagpayabangan.  Ito ang mga bagay na sinasabi Ko sa inyo.  Tunay na tunay na hindi Ko hinahanap at hindi Ko sinasabi na paniwalaan ninyo ang tinig Kong ito.  Paniwalaan ninyo ang Panginoong Diyos.  Paniwalaan ninyo ang Aking mga sinasalita na mga bagay na may kinaalaman sa Diyos at hindi Ko hinahangad na sa pamamagitan ng tinig na ito’y magsipaniwala kayo ng lubusan.  Hindi Ko kailangan ang inyong mga pananampalataya sa tinig na ito.  Panampalatayan ninyo ang mga sinasabi Ko at hindi ang tinig na ito ang panampalatayanan ninyo.

Sinasabi Ko ang pananampalataya sa pananalita o salitang sinasabi Ko sa inyo sapagkat Ako na nagsasalita sa inyo ay hindi ganang Aking sarili sapagkat kung ipakikita Ko sa inyo o pasisilayan ang mukha na Aking ginagamit ngayon, sino ang makikita ninyo?  Siyempre, si Reneliniyindi.  At kung maipakita Ko sa inyo ang mukhang ito na sinasabi mong gusto mong makita, ang makikita mo ay ang Aking talaytayan.  Si Reneliniyindi.  At ano ang dahil para makita mo siya na kakikita mo lamang kani-kanina?  Hindi ngayon ang panahon.  Mapapalad ang may malilinis na puso na nakakikita sa Diyos.  Alin ang nakakikita sa Diyos?  Ummm? 

Marcial Aguila:  May pagsampalataya.

Ama:  No.

Anita Pasion:  Malinis.

Ama:  Ang malinis na puso.   At ang mga puso ninyo ay batbat ng karumhan. 

 

HOME

INDEX

PREVIOUS

NEXT

AUDIO

 

File Name:
Website Address:

C:\...\transcript039.htm

http://aristean.org/transcript039.htm

First uploaded:
Last updated:

2011-02-04
2011-02-04


Revision: 0

Copyright © 2011 Aristeo Canlas Fernando
All rights reserved.