TRANSCRIPT 032

THE NEW JERUSALEM©

Transcribed by
ARISTEO CANLAS FERNANDO
Peace Crusader and Echo of the Holy Spirit

 

Anita Pasion:  Yaong pagbaba ng Panginoon po, ang final judgment, ito rin po ang pagbaba ng New Jerusalem?

Ama:  Ang pagbaba ng Anak ng Tao ay mauuna.  Hindi pupuwedeng iyan ay magkasabay.  Puwede ba namang nandito na ang Jerusalem at pagkatapos eh, ano ba ang Jerusalem?  Naiintindihan ba ninyo yaong Jerusalem?

Anita Perez:  Ano po ang ibig sabihin ng Jerusalem?

Ama:  Aba, Ako’y nagtatanong eh ngayon, binuweltahan ninyo Ako ng tanong.

Anita:  Hindi po ba Holy City?

Ama:  Holy City.  Eh papaano ba ang sinasabi mong pagbaba ng Holy City?  Ano ba ang ibig sabihin ng Holy City?  Banal na Lunsod.  Sino ba ang Banal na Lunsod? 

Anita Pasion:  Sabi ho ninyo noon eh ...

Ama:  Sige, sige.

Anita Pasion:  Ang pagbaba ng Bagong Jerusalem ay dito, dito sa Pilipinas.

Ama:  Alright.  Sino ba ang, ano ba ang Bagong Jerusalem?

Aristeo Fernando:  Isang lugar, isang pook na mayroong length, may width, pagkatapos may labindalawang gates na ginto yata yaong mga ...

Ama:  May esmeralda.

Aristeo:  Mga esmeralda.  Mga ...

Ama:  May rubi.

Aristeo:  Opo, mga ganoon.

Ama:  Ang pintuan?

Aristeo:  Opo.

Ama:  Alright.  Ano ang Jerusalem ngayon?  Ang sabi ninyo, Holy City.  Ang tanong, ano ang Holy City?  Banal na Lunsod.  Ano ang Banal na Lunsod?

Isang tagapakinig:  Sa Langit po ...

Benigno Santos:  Pook na pinagpala ng Diyos.

Ama:  Pook na pinagpala ng Diyos ang lupang pangako.  Alright, pakinggan natin ang ating pag-uusap muli.  Ano ang Banal na Lunsod? 

Isang tagapakinig:  Lupang pangako.

Ama:  Lupang pangako na naman.  Alright, for your information, ang Banal na Lunsod ay Puso ng Diyos.  At kung kayo’y makapanirahan sa Puso ng Diyos, Siya ang maghahari para sa inyo.  Ang lahat ng mga bagay ay masusunod sa pamamagitan ng inyong pagtupad at Kanyang pag-uutos.  At ito ang Langit.  At dito bababa ang Diyos upang kayo ay ipasok sa Banal na Lunsod ng Kanyang puso.  Kaya makulit Ako eh.

Anita Pasion:  So, hindi necessary na talagang lunsod po, Ama.

Ama:  No.

Anita Pasion:  Sa puso ng isang tao.

Aristeo Fernando:  Physical po ba yaong New Jerusalem, Ama?  Physical?

Ama:  Ang sabi Ko sa iyo, ...

Aristeo:  Kasi, sabi may mga pintuan.

Ama:  May mga pintuan.  Alright, ito ay puso ng Diyos ang paghahariin sa inyo at kayo ay maninirahan sa Kanyang kaharian.  Ang Langit o ang Jerusalem ang itinawag sa Kanyang kaharian—sa magiging bago Niyang kaharian sa pamamagitan ng inyong pakikisama at paninirahan doon na Siya ang maghahari at kayo ang paghaharian.  Kayo ay magiging malaya, masigla, walang gutom, at walang uhaw.  Ito ang Kanyang kaharian ng mga langit.

 

HOME

INDEX

PREVIOUS

NEXT

AUDIO

 

File Name:
Website Address:

C:\...\transcript032.htm

http://aristean.org/transcript032.htm

First uploaded:
Last updated:

2011-01-30
2011-01-30


Revision: 0

Copyright © 2011 Aristeo Canlas Fernando
All rights reserved.