TRANSCRIPT 027

ANG MAGBABAKA-BAKA©

Transcribed by
ARISTEO CANLAS FERNANDO
Peace Crusader and Echo of the Holy Spirit

 

Dito ay magsusumpaan ang magkakahinlog.  Magsusumpaan at tunay na ipakikita sa sangkatauhan ang kanilang pagkawala ng pagnanasa sa buhay ng isa’t isa.  Alalaong baga’y sila-sila ang tunay na magbabaka-baka o magpapatayan.

 

HOME

INDEX

PREVIOUS

NEXT

AUDIO

 

File Name:
Website Address:

C:\...\transcript027.htm

http://aristean.org/transcript027.htm

First uploaded:
Last updated:

2011-01-25
2011-01-25


Revision: 0

Copyright © 2011 Aristeo Canlas Fernando
All rights reserved.