TRANSCRIPT 021

SINO ANG DIYOS NG TAO SA KALUPAAN?©

Transcribed by
ARISTEO CANLAS FERNANDO
Peace Crusader and Echo of the Holy Spirit

 

Romeo, kalaykay at piruya ang pangunahing kailangan mo sapagkat ang ibig Ko ay ganap na pagbabago.

Ang Diyos ba ay ungus-ungos ang pagtingin sa tao?  Pantay-pantay ang pagtingin ng Diyos sa tao, para malaman mo, Romeo.  Itutuloy Ko ba, Romeo?  Itutuloy Ko ba?  Baka galit ang maging bunga nito?  Huwag, ha?  Mahal na mahal Ko kayo.  Kaya ayaw Ko at hindi Ko tatanggapin, pawawalang kabuluhan Ko ang pagmamahal na iyan.  Kung mayroon kayong kapirasong dungis, Ako ay lubhang maselan.  Ayoko ng maselan (?).

Sino ang dapat kilalanin ng taong diyos niya, ng kanyang sarili, sa balat ng lupa?  Sino?  Sino ang Diyos ninyo sa kaitaasan?  Si Jesucristo.  Mga anak, sino ang inyong diyos sa kalupaan?  Magulang.  Magulang ang dapat kilalanin pangalawang diyos ng mga anak ng tao sa lupa.  Tama ba, Romeo?  Bakit nangyayaring ang tingin mo sa iyong anak ay hindi pantay-pantay?  Karapat-dapat ka bang maging pangalawang diyos sa lupa?  Halika, umugin mo Ako.  Ha, Romeo?  Naghingi Ako ng pahintulot kung itutuloy Ko.  Ang sabi mo sa Akin ay ‘oo’.

Kung ang ginagawa ng bawat magulang na pagsintensiya sa bawat nagkakasalang mga anak ay gagawin ng tunay na Diyos, si Jesucristo, sa kaitaasan, tunay na tunay na sinasabi Ko sa inyo, tatatlo ang tao sa mundo, tama ba?  Ummmh?  Tatatlo na lang ang magiging tao sa mundo kung gagaya ang Diyos sa Langit na si Jesucristo sa labis na mabilis na pagpapasya ng ikalawang diyos na sinasabi Ko sa lupa.  Sapagkat kayong mga magulang, kung minsan ay malulupit.  Hindi na binibigyan ng pagkakataon ng pagbabago ang mga anak.

Tunay na tunay na sinasabi Ko sa inyo, tulad ng Aking ibinalita at inihahayag sa inyo kanina pa, ang ampalaya kung mahinog ay matamis din kahit mula’t sa pagiging bulaklak at buko ay mapait na sampu ng kanilang mga bunga at dahon at puno ay mapait pa, datapwat kung mahinog ang bunga ng ampalaya ay nagiging matamis ang kanyang lamukot at kagiliw-giliw kainin bagaman alam Kong kayong lahat ay hindi tumitikim ng hinog na ampalaya.

At sinasabi Ko sa inyo, tulad kanina, heto, kasi, pahuli-huli kayo, eh, ...

               “Ulitin po ninyo, Ama,” sabi ni Serafin.

               (Nagtawanan ang mga tao.)

               Tumikim kayong lahat ng bunga ng ampalaya na hinog upang mapagkilala ninyo at mapagkuru-kuro na ganito rin ang buhay ng tao.

               Tunay na tunay na sinasabi Ko sa inyo, may mga taong nasa sa paligid ninyo at ito’y kilala Ko, tunay na inaalimura ng magulang.  Tunay na inaapi at hindi pinagpakitahan ni bahagya man ng kaunti mang pagmamahal ay wala.  Datapwat kung dumating ang sandali, yaong mga inaping anak ang siyang nakapaglilingkod sa magulang.  Hindi tayo dapat maging ungus-ungos sa pagmamahalan.

 

HOME

INDEX

PREVIOUS

NEXT

AUDIO

 

File Name:
Website Address:

C:\...\transcript021.htm

http://aristean.org/transcript021.htm

First uploaded:
Last updated:

2011-01-23
2011-01-23


Revision: 0

Copyright © 2011 Aristeo Canlas Fernando
All rights reserved.