TRANSCRIPT 019

MAPAPALAD KAYO AT MAY GUMAGABAY SA INYO©

Transcribed by
ARISTEO CANLAS FERNANDO
Peace Crusader and Echo of the Holy Spirit

 

Eduardo Soriano:  Ama, hindi na ba masasansala ang mga kaguluhang darating sa aming bansa?

Ama:  Ano ba ang pagsansala, Eduardo?

Eduardo:  Dahil yamang hawak ninyo ang lahat ...

Ama:  Yamang hawak Ko ang lahat?  Namamali ka.  Alam mo ba ang sabi ni Pedro, Eduardo?  Ang sabi ni Jesus kay Pedro, ‘Mangagsiyao na tayo rito sapagkat dumarating na ang Hari ng Mundo.’  Ang sabi ni Pedro, ‘Maestro, may kapangyarihan Ka pong lumaban sa kanila.  Bakit hindi po tayo lumaban?  Kaya po ninyo siya, sila,’ sabi  ni Pedro.  Ano ang sabi ni Jesus kay Pedro, ‘Satanas, dito ka sa likod Ko.’  Sabi ni Jesucristo kay Pedro, ‘Satanas, dito ka sa likod Ko.’

Alam mo ba, Eduardo, na kayo sa Akin, o kay Jesucristo ay binigyan ng kalayaan sa lupang ibabaw.  Maghahari si Jesucristo sa lupang ibabaw sa Kanyang muling pagbabalik.  Ngayon ay kayo ay mayroong laya.  Piliin ang balang ibig sapagkat hindi pa ngayon ang Aking araw.  Ang araw na ito sa lupa’y ibinibigay pa ni Jesucristo sa mga tao.

Kaya sinasabi Ko sa inyong mapapalad kayo sapagkat sa inyo ay may gumagabay.  Di tulad ng higit na nakararami kaysa inyo na nasusuong ang buhay sa walang katiyakan.  Mapapalad kayo sapagkat sa inyo ay mayroong tagapagpaalala.  Mapapalad kayo sapagkat nalalaman ninyo ang mga araw ninyong hinihintay datapwat ang iba ay wala nang hinihintay, hintay pa nang hintay.  Hintay nang hintay yaong iba, wala na palang hinihintay.  Mamaya pala, pugot na ang kanyang ulo.

Kayo, buhat sa lupa hanggang sa katapusan ng mundo’y mayroon kayong hinihintay.  Kaya mapapalad kayo at huwag ninyong sayangin ang kapalarang iyan na hindi na muli-muli pang matatagpuan.

 

HOME

INDEX

PREVIOUS

NEXT

AUDIO

 

File Name:
Website Address:

C:\...\transcript019.htm

http://aristean.org/transcript019.htm

First uploaded:
Last updated:

2011-01-21
2011-01-21


Revision: 0

Copyright © 2011 Aristeo Canlas Fernando
All rights reserved.