TRANSCRIPT 018

ANG BENDISYON NI AMA

Transcribed by
ARISTEO CANLAS FERNANDO
Peace Crusader and Echo of the Holy Spirit

 

Ama: Ang pagkakaiba sa tape at saka sa personal na pag-uusap, kasama ikaw sa pag-uusap. Nakakasama ka sa anumang tanungan, sa anumang paliwanagan. Yaon ang pagkakaiba na hindi ninyo nahuli. Kayo, kung kasama kayo, kasama kayo pero ang wala ay hindi. Yaon ang totoong pagkakaiba. At saka, yaon nga, may blessing. Ang hindi kasama, walang blessing. Ano ang sinasabi Ko bago Ko magsimula?

Anita Perez: Ang kapayapaan ng Diyos ay sumainyo.

Tagapakinig: (?)

Ama: No. Ang kapayapaan ng Diyos ay laging sumainyo ngayon at magpakailanman, (?) na walang hanggan, sumainyo ang Panginoon. Suma-Ama kayo buhat sa Akin mula sa Ama. Madama nawa ng inyong mga puso ang init at ningas ng apoy ng Espiritu Santo. Madama nawa ng inyong mga kaluluwa ang biyayang kapayapaan, sumainyo ang Panginoon. Para sabihin Ko sa inyo, yaon ay mahalaga pa kaysa inyong mga buhay kung alam ninyo iyon. Ngayon, alam na ninyo iyon sapagkat sinabi Ko na. Mahalaga pa kaysa inyong mga buhay kahit na wala ang anumang Aking mga aral, natanggap ninyo ang bendisyon Ko. Sumainyo nawa ang kapayapaan ngayon at magpakailanman magpasawalang hanggan, sumainyo ang Panginoon. Sumainyo ang Panginoon.

Anita: Nangangahulugan pong kahit saan po kami naroroon, taglay po namin.

Ama: Dala ninyo ang Panginoon.

Anita: Ang bendisyon at subaybay.

Ama: At ang Ama ay laging sumainyo buhat sa Akin mula sa Ama. Muli-muli, sumainyo ang Panginoon. Ang kapayapaan ay laging sumainyo ngayon at magpakailanman. Sa buhay ninyo, mahalaga-mahalaga iyon. Bat ba Ako hindi ninyo bendisyunan ng ganyan?

(Nagtawanan ang mga tagapakinig)

Anita: Kayo lang po ang may karapatan, Ama.

Ama: Bakit naman?

Marcia Tolentino: Kamiy mga alipin lang po Ninyo.

Filomena Caberto: Kami poy (?).

Ama: Disin sana, magiging mahalaga rin. Kailanman sa buhay ninyo kung makakamtan ninyo iyan at ingatan na ninyo, ang inyong mga buhay, lagi kayong mahalaga sa Panginoon. Kung pagdidili-dilihin lang ng bawat isa sa inyo iyon, bendisyon na iyon, mahalaga na kayo. Para Ko nang sinabi sa inyo na sumainyo ang kapatawaran. O. Nakuha na ninyo ang halaga ng Aking bendisyon.

Anita: Yaong pagdalo po dito, Ama?

Ama: At ang pagdalu-dalo dito.

 

HOME

INDEX

PREVIOUS

NEXT

AUDIO

 

File Name:
Website Address:

C:\...\transcript018.htm

http://aristean.org/transcript018.htm

First uploaded:
Last updated:

2013-08-06
2013-08-06


Revision: 0

Copyright 2013 Aristeo Canlas Fernando
All rights reserved.