TRANSCRIPT 013

PANAMBITAN PART 3 OF 3

Transcribed by
ARISTEO CANLAS FERNANDO
Peace Crusader and Echo of the Holy Spirit

 

Buhat sa taon ng Aking pagkamatay ay mabilis na lumipas ang 1,974 na taon. 1,974 na taon ang Aking pagdurusa. Bagong pagdurusa. Sapagkat sa halip na ang tao ay mangagsipaghanap sa Akin at mangagsilapit ay higit pa Akong nilimot at higit pa Akong tinalikdan.

Datapwat saang sulok ng daigdig Ko kayo kaya hindi mamamasdan? Saang sulok kaya ng daigdig kayo paroroon na hindi Ko makikita at mararamdaman ang paglimot ninyo sa Akin? Ang pagpababa, ang pagpapabaya at ang pagpapawalan ng pag-ibig. Nanlamig na lubha ang sangkatauhan sa Akin. Binabanggit ang Aking pangalan datapwat sa mga labi lamang at wala sa puso at gawa.

O labis na minamahal Ko at iniibig na mga tao, hanggang kailan ninyo ipadadama sa Akin ang walang kahulilip na paghihirap Kong ito? Ano't kayo'y iilan dito sa lahat o sa buong daigdig na mga tao? Samantalang kayong lahat ay pinag-uukulan Ko nitong Aking pagluha. Kayong lahat ay pinag-ukulan Ko ng Aking buhay. Pinagbuwisan Ko ng buhay Ko sa pagiging katawang-tao sa balat ng lupa.

Bakit? Ang isang taong Aking kinakasangkapan din upang marinig ninyo ang pahayag Kong ito ay labis ding dinudusta na Ako ang nasa likuran. Labis ding hinahamak datapwat hindi talos ng marami na Ako ang nasa likuran. Ninais Ko at binayaan Kong dumumi ang kanyang pagkatao upang luminis lamang ang sangkatauhan. Pinatay Ko ang puri at dangal. Binayaan Kong mamatay ang puri at dangal datapwat ninanais Ko na manatiling tao upang sa lahat ng oras ay tao na inyong mapapakinggan ang tinig Kong ito at mapapagpahayagan ng Aking puso at pagdaramdam.

Ibig Kong maipahayag sa inyo ang Aking pag-ibig. Ibig Ko ring maipahayag sa inyo ang Aking pagdaramdam upang sa dako pa roon ng inyong buhay ay inyong masalat ang inyong labis-labis na pagkukulang.

Hindi Ko dinaramdam ngayon ang inyong pagkukulang na labis sapagkat kayo ay naririto sa Aking harap. Hindi Ko dinaramdam ngayong labis ang inyong pagpapabaya sa Akin sapagkat kayo ngayon ay nangarito na. Datapwat nasaan ang inyong kapwa-tao? Nasaan ang inyong mga kapatid sa lupang ibabaw? Nasaan ang ninanais Ko na magkasama-samang mga tao? Nasaan ang Aking gustong pagbuklud-buklurin at wala ngayon dito?

Ninanais Ko na sa inyong mga buhay, sa inyong mga puso ay manatili ang panambitan Kong ito at pagpapahayag na ito. Itanim ninyo sa inyong mga gunam-gunam. Itanim ninyo at panatilihin sa inyong puso ang sakbibi ng kalungkutan Kong hinaing. Ibig Kong ito ay manatili sa inyo ngayon at magpakailanman. Gawin ninyo na maligayang sandali ang pagniniig nating ito sapagkat narinig ninyo ang Aking panambitan sa inyo at pananawagan.

Magsipagbalik-loob kayo, mga anak. Magsipagbalik-loob kayo. Buhatin ninyo ang inyong mga paa at inyong pagbalikin sa Aking harapan. Itaas ninyo ang inyong mga kamay at inyong ipangakong igawa na makabubuti sa sangkatauhan. Ang inyo lamang Akong matulungan sa pagbabalik-loob ng inyong kapwa-tao at sampu ng inyong sarili ay ganap na ninyo Akong napaligaya at ganap na ninyo Akong nabuhay sa Aking pagkamatay.

Tunay na ito ang sa inyo ay ibig Kong ipahayag na kahilingan. Natutuwa ang Aking puso, bagaman ngayon Ako ay lumuluha. Sapagkat narinig ng maraming tao ang Aking panambitan. Narinig ng mga tao ang Aking kalungkutan. Narinig ninyo ang Aking hinahanap at tanging nasasabuhay. Ipakita ninyo sa Akin ang inyong pag-ibig sa kapwa-tao at Ako ay naroroon at kabahagi sa inyong pag-ibig. Ito ang sa inyo ay ibig Kong ipahayag ng paulit-ulit upang ngayon at magpakailanman ay hindi na makalimot ang inyong mga puso at pag-aalaala.

 

HOME

INDEX

PREVIOUS

NEXT

AUDIO

 

File Name:
Website Address:

C:\...\transcript013.htm

http://aristean.org/transcript013.htm

First uploaded:
Last updated:

2011-01-21
2014-09-20


Revision: 2

Copyright 2011 Aristeo Canlas Fernando
All rights reserved.