TRANSCRIPT 012

PANAMBITAN PART 2 OF 3

Transcribed by
ARISTEO CANLAS FERNANDO
Peace Crusader and Echo of the Holy Spirit

 

Lumuluha Ako. Hindi luha sa Aking kamatayan. Hindi luha sa Aking kabiguan. Hindi luha ng Aking pagtitiis kung hindi ang luha ng pagmamahal at panghihinayang sa inyong paglayo sa Akin.

Mga anak, Aking mga mahal, pansinin ninyo ang Aking luhang ito na sa inyo ay Aking nasang ihugas. Pakalinisin ninyo ang inyong mga kaluluwa upang sa gayon kayo at Ako ay laging magkaniig buhat dito sa lupa hanggang doon sa kaluwalhatian ng mga langit.

O ating limutin ang sala. O ating talikuran ang mga labis-labis na karangyaan na nakapagdudulot ng kasalanan.

O Aking mga anak, ang Aking pag-ibig ay hindi Ko inihahandog sa Aking mga angheles. Ang aking pag-ibig ay hindi Ko inihahandog sa Aking mga arkangheles. Ang aking pag-ibig ay hindi Ko inihahandog sa kaluwalhatian ng langit. Ang Aking pag-ibig ay inihahandog Ko sa inyo ng walang ... (naputol ang tape).

Iniibig Ko ang inyong mga katauhan. Iniibig Ko ang inyong mga kaluluwa katulad ng Aking pag-ibig sa lahat ng buong bahagi ng inyong katawan. Kaya ang Aking hiling para sa inyo'y huwag ninyo Akong limutin. Huwag ninyo Akong lubos na pabayaan. Huwag ninyo Akong lubos na pagdalahin ng walang kahulilip na kasakit-sakitan. Huwag ninyo Akong bayaan sa kalungkutan. Bigyan ninyo Ako ng kaunting kaligayahan. Bigyan ninyo Ako ng kaligayahan na Aking hinihintay na madama sa inyong mga piling. Bigyan ninyo Ako ng kaginhawahan ng puso. Ibahagi ninyo Ako sa inyong matatamis na pag-ibig. Ibahagi ninyo Ako sa matatamis ninyong pagmamamhalan sapagkat lubhang Ako ay nauuhaw. Nauuhaw Ako. Nauuhaw. At ang Aking kinauuhawan ay hindi ang malamig na tubig. Hindi ang masarap na katas ng ubas ang ninanasa Kong inumin kung hindi ang tamis ng inyong pag-ibig at pagmamahal para sa Akin.

O Aking mga ganap na iniibig na mga tao, nasaan kayo ngayon? Sa Akin ay hindi pa lubhang sapat ang inyong pakikinig ngayon. Sapagkat ibig Kong ang buong daigdig ay makabahagi ng Aking panambitan. Ibig Kong ang buong daigdig ay makarinig ng Aking pahayag at taghoy sa mga oras na ito at sa lahat ng oras. Ibig Kong hindi kayo lamang ang magtamo ng Aking pag-ibig kung hindi ang lahat ng mga tao na pinag-ukulan Ko ng Aking pag-ibig at buhay. Ibig Kong hindi kayo lang ang mahugasan ng Aking mga luhang ito kung hindi kayong lahat na Aking mga kinapal. Sapagkat ibig Kong kayong lahat ay Aking makapiling sa kaluwalhatian ng langit. Datapwat kayo na nangagsisiparito na ngayon ay nakikinig ay Akin ding pinag-aalinlanganan sapagkat tunay ang inyong pagkakaniig sa lupa. Hanggang kailan Ko matatanaw ang inyong mga mukha na para sa Akin ay kaaya-aya Kong tingnan. Hanggang kailan? Hanggan kailan? Hanggang kailan?

Ibig Kong sa inyo ngayon ay ipahayag ang lahat ng ito sapagkat ibig Kong kayo ay makapamahagi sa inyong kapwa. Sapagkat ibig Kong lahat ng tao sa buong daigdig ay makapiling Ko at makaniig. Sapagkat ibig Kong makadama ng kaligayahan.

 

HOME

INDEX

PREVIOUS

NEXT

AUDIO

 

File Name:
Website Address:

C:\...\transcript012.htm

http://aristean.org/transcript012.htm

First uploaded:
Last updated:

2011-01-21
2014-09-20


Revision: 2

Copyright 2011 Aristeo Canlas Fernando
All rights reserved.