TRANSCRIPT 011

PANAMBITAN PART 1 OF 3

Transcribed by
ARISTEO CANLAS FERNANDO
Peace Crusader and Echo of the Holy Spirit

 

Pinag-ukulan Ko ng pag-ibig. Nasaan ang Aking pinagsakitan ng 33 taon at walang hanggan na ... (putol ang tape). Nasaan ang Aking pinagpagalan? Bakit hindi Ako makakita ngayon o makasumpong na bigyan Ako ng katarungan. Sa kaalaman ninyong lahat ay nilikha Ko si Reneliniyindi ng paulit-ulit sa balat ng lupa kahit patay na'y nabubuhay pang muli sa sinapupunan ng bago at bago niyang nagiging ina. Upang mahayag sa buong daigdig itong Aking pag-ibig na hindi napakinggan o hindi narinig ng inyong mga ninuno. Sa kawalan ng panahon, sa kawalan ng pag-uukol sa Akin ng pansin na Ako ay hanapin kahit saang sulok ng daigdig. Ngayon, kayo ay hindi malayo ang paghahanapan. Naririrto lamang kayo sa kapaligiran ng Aking tunay na kinakatawan. Tunay na hindi Ko lang sa inyo ngayon maipamalas ang lahat Kong paghihirap. Sapagkat tunay na Ako ay nanghihiram lamang ng katawan. Sapagkat ipinahayag Ko sa Banal na Habilin na Ako ay muling magbabalik. Datapwat hindi pa man dumarating ang kapanahunang yaon ay inisip Ko na ang magbalik sa pamamagitan ng ibang pamamaraan. Sapagkat ibig Kong kayo'y Aking makaniig. Sapagkat ito'y dala ng Aking malabis na pananabik na kayo'y makapiling. Sapagkat ito'y dala ng Aking pagnanasang marinig ninyo ang tinig Kong ito. Sapagkat sa laki ng Aking pagnanansang mapakinggan ninyo ang Aking mga bahagi, ang aking mga pahayag at ang hinaing ng puso Ko na hindi ninyo mapakinggan sa inyong mga sarili. Sa laki ng aking pag-ibig at pagmamahal, dinala Ko hanggang sa libingan, ipinakita Ko sa inyo na Ako ay inilibing. Ipinakita Ko sa inyo na Ako ay nabuhay na magmuli sapagkat ibig Kong ang pag-ibig na ito ay hindi magkaroon ng wakas. Ipinakita Ko sa inyo ang aking pagtitiis nang Ako ay parusahan sa pamamagitan ng pagtanggap ng maraming hampas ng suplina, sa pamamagitan ng pagtitiis Kong pasanin ang napakabigat na krus sa lansangan ng kapait-paitang lupa. Sapagkat ibig Kong ipamalas sa inyo ang taos Kong pagmamahal. Sapagkat ibig Kong ipamalas sa inyo na kayo para sa Akin ay kayo at hindi ang mga lupang alabok na Aking kinapal. Sapagkat ibig Kong ipamalas sa inyo ang kahalagahan ng isang tao. Ang kahalagahan ng pag-ibig sa kapwa pag-ibig ng pag-ibig ng Diyos at pag-ibig ng tao.

Nakikapwa Ako sa inyo. Nakimukha. Nakibahagi. Nakigawa. Upang Ako sa inyo ay lubos na mapalapit. Napalapit Ako saglit datapwat Ako'y inyo ring nilayuan. Bakit higit ninyong pinag-uukulan ng pansin yaong mga nilikha ng tao? Bakit lubos ninyong niluluhaan ang panangis o ang taghoy ng inyong kapwa-tao kaysa sa Aking taghoy at pagluha ng dahil sa inyo? Ang Aking pagluha, luha na mapait datapwat pilit Kong minamatamis sapagkat ibig Kong ang Aking mga luha ang ihugas sa inyo. Ibig Kong kayo ay maging taimtim. Ibig Kong ang mga sala sa inyong kaluluwa ay Aking mahugasan ng patak ng Aking dugo, tubig at luha.

 

HOME

INDEX

PREVIOUS

NEXT

AUDIO

 

File Name:
Website Address:

C:\...\transcript011.htm

http://aristean.org/transcript011.htm

First uploaded:
Last updated:

2011-01-21
2014-09-20


Revision: 2

Copyright 2011 Aristeo Canlas Fernando
All rights reserved.