TRANSCRIPT 007

HINDI MAKAPAGPAPABAGO ANG RELIHIYON

Transcribed by
ARISTEO CANLAS FERNANDO
Peace Crusader and Echo of the Holy Spirit

 

Ama: Magsipagbago sila. Ang kanilang buhay ay kanilang baguhin. Magsipaniwala sila sa Diyos at iyon ay sapat na.

Aristeo Fernando: Yaong sa tunay po na Diyos?

Ama: Ummm.

Aristeo: Kay Jesucristo dahil sabi po sa Bibliya, ...

Ama: Walang makararating sa Ama na hindi magdadaan sa Anak.

Aristeo: Ang ini-emphasize ko po doon eh walang relihiyon na makapagliligtas sa tao.

Ama: Wala. Hindi makapagpapabago ang relihiyon.

Aristeo: Ang sabi rin po ninyo noong minsan eh ang relihiyon po ang siyang maaaring magpabagsak pa sa isang tao.

Ama: Oo.

Aristeo: Kakapit siya sa kapahamakan. Kaya dapat suriin ng mga tao, ano yaong mga itinuturo ng kanilang relihiyon. Ngayon, sabi ko po ganito eh: kung ang relihiyon nila ay nagtuturo ng salungat kay Ama, eh kailangan eh baguhin nila ang kanilang turo.

Ama: Baguhin nila ang kanilang pamumuhay. Manampalataya sila sa iisang Diyos.

Aristeo: Yaong katulad po ng Iglesia, ano po, at Jehovah, na hindi naniniwala na si Jesus Christ ay Diyos, kailangan eh iayos nila yaong kanilang mga turo na paniwalaan nila na si Jesucristo ay Diyos nga Siyang totoo. Tama po ba yaon?

Ama: Oo.

 

HOME

INDEX

PREVIOUS

NEXT

AUDIO

 

File Name:
Website Address:

C:\...\transcript007.htm

http://aristean.org/transcript007.htm

First uploaded:
Last updated:

2011-01-21
2011-01-21


Revision: 0

Copyright 2011 Aristeo Canlas Fernando
All rights reserved.