TRANSCRIPT 006

PALIWANAG TUNGKOL SA TRINITY©

Transcribed by
ARISTEO CANLAS FERNANDO
Peace Crusader and Echo of the Holy Spirit

 

Aristeo Fernando:  Ama, ano ang ibig sabihin po ng lumuklok sa kanang kamay ng Diyos si Jesucristo?

Ama:  Sa kinakanan.

Aristeo:  Sa kinakanan po ba yaon?

Ama:  Oo.

Aristeo:  Hindi po ba iisa lang yaon?  Si Jesus Christ, Siya rin po yaong Diyos, eh.  Bakit po Niya sasabihing sa Kanyang kinakanan?

Ama:  Tama.  Tama.  Sapagkat mayroong Diyos Ama.

Aristeo:  Hindi po ba ang Diyos Ama, si Jesus Christ din po yaon?

Ama:  Good.  Tama yaon.  Ngunit Sila ay pinagtatlo.  Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo.  Iisa nga lang yaon ngunit Sila ay pinagtatlo.

Aristeo:  Ama, Kayo po yaong Diyos Espiritu Santo, ano po?  Kayo rin po yaong si Jesus na yaong espiritu na Siyang nabuhay sa katawang-lupa na tinawagan naming Jesucristo.  Tama po ba yaon?

Ama:  Good.  Halimbawa, ikaw, sinabi ng iyong anak, ‘Daddy, ibili mo ako ng baro.’  Ang sabi naman ng iyong anak na babae, ‘Daddy, ibili mo ako ng baro.’  Eh wala kang sapat na ibibili sa dalawa.  Itatanong mo sa iyong sarili, sino ang ibibili mo agad.  Sino iyon?  Tanong.  Hindi ba ikaw rin?  Sino yaong tinanong mo?  Hindi ba ikaw rin?  Sino ang nagsabing iyon ang ibili mo?  Hindi ba ikaw rin?  Di tatlo kayo.

                              Ang nagpasya ay ang Diyos Ama.  Ang tinanong, ang Diyos Anak.  Ang Diyos Espiritu Santo, sino nga ba?  Yaon ang sagot.  Tatlo kayo ngunit iisa ka.

 

HOME

INDEX

PREVIOUS

NEXT

AUDIO

 

File Name:
Website Address:

C:\...\transcript006.htm

http://aristean.org/transcript006.htm

First uploaded:
Last updated:

2011-01-21
2011-01-21


Revision: 0

Copyright © 2011 Aristeo Canlas Fernando
All rights reserved.