TRANSCRIPT 005

ANG TAO AY NABUBUHAY
HINDI SA TINAPAY LAMANG©

Transcribed by
ARISTEO CANLAS FERNANDO
Peace Crusader and Echo of the Holy Spirit

 

Ang natutulog
Mayroong mga taong natutulog na ang pag-asa ay malapit sa Diyos na kung magising, nalilimutan na ang Diyos.  Mayroon namang mga taong natutulog na puspos ng kasamaan ang nasa isip datapwat nagigising siyang nagnanasa at nagnanais na mapalapit sa Diyos. 

Ang inaantok
May mga pagkakataong nakikinig ang bawat isa rito na tila walang napapakinggan at saka sila dinadalaw ng antok at saka sila dinadalaw ng pagkalibang.  Mayroon namang nangagsisipag-antok datapwat nangapapawi ang antok at ang ninanasa ng sarili ay makapakinig ng mga bagay na iniaaral sa mga bagay o sa mga pagkakataon ng ating pagniniig tulad ngayon, dapat  na ang ating mga puso ay ating mangaipakalinisin, sapagkat kung ninanasa natin ang mga aral ng Diyos, sa atin ay hindi dadalaw ang antok.  Sa atin ay hindi dadalaw ang inip.  Sa atin ay hindi dadalaw ang pagkauhaw o pagkagutom, sapagkat ang tao ay nabuhay hindi sa tinapay lamang. 

Nabubuhay hindi sa tinapay lamang
Kung ang tao ay nabubuhay dahil sa tinapay lamang, tunay na tunay na sinasabi Ko sa inyo, wala ng mayaman na mamamatay.  Datapwat dito sa balat ng lupa’y walang hindi namamatay at walang hindi kumukupas.  Walang mananatili sa balat ng lupa.  Wala.  Wala.

Ang makapagsasabi kung karapat-dapat sa Diyos
Kaya ating pakaisiping palagi na ang ating puso at ang ating gunam-gunam ay manatiling huwag mapahiwalay sa Diyos upang tayo ay laging karapat-dapat sa Kanya sa sandali ng pagsundo sa atin o ating pagharap sa Kanya, tayo ay karapat-dapat, hindi natatakot at hindi nangangamba sapagkat alam ng ating sarili ang ating mga ginawa.  Kung tayo ay karapat-dapat sa Kanya o hindi, ito ay ating talastas sapagkat ang magsasabi nito ay ang ating mga gawa.

Tulungan natin ang nalilihis
Tunay na tunay na sinasabi Ko sa inyo na kung mayroon man mga tao o nilalang na ang pag-unawa ay nalilihis, tulungan natin sila.  Tulungan natin silang magsidalangin upang ang kanilang mga kaisipan ay maglinaw o magliwanag at maging karapat-dapat sa pagbabalik-loob sa Diyos at sila’y tanggapin nawa ng Diyos ng buong kataimtiman.

Lagi tayong maging handa
Ang mga bagay na sinasabi Kong ito sa inyo ay hindi dapat kalimutan, hindi dapat ilayo kahit isang saglit sa isipan lalo na sa panahong ito na walang katulad na kaguluhan.  Hindi Ko ito sinasabi sa inyo upang kayo ay bigyan ng pangamba.  Hindi Ko sinasabi sa inyo upang kayo ay pamahayan ng takot sa puso at dibdib.  Sinasabi Ko ito sa inyo upang kayo ay laging makapaghanda.

HOME

INDEX

PREVIOUS

NEXT

AUDIO

 

File Name:
Website Address:

C:\...\transcript005.htm

http://aristean.org/transcript005.htm

First uploaded:
Last updated:

2011-01-21
2011-01-21


Revision: 0

Copyright © 2011 Aristeo Canlas Fernando
All rights reserved.