TRANSCRIPT 004

MAPAPALAD KAYO AT NARIRINIG NINYO
ANG TINIG NA ITO©

Transcribed by
ARISTEO CANLAS FERNANDO
Peace Crusader and Echo of the Holy Spirit

 

Kaya’t madalas na sinasabi Ko sa inyong mapapalad kayo sapagkat nasa inyo pa ang panahon.  Mapapalad kayo’t naririnig ninyo ang tinig na ito ng hindi ni minsan kundi paulit-ulit.

Mula’t mula sa panahong una-unang isinilang ang inyong mga ninuno, wala na silang ninais o pinangarap kundi madinig ang tinig ng Diyos, bagay na nakamtan ninyo na hindi naman nila nakamit.  Kaya’t sinasabi Ko sa inyong mapapalad kayo at ang kapalarang ito ay hindi dapat sayangin.  Ang kapalarang ito ay hindi dapat talikdan kundi dapat sukat ipagmalaki at pasalamatang walang hanggan.

Samantalahin natin ang kapalaran na kung matapos kailanman ay hindi na muli pang magbabalik.  Gawin natin itong hagdanan upang ating marating ang karurukan ng kaluwalhatian ng mga langit.  Ano ba ang karurukan?  Kaitaasan.  Ang mga bagay na ito ay itanim ng bawat isa sa inyong mga puso.

Tunay na tunay na sinasabi Ko sa inyo, hindi na magtatagal at magbabalik na ang Anak ng Tao sa balat ng lupa.  At sinasabi Ko sa inyong Ako’y magbabalik.  Ako ay babalik upang hatulan ang lahat ng nangagkasala at ipagsama ang lahat ng sa Kanya o sa Aking mga utos ay nangagsipanuparan.  Dito ay Aking kukunin ang mga Akin at mangaiiwanan ang para sa Aking kahangga at ito ay inyong tatandaan.

 

HOME

INDEX

PREVIOUS

NEXT

AUDIO

 

File Name:
Website Address:

C:\...\transcript004.htm

http://aristean.org/transcript004.htm

First uploaded:
Last updated:

2011-01-21
2011-01-21


Revision: 0

Copyright © 2011 Aristeo Canlas Fernando
All rights reserved.