TRANSCRIPT 003

ALIN ANG TAMANG RELIHIYON?©

Transcribed by
ARISTEO CANLAS FERNANDO
Peace Crusader and Echo of the Holy Spirit

 

Alright, mga anak.  Walang anumang tamang relihiyon.  Alam ba ninyo, mga anak, kung alin ang tama?  Kilalanin si Jesucristo at panampalatayanang Siya ay Diyos na totoo at tao naman na totoo.

Hindi komo’t kayo ay nagpupunta rito [Baliwag, Bulacan] at nakikining dito at nagpapagod dito at nag-aaksaya rito ng oras at panahon, kayo ay maliligtas.  Hindi kaligtasan ang pumunta rito at makinig dito.  Kahit pakinig ka nang pakinig dito, kung hindi mo iniintindi ang Aking mga sinasabi, o ang sinasabi sa inyo ng ibang espiritung naparirito, ay wala ring anumang kabuluhan.  Wala ring anumang kabuluhan.  Hindi kayo maililigtas ng Aking mga sinasabi.  Hindi kayo maililigtas ng Aking mga ipinagagawa.  Hindi kayo maililigtas ng Aking mga ipinangangaral kung ito ay hindi ninyo tatanggapin.

Alalaon baga’y maililigtas kayo ng bawat anumang relihiyon sapagkat kukunin ninyo ang mabuti at iwawaksi ang masama.  Alalaon baga’y ang makapagliligtas sa inyo ay ang inyong sariling gawa at pananampalataya sa tunay na Diyos.

 

HOME

INDEX

PREVIOUS

NEXT

AUDIO

 

File Name:
Website Address:

C:\...\transcript003.htm

http://aristean.org/transcript003.htm

First uploaded:
Last updated:

2011-01-21
2011-01-21


Revision: 0

Copyright © 2011 Aristeo Canlas Fernando
All rights reserved.