TRANSCRIPT 001

KAHULUGAN NG PAGKAPAKO AT
PAGKAMATAY NI JESUCRISTO SA KRUS©

Transcribed by
ARISTEO CANLAS FERNANDO
Peace Crusader and Echo of the Holy Spirit

 

Ibig kong i-share sa inyo ang pahayag mismo ng Holy Spirit tungkol sa kahulugan ng pagkapako at pagkamatay ni Jesucristo sa krus.

"Ang pinakauna, unikong sagot diyan [krus ng dusa] ay magtiis. Magtiis. Huwag magbagsak ng krus. Papaano ba ninyo maibabagsak ang inyong krus ng dusa? Ipagwalang-bahala. Huwag intindihin at ituring na wala. Ito ang pagbagsak ng krus at hindi lugar ng pagtitiis. Ngunit dapat bang ganoon ang ating isagawa? Hindi.

"Dumalangin at hingin sa Diyos na pawiin ang dusang ito at lutasin ang mga kahirapang namamagitan sa dapat sana’y ating kaligayahan.

"Samakatwid, ipinakikita at ipinakita ni Jesus sa sangkatauhan kung gaano Niya kamahal ang mga tao.

"Ipinakita ni Jesus ang dapat isagawang pagtitiis ng mga tao.

"Ipinakita ni Jesus kung papaano ang pagtitiis.

"Ipinakita ni Jesus kung gaano kahalaga ang bawat kaluluwa ng tao. Sapagkat kung ang kaluluwa ng tao ay walang kabuluhan, hindi na Siya magpapakitang tinanggap Niya ang pako.

"Bakit sa pamamagitan ng pagtanggap Niya ng pako ay naipaliwanag Niya kung gaano kahalaga ang kaluluwa ng tao? Sapagkat dahil sa pagkakasala ng tao, dahil sa pagkakasala ng taong hindi maiwasan, ginawa ni Jesus ang pagtitiis.

"Ipinakita Niya sa tao na dahil sa Siya ay Diyos na nagmamahal sa tao, nagkatawang-tao Siya at ipinakita Niyang ito ang dapat ninyong gawin. Iyon ang ibig sabihin noon. Ito ang dapat ninyong gawin. Magtiis.

"Kaya ipinakita Niya kung paano Niya tinanggap ang hagupit ng suplina.

"Ipinakita Niya kung papaano Niya tinanggap ang pako.

"Ipinakita Niya na Siya ay namatay.

"Datapwat ipinakita rin Niya na Siya ay muling nabuhay pagkatapos na Siya ay mamatay.

"Kaya si Jesucristo ay tumanggap ng pako upang ipakita Niyang ganoon kalaki ang dapat ipagtiis ng tao. Kaya, tinanggap ni Jesuscristo ang pakong iyon hanggang Siya ay namatay hanggang kamatayan ng tao, dapat siyang magtiis. At ipinakita rin ni Jesus sa Siya’y muling nabuhay at ganoon din aniya ang mangyayari sa mga tao kapag ang mga tao’y nagtiis ng hirap, nagpakasakit at pinagpakasakitan ang hirap, hanggang Siya ay mamatay, ang taong ito ay muling mabubuhay sa Kanyang piling."

HOME

INDEX

PREVIOUS

NEXT

AUDIO

 

File Name:
Website Address:

C:\...\transcript001.htm

http://aristean.org/transcript001.htm

First uploaded:
Last updated:

2011-01-23
2011-01-23


Revision: 0

Copyright © 2011 Aristeo Canlas Fernando
All rights reserved.