MGA SALAWIKAIN NA SINALITA
NG ESPIRITU SANTO
(PROVERBS SAID BY THE HOLY SPIRIT)

Tinipon ni Aristeo Canlas Fernando

 

Ang Espiritu Santo ay bumanggit ng mga salawikain na kung ating pag-iisipan ay may malalim na kahulugan. Narito ang ilan sa mga iyon.

 

1.

Yaong kahoy na sariwa, namumunga ng sagana,
pinuputol alipala;
Yaong tuyo't walang dagta, di aanhin naman kaya?

 

 

2.

Kung ibig mong sumama, sa iyo magmumula;
Kung ibig mong gumaling, sa iyo manggagaling.

 

 

3.

Kung maliligo ka'y sa tubig umagap,
nang hindi abutin ng tabsing sa dagat.

 

 

4.

Huli man daw at magaling, talagang huli pa rin.

 

 

5.

Magsisisi man at huli, wala nang mangyayari.

 

 

6.

Walang nagsisisi sa una. Nasa huli ang pagsisisi.

 

 

7.

Yang biro ay biru-biruan, ang kung sanglan,
totohanan kung tamaan.
(Biru-biruan kung sanglan, totohanan kung tamaan.)

 

 

8.

Panis-panis man ang nahahanda,
mabuti kaysa hahanapin mo pang wala.

 

 

9.

Walang sunog na tutong sa taong nagugutom.
(Aral: Maging kontento sa iniaalok.)

 

 

10.

Ang walang pagod na nagtipon,
walang hinayang na magtapon.

.

 

11.

Bibig na hindi ibinubuka, malayo sa pagkakasala.

 .

 

12.

Guni-guning hindi pansin, kakila-kilabot kung dumating.

 

 

13.

Ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu
sa mga iglesia.

 

 

14.

Ang kasalanan sa lupa ay sumisigaw sa langit.

 

 

15.

Magduda (ka) muna bago magtiwala.

 

 

16.

Ang karunungan sa lupa ay kamangmangan sa Diyos.
o kaya ay:
Ang karunungan sa mundo ay kamangmangan sa Langit.

 

 

17.

Walang pinakamaganda sa paningin ng magulang at ng Diyos kundi ang anak ay pagsilbihan sa oras ng pagkakasakit ng kanyang magulang, na pagsilbihan niya nang buong puso, walang halong inis, galit o pagkabagot.

 

 

18.

Ang paalala ay gamot sa taong nakalilimot.

 

 

19.

Walang pagkakasalang hindi pinatawad basta't inihingi ng matinding kapatawaran.

 

 

20.

Ang masarap na pagkain ay hindi dapat sinasarili kundi dapat ay ibinabahagi.

 

 

21.

Walang pinakamabisang sandata kundi panalangin.

 

 

22.

Ito ay kawikaan ng namatay na Mao Tse Tung:
Ang tuyo raw na dahon,
kapag dumami’t kumapal,
kindat lang ng kidlat ay naglalagablab.

 

 

23.

Ang kinuha sa dilim ay babawiin sa dilim.

 

 

24.

Ikaw ang bahala, ako ang kawawa.
Ako ang bahala, ikaw ang kawawa.

 

 

25.

Ang nangyari sa kapitbahay ay mangyayari din sa sariling bahay.

 

 

26.

Isda ko sa lapa, ginto ang balat, ang laman ay burak.

 

 

27.

Ang sakit ng kalingkingan ay damdamin ng buong katawan.

 

 

28.

Ang matapang na lalaki ay tuksuhin;
ang duwag naman ay kantiyawin.

 

 

29.

Iilan ang maliligtas, parang hilaw sa bigas.

 

 

30.

Walang sinumang propetang dinidilag sa sariling bayan.

 

 

31.

Walang simaron na kabayo sa mabuting mangutsero.

 

 

 32.

Ang kaunting (maliit na) karunungan ay mapanganib.

 

 

 33.

Sabihin mo kung sinu-sino ang iyong kasa-kasama at sasabihin ko kung sino ka.

 

 

34.

Kung ang isalubong sa inyong pagdating,
may masayang mukha at pakitang-giliw,
pakaingatan labis at kaaway na lihim.

 

 

35.

Ang mga magulang ay ang diyos ng mga anak sa kalupaan.

 

 

36.

Ang manatili hanggang wakas ang siyang maliligtas.
Kapag Ako ay sumasainyo, kayo ay sasa-Akin din.

 

 

37.

Ang bawat halaman ay nakikilala hindi sa bulaklak kung hindi sa bunga.

 

 

38.

Ang anak ay nakalilimot sa magulang.
Ang magulang ay hindi nakalilimot sa anak.

 

 

39.

Ang tao ay nawawalan ng pag-ibig sa Diyos.
Ang Diyos ay hindi nawawalan ng pag-ibig sa tao.

 

 

40.

Kung walang sakit ang kaluluwa ay walang karamdaman ang katawang-lupa.

 

 

41.

Ang hinog sa pilit, kainin mo at mapait.

 

 

42.

May isang halamang bagong tumutubo,
mataas na langit ang itinuturo,
nang ito’y lumaki’t nasunod ang anyo
sa mababang lupa, doon din yumuyuko.

 

 

43.

Nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa.

 

 

44.

Kahaba-haba ng prusisyon, sa simbahan ang tuloy.

 

 

45.

Ang lumalakad nang matulin, kung matinik ay malalim.

 

 

46.

Ang lumalakad nang mabagal (o marahan),
kung matinik ay mababaw.

 

 

47.

Ang mali ay hindi dapat pamarisan.

 

 

48.

Tabi-tabi bayakan, ang tamaan kong tao ay hindi ko kasalanan.

 

 

49.

Kapag nagtanim ka ng poot,
   ang aanihin mo ay kapootan.
Kapag nagtanim ka ng sama,
   ang aanihin mo ay kasama-samaan.
Kapag nagtanim ka ng buti,
   ang aanihin mo ay kabuti-butihan.

 

 

50.

Ang maniwala sa sabi-sabi, walang bait sa sarili.

 

 

51.

Upahan ang dapat upahan,
sang-ayon sa kanyang kapagalan.

 

 

52.

Singsing na Paracale, mawala ma'y hindi bale.
(Ang mga alahas na gawa sa Paracale (Camarines Norte sa Bicol) ay mga fancy.)

 

 

53.

Walang magaling na lalaki na nahuli sa pagtae.

 

 

54.

Haba raw ang sakit ay malaki,
ang pagtawag sa Diyos ay marami.
Kung gumaling at bumuti,
Diyos ay hindi na masabi.

 

 

55.

Ang matataas ay mangabababa.
Ang mga mabababa ay mangatataas.
(Ang mataas ay ibababa at ang mabababa ay itataas.)
Hindi nalalaglag ang nasa ibaba.
Ang nalalaglag lang ay yaong nasa itaas.

 

 

56.

Hindi kailangang makipagpaibabaw ang babae sa lalaki.
Hindi ibinigay ng Diyos si Adan kay Eba kundi si Eba ay para kay Adan.

 

 

57.

Nalugi mang (ka man) katikbi, muli kang magbiyahe.

 

 

58.

Ang ina kong talandi, nahiya sa tao, sa Diyos ay hindi.
(patungkol ito sa mga nagpapalaglag (abortion) o nagpapatali o nagpapa-ligate (ligation).

 

 

59.

Ang sumusunod sa uso, naloloko.
Ang sumusunod sa moda, naloloka.

 

 

60.

Ang utang ay utang, dapat pagbayaran.
Hindi tama yaong “Utang kalimutan, bayad suntukan.”

 

 

61.

Ang hindi magpatawad ay hindi rin patatawarin.

 

 

62.

Ang bawat ngayon, ang kasunod ay bukas.

 

 

63.

Huwag maliit na bagay, minamalaking dala,
Dibdib palibhasa’y di gawang magbata.

 

 

64.

Tulad ng halamang lumaki sa tubig,
daho’y naluluoy, munting di madilig.

 

 

65.

Sa minsang ligaya’y, tali ang kasunod,
makapitong lumbay hanggang sa matapos.

 

 

66.

Ang bibig ng tao ay sinungaling, mandaraya,
liban sa kanyang puso na marunong magtapat
sapagkat ito ang pintuan o flower vase o florera
ng Panginoong Diyos sa isang tao.  Ito rin ang Kanyang
malawak na kabukiran na pinagtatamnan ng Kanyang
mga gintong-aral.

 

 

67.

Hindi lahat ng tumatawag sa Diyos ng “Ama ko,
Ama ko” ay maliligtas.

 

 

68.

Ang hindi mamalo sa anak ay nagiging pagluha ng
magulang.

 

 

69.

Kung buhay ang naging utang,
daan namang katwiran,
buhay rin ang kabayaran.
(Sabi ni Jesus kay Pedro nang putulin ni Pedro ang taynga ni Malko sa Halamanan ng Getsemane.)

 

 

70.

O Diyos sa kalangitan, Hari ng sangkalupaan,
Diyos na walang kapantay, puno Ka ng karunungan.

 

 

71.

(Ito ay mula sa isang kanta noong unang kapanahunan.)
Sa iginiray-giray ng dahon ng saging,
ipinagtatanong kung nasaan ang Birhen,
Sagot ni San Jose, “Wala’t nasa Belen,
nanganak ng Ninyong sasakop sa atin.”

 

 

72.

Ang inyo lang nililinis yaong inyong pananamit.
Ngunit yaong nalilingid na di nasisilip, hinahayaang dumungis.

 

(Balik-balikan lang po ninyo ang Webpage na ito upang mapag-alaman ang mga karagdagang salawikain na aking ilalagay na manggagaling sa mga sesyon.) 

 

 

File:  salawikain.htm     First uploaded:  2004-11-09     Last updated:  2008-12-18     Revision:  1

 

HomeRevelationsProphecies888 – Number of JesusCrucifixionTeachings in Pilipino

Aristean CalendarAristean Decimal TimeAristean CycleWorld PeacePostingsSite Map

 

© Aristeo Canlas Fernando 2004-2008

All rights reserved.