MGA TURO NG ESPIRITU SANTO SA ORIHINAL NA WIKANG PILIPINO
(TEACHINGS OF THE HOLY SPIRIT IN ORIGINAL PILIPINO LANGUAGE)

ARISTEO CANLAS FERNANDO
Peace Crusader and Echo of the Holy Spirit

 1.

MGA DASAL AT MGA PANALANGIN - Ang mga ito ay hango sa aming pakikipagsesyon sa Espiritu Santo. Kasama dito ay ang wastongSumasampalataya Ako, ang bagong Ama Namin, ang paraan ng pagkukrus, at maraming-marami pang iba.

2.

MGA PAHAYAG  Ito ay transcriptions ng mga pagpapahayag ng, at pagkikipagdiskurso sa, Espiritu Santo. Kasama dito ay ang paliwanag ng Espiritu Santo tungkol sa pagiging Diyos ni Jesucristo.
a.
May audio Mababasa ang transcription at maaaring marinig ang pakikipagniig sa Espiritu Santo sa mp3 audio file na na-upload na sa Yahoo.
b. Walang audio Transcriptions lamang ito at hindi pa naa-upload ang mp3 audio file sa Yahoo.

3.

MGA DOKTRINA  Ito ay talaan ng mga paniniwala na ipinahayag ng Espiritu Santo na magiging batayan ng ating pagiging Kristiano.

4.

MGA HULA (PROPHECIES) - Taun-taon ay nagpapahayag ang Espiritu Santo ng mga hula bilang babala sa darating na mga unos ng buhay. Ito ay nagiging gabay ng mga tao upang hindi masindak at magulumihanan kapagka ang mga ito ay natupad na.

5.

MGA SALAWIKAIN - Ang mga ito ay maaaring alam na natin at ang iba naman ay bago. Mayroong malalim na pakahulugan ng ilan at ang iba naman ay simple lang.

6.

MGA TULA - Sa pagpapahayag ng Espiritu Santo, Siya ay bumibigkas ng mga tula na naglalaman ng magagandang turo. Ating suriin ang mga tulang ito at kunin ang kanilang mga kahulugan. Pagkatapos ay gamitin sa ating mga buhay ang mga aral na mapupulot.

7.

MGA MISA AT MGA PAGKUKUMPISAL

8.

ANG PAGROROSARYO - Naririto ang kahulugan ng mga misteryo ng ating Panginoong Jesucristo.
a. Misteryo sa tuwa
b. Misteryo sa hapis
c. Misteryo sa luwalhati


 

Home | Revelations | Prophecies | Postings | 888 - Number of Jesus | Aristean Calendar 
Aristean Decimal Time | World Peace | Teachings in Pilipino | Crucifixion of Jesus
Birth of Jesus | Aristean Cycle

 

 

File Name: 
Website Address:

C:\...\pilipinoidx

http://aristean.org/pilipinoidx.htm

First uploaded: 
Last updated:

2004-04-23
2014-04-16


Revision: 1

Copyright 2004-2014 Aristeo Canlas Fernando
All rights reserved.