SI MARIA MAGDALENA AY
HINDI PROSTITUTE©

Sinalin ni Aristeo Canlas Fernando
Peace Crusader and Echo of the Holy Spirit

Aristeo Fernando:  Ama, si Mary Magdalene daw po, mabalik tayo doon kay Mary Magdalene.  Sabing ganyan eh, nagkaroon daw po ng relasyon si Jesus at saka si Mary Magdalene according to the--ano yaon?—Da Vinci Code?

Alvara Cabalda:  May grupo po ngayon, Ama.  Lumabas ang sermon po ang Monsignor kanina, sa malaking simbahan sa bayan.  Kinilabutan nga kami.  Ano ba yaon ‘kako.  Pero parang inano ang tao niya kanina.  Tawanan nga lahat.  ‘Huwag kayong maniwala sa ganoon,’ sabi ng Monsignor, Ama.

Aristeo:  Ah!  Huwag maniwala na totoo.

Alvara:  Hindi totoo.  Maliwanag naman.  Sino bang ...?

Anita Perez:  Nagmakaawa nga si Mary Magdalene sa paanan ng Panginoong Jesus eh kaya niya binuhusan ng pabango yaong paa ni Ama eh bilang pagsisisi sa kanyang mga kasalanan.

Alvara:  Sinisiraan lang si Ama nila.  Yaon ang maliwanag.

Aristeo:  Ano po ba ang talagang nangyari noon po, Ama?  Bakit po nagsisi ni Mary Magdalene?

Ama:  Nagsisi siya sa kanyang mga gawa.

Aristeo:  Ano po yaong pinagsisihan ni Mary Magdalene? 

Ama:  Yaong kanyang mga nangagawa.

Aristeo:  Nagawa po ni Mary Magdalene?

Ama:  Oo.

Aristeo:  Pagkakasala po ba yaon?  Kasi parang ang pagkakaintindi ko po sa Inyo noong Biyernes Santo na kausap po namin Kayo, napakaganda po ni Mary Magdalene na madali niyang naaakit ang mga lalaki.

Ama:  Tama.

Aristeo:  Bakit po siya nang-akit ng mga lalaki?

Ama:  Sapagkat trabaho na niya iyon.

Anita:  Yaon ang hanapbuhay niya.

Aristeo:  Ah!  Ang habol po ba niya ay yaong kayamanan noong mga lalaki?

Ama:  Hindi naman.

Aristeo:  Ah!  Hindi lamang po yaong pera noong lalaki kundi pagnanasa po.

Ama:  Oo.

Aristeo:  Yaong sexual pleasure po?

Ama:  Oo.

Manuel de la Cruz:  Ama, hindi po ba parang sa sine po, may ginawang ganyan?  Kayo po ba ay inakit din niya?

Ama:  Oo, tama.

Anita:  Oo, inakit si Ama.

Manuel:  Inakit po kayo?

Ama:  Oo.

Manuel:  Kaya iyan ang naging huwaran din po ng mga nagsusulat na iyan na pinalaki nila yaong salitaan na iyan dahil ... Eh dumating naman po kayo dito talagang nagkatawang-tao Kayo’t ang ginawa lang talaga ay maging Kayo ang tagapagligtas.  Kaya kung iisipin pa, nakalalaking gulo po sa mga isipan ng lahat ngayon.  Panliligaw po iyon dahil sinisira na Kayo.

Ama:  Tama.

Manuel:  Sa mata ng mga tao.

Ama:  Tama.

Manuel:  Sa pandinig ng mga taong nakakaalam sa nilabas na libro na iyan.

Ama:  Tama.

Manuel:  Kaya inililigaw talaga po ang mga tao.  Lalong inilalayo sa Inyo.

Ama:  Tama.

Aristeo:  Ama, paano po ang ginawa ni Jesus para makaiwas po doon sa pang-aakit ni Mary Magdalene?

Ama:  Kailangang ipaliwanag pa.  (I did not get it clearly)

Aristeo:  Mahabang paliwanagan po ba iyon?

Ama:  Maigsi lang.

Aristeo:  Bakit, papaano po ang ginawa ni Jesus para maiwasan po ang anong yaon?

Ama:  Sinabi Ko sa kanya kung ano ang gusto Kong gawin dito sa mundo na pinaniwalaan niya.

Aristeo:  Ayun!  Kaya pala si Mary Magdalene po ay naging masugid na tagasunod po Ninyo.  Kaya hanggang noon po na Kayo ay ipinako sa krus, at inilibing, siya po yaong napakamasugid po.

Ama:  Tama.

Aristeo:  Siya po yaong bumili po noong spices na ilalagay po sa bangkay po Ninyo eh.  Kailan po ba niya binili yaon?  Pagkatapos ... Itinuturo po ba ninyo na Linggo talaga ang Sabbath o araw na pangilin ng Inyo pong mga tagasunod?

Ama:  Tama.

Aristeo:  Ayun!

Ray Bautista:  Ama, sabi Ninyo po, inakit kayo ni Mary Magdalene.  Kayo ba ay naakit ni Mary Magdalene?

Ama:  Hindi.

Anita:  Ano po ang ginawa Ninyo kaya hindi Kayo naakit ni Magdalena?

Ray:  Kaya ko itinanong iyan, dalawang linggong nakaraan, bago ako nakapunta dito sa Pilipinas, narinig ko sa TV, mayroong scriptures na within 500 years nang Inyong kamatayan na lumabas na ayaw ilabas pero inilabas ngayon at ang sabi, mayroon daw relasyon Kayo kay Mary Magdalene.

Ama:  Wala.

Ray:  Salamat po.  Dahil iyan po ang inilalabas nila.  Ang Pope, ang Papa, ang Church sa St Peter noong nalaman nila iyon, isinarado yaong scriptures na iyon at hindi inilabas sa Bible.  Yaon ang lumalabas sa history.  Salamat sa paliwanag Ninyo.

Manuel:  Sinisira po Kayo talaga, Ama.

Crescencia Dalangin:  Samakatwid, Ama, talagang lumalaganap na po ang Demonyo.  Ganoon po ba yaon?  Lumalaganap.

 

 

Transcription ito ng session noong 2005-04-17 sa Baliwag, Bulacan, Philippines.

 

HOME

INDEX

PREVIOUS

NEXT

 

File Name:
Website Address:

C:\...\website\...\pahayag148.htm

http://aristean.org/pahayag148.htm

First uploaded:
Last updated:

2014-08-12
2014-08-12


Revision: 0

Copyright © Aristeo Canlas Fernando 2014. All rights reserved.