MERRY CHRISTMAS©

Sinalin ni Aristeo Canlas Fernando
Peace Crusader and Echo of the Holy Spirit

Ama:  Ngayon, tahimik ang ating diwa.  Wala sa piling natin ang labis-labis na kaguluhan.  Kaya ngayon, napagkuwentuhan iyan. 

                        Ngayon, dapat sa lahat, lahat-lahat ng tao, sa bibg ng lahat-lahat ng tao’y namumutawi lagi ang “Merry Christmas”, “Merry Christmas”, “Merry Christmas”, “Merry Christmas dahil talagang kayo ay dapat magsaya dahil dumating na ang inyong tagapagligtas.  Ha?  Ngayon, alam na ninyong hindi dapat si Jesus ang binabati ng “Merry Christmas” pero sa lahat-lahat, lahat-lahat, lahat ng araw sa buong taon, ang hinihintay Kong kayo ay magsaya.  Hindi yaong mga pista, hindi ang Mahal na Araw, hindi ang Todos Los Santos, kundi ang Pasko.  Ummph?

                        Dapat nating talagang, wala tayong araw na ipagsaya kundi ang Pasko.  Wala tayong dapat pag-ukulan ng lahat ng ating buong kayamanan at kasiglahan at lahat-lahat ng bagay kundi ang araw lang ng Pasko dahil yaon ang pasimula ng araw ng kaligtasan.  Ha? 

                        Kaya, mayroon kayong itinatanging Mahal na Araw.  Mayroon kayong itinatanging Undas o Todos Los Santos, ‘no?  Mayroon kayong itinatanging—ano ang itinatangi pa ninyo?  Mga, may Candelaria.  May kung anu-ano pa.  Napakaraming bagay.  Halos sa buong taon.  Kakaunti ang araw na wala kayong ipinagdiriwang.  Pero ano ang kabuluhan ng mga bagay na iyon?  Wala.  Wala.  Pero kung minsan, natitiyaga natin, heto nga kung Ako’y hindi pa nagmungkahi na bumigat-bigat na maging malagkit ang inyong handa eh, kape at tinapay lamang ang sinasabi ni Benigno.  Eh para ba yaon eh, dumating ay Pasko at hindi eh, ganoon na rin.  Pangkaraniwan, ha?

                        Kaya ang sbi Ko’y ‘Kumuha ka ng dahong avocado sa (inaudible) saka ang inyong kapaskuhan.  Kakaunti na nga kayo, wala pang sigla.  Kakaunti-kakaunti ng nga eh wala pang kasigla-sigla.  Bakit hindi ninyo kinumbida yaong nadidinig Kong tumutugtog dito ng kuling-kuliling?  Bakit wala kayong—kaya Ko lang nasabi ito dahil tapos na—hindi Ako.  Ako’y nagpapaalam lang ngayon dahil wala kayong kaalam-alam sa lakad ninyo.  Mali ba Ako?

Guillermo:  Tama po.

Ama:  Mayroon ba tayong araw na ipagsaya?  Alam ba ninyo na hindi Ko gustong magmisang ngayon.  Ha?  Ang gusto Ko sana ngayon, kuwentuhan lang.  Bakit?  Ang Pasko, sa Pasko, kung Pasko ay hindi dapat ginagamit ang misa eh.  Alam ninyo, mga anak, kung bakit?  Ipinanganak pa lang eh pag-uusapan sa misa’y kamatayan eh.  Kaya halos hindi Ko gustong magmisa.

                        Kaya yaong nakikinig ninyo sa Akin na pagmimisang nakaraan, hinalapyawan Ko lang iyon dahil hindi Ko gustong magmisa.

                        Alam ba ninyo, mga anak, kung ano ang dapat ngayon?  Honsana!  Ganyan.  Magsaya, ha?  Kailangan natin eh talagang hindi misa pero ang ipinunta ninyo rito eh misa.  Dahil sa inyong maling paniniwala.  Ha?  Dahil maili ang inyong paniniwla.  Walang pinakamasarap ngayon at pinakamagaling kundi kayo ay magkuwntuhan at magsaya.  Mayroon bang pangiling araw?  Mayroon ba kayong dakilang araw kundi ang Araw ng Kapaskuhan? 

                        Maging ang araw ng inyong kapanganaking, hindi pa rin halos dapat ipagsaya.  Bakit?  Ang araw ng inyong kapanganakan ay araw ng pagharap ninyo sa pakikibaka dito sa lupang ibabaw.  Pero ang Araw  ng Pasko ay araw ng pagdating ng inyong tunay na kaligtasan.  Aywan Ko kung mayroon kahit isa sa inyo ngayon na hindi nakakaintindi niyan.  Palagay Ko’y ...

Guillermo:  Malaki po ang kinalaman.  Malaki ang magagawa.

Ama:  Palagay Ko’y kayong lahat ngayon ay nakakaunawa.

Guillermo:  Ngayon ko lang po nauunawaang mabuti.

Ama:  Sa inyong mga gulang na iyan na maya’t maya’y kapiling kayo ng banal, pero walang nakapagpaliwanag sa inyon.  Kayo marahil, ..., mayroon na ba?

Mga tao:  Wala pa po.

Ama:  All right.  Totoong wala.  Pero mali ba ang Aking eksplanasyon o pagpapaliwanag?

Mga tao:  Hindi po.

Ama:  Mabuti.  Nauunawaan ninyo.  Alam ninyo, mga anak, nang Ako ay ipinanganak, ang mga pastores ay hindi lamang nag-awitan.

 

Transcription ito na galing sa k21a, 18:29-23:50

 

HOME

INDEX

PREVIOUS

NEXT

 

File Name:
Website Address:

C:\...\website\...\pahayag138.htm

http://aristean.org/pahayag138.htm

First uploaded:
Last updated:

2014-03-17
2014-03-17


Revision: 0

Copyright © Aristeo Canlas Fernando 2014. All rights reserved.