ANO PA ANG AKING DINANAS?©

Sinalin ni Aristeo Canlas Fernando
Peace Crusader and Echo of the Holy Spirit

Ama:  Ilan pung taon na tayo ay dumadalo?  Mayroon ng 35.  Mga anak, ayaw man ng guro na magpahinga eh matututo ring magpahinga sapagkat ang Kanyang mga anak o ang Kanyang mga tinuturuan  ay konsumisyon.  Mga anak, ayaw Kong magpahinga.  Ibig Kong kayo’y mangatuto.  Ibig Kong kayo ay malinang ng linang na linang.  Ibig Ko ang mga pananim Ko ay magsitubo sa pamamagitan ninyo.

                        Inilalagay Ko ang lahat ng pataba.  Inilalagay Ko ang pang-abono ngunit sa palagay Ko, wala kayong katutunghan.  At kung hindi kayo matututo, walang panalanging anuman na mauuwi sa kinauukulan.  Ngunit ang hiling Ko sa inyo, sandaling oras na lang, sandaling oras na lang ang mundo at kung mawala ang mundo, ang matitira ay Langit at Impiyerno.  Ang Langit – bayan ng madlang tuwa, LANGIT - ligayang walang hanggan.  Ang Impiyerno – bayan ng lungkot at dalamhating hindi magmamaliw magpakailan pa man.

                        Saan Ko kaya dadalhin?  Saan Ko ... ihuhulog Ko ba kayo sa Langit at itataas Ko kayo sa Impiyerno?  Tama ba iyon?  Mali iyon.  At ibig Kong manalo Ako sa Demonyo.  Tama, mananalo Ako sa Demonyo ngunit dadami ang kanilang mga kampon.  Pumapayag ba Ako ng ganoon?

Mga tao:  Hindi po.

Ama:  Hindi pala eh.  Kaya para na ninyong awa, nagmamakaawa na Ako sa inyo, magsitupad kayo ng buong linis at buong kataimtiman.

                        Tunay na tunay na nagdadaan ang Mahal na Araw, na dumarating ang pagbabasa ninyo ng Pasyon.  Ano ang inyong nababasa?

Anita Perez:  Kasaysayan po ninyo.

Ama:  Buhay, kasaysayan Ko.  Ngunit magtatanong Ako sa inyo ng isa sa binabasa ninyo.  Ano ang nangyari kay Jesucristo?  Ano ang nangyayari kay Jesucristo?

Anita:  Sa pasimula po, Ama, eh nangaral po Siya.

Ama:  Hindi yaon ang tinatanong Ko.  Ano ang nangyayari kay Jesucristo?

Eduardo Soriano:  Ang hirap na Kanyang dinanas ay dinaranas pa rin hanggang ngayon sapagkat sa kagagawan ng tao.

Ama:  Yes

Crescencia Dalangin:  (inaudible)

Ama:  Yes.  Kamukha ng mga bata.  Pag nagtatama eh, yes!  Yes!  Yes!  Dinaranas Ko ang lahat ng dinanasan Ko.  Mahigit pa sa dinasan Ko.  Ano ba ang dinanasan Ko?

Anita:  Mga hirap at sakit.

Ama:  Anong mga hirap at sakit?  Nagpasan ng krus.  Krus na walang kasimbigat dahil sa pagkakasala ng mga tao, ngunit patuloy ninyong pinabibigatan.  Hanggang sa Ako’y umuusad na lang sa pagpapasan ng krus.  Ako’y hindi na makalakad sa pagpapasan ng krus na patuloy ninyong binibigyan ng pait at bigat.  Ano pa ang Aking dinanas?  Uminom ng suka at apdong mapait sa napakagandang kopita.  Gusto pa ba ninyong Ako ay uminom na muli ng suka at apdong mapait?  Isalisol sa Aking bibig ang suka at apdong mapait na walang kasimpait.  Ano yaon?  Sibatin ang Aking tagliran?  Hindi tagliran Ko lang ...

 

Transcription ito na galing sa u02b, 10:00-13:00

 

File Name:
Website Address:

C:\...\website\...\pahayag127.htm

http://aristean.org/pahayag127.htm

First uploaded:
Last updated:

2014-01-30
2014-02-12


Revision: 1

Copyright © Aristeo Canlas Fernando 2014. All rights reserved.