PAHAYAG NG ESPIRITU SANTO - 126

TAIMTIM NA PAGDARASAL©

Sinalin ni Aristeo Canlas Fernando
Peace Crusader and Echo of the Holy Spirit

Ama:  Nakikita Ko eh, si Romeo lang, lumabas pa eh.  Si Crescencia lang, lumuhod din.  Bakit kaya?  Bakit kaya?  Kinakailangan bang magpabago’t bago ng lugar pag nagdarasal?  Ano ang ibig sabihin noon?  Pagdasal pabago’t bago ang lugar?

Manuel de la Cruz:  Walang kataimtiman.

Ama:  Walang kataimtiman.  Tama.  Tama.  Hindi man isigaw ninyo sa Akin, eh, nalalaman Ko.  Nalalaman Ko ang ibig sabihin ng nagpapabago’t bago ng lugar.  Masakit sapagkat kung nagkukuwntuhan lang eh nakikita Kong pandalas ang upo sa dating kinauupuan ngunit ang pagdarasal ang hindi magawang huwag magpabago’t bago ng upo.

                              Si Crescencia lang eh natatanaw Ko na tumatanaw pa sa karamihan.  Nakikita Ko iyan.  Hindi Ako bulag.

Crescencia Dalangin:  Kahapon.

Ama:  Oo.  Nakikita kita.

Crescencia:  May dumarating eh.

Ama:  Kailangan bang kapag may dumarating ay tingnan pa kung nagdasal?  Ano ang kailangan kung nagdarasal?

Mga tao:  Maging taimtim po.

Ama:  Taimtim.  At papaanong matataimtim.  Si Consolacion lang eh, may mahinang-mahina at may malakas na malakas, may umaarte ang bibig at mayroong hindi kinakailangan bang magkaganoon?  Ang sabi nga ni Manuel eh ang pagdarasal ay itaimtim.

                              Saan kayo kukuha sa Akin ng ikukuwento na hindi ganyan ang ikukuwento.  Tunay na tunay, sinasabi Ko, hindi Ako bulag.  Mayroon ba kayong maikakaila sa Akin?  Sa ginagawa ninyong iyan?  Wala nga.  At alam ba ninyong Ako ay nakaupo sa inyong hinaharap kaya lahat ay Aking makikita.  Kaya lahat ay Aking madudungawan.  Kaya lahat ay Aking natitingnan.  Dapat ba tayong magkaganito?

 

Transcription ito na galing sa u02b, 8:00-10:00.

 

File Name:
Website Address:

C:\...\website\pahayag\pahayag126.htm

http://aristean.org/pahayag126.htm

First uploaded:
Last updated:

2014-01-29
2014-01-29


Revision: 0

Copyright © Aristeo Canlas Fernando 2014. All rights reserved.