PAHAYAG NG ESPIRITU SANTO - 106

ANG SALIT-SALIN O INIANAK NA MULI

Sinalin ni Aristeo Canlas Fernando
Peace Crusader and Echo of the Holy Spirit

Guillermo: Eh yaong kawalan po, kung saan-saan napapapunta ang kaluluwa ng ...

Ama: Kaya nga nakikita ninyo riyan kung paminsan-minsan, kung saan-saan. Ang kawalan, Anita, iyan sa kawalan, sa papawirin. Ang tawag ninyo diyan, space. Nakuha mo na?

Anita Pasion: Opo.

Ama: Ngayon, ano pa?

Benigno Santos: Eh paano po naman, Ama, yaong mga taong namatay na mayroong pananampalataya sa Inyo?

Ama: Sa Diyos.

Benigno: Opo, sa Diyos.

Ama: All right. Tuwirin natin. Ang mga taong namatay na may pananampalataya sa Diyos ay hindi rin lahat nasalin sa katawan kundi, ibig sabihin eh inianak na muli. Katulad ninyo, ipinanganak ng salit-salin. All right.

Hindi rin lahat ng iyon ay muling ipinanganganak kumporme sa hinihiling ng kaluluwang namatay na pinagbibigyan naman ng Diyos. Halimbawa, sabi mo, halimbawa yaong isang kaluluwa, namatay, namatay yaong tao, yaong katawan, lumabas ang kaluluwa sa kanyang katawan, ang iba nito ay nanghihingi na bigyan pa siya ng pagkakataon upang maipagpatuloy ang kanyang mga naiwang gawain. At yaong mga iyon ay muling nagsasakatawan ng tao, kumporme sa kanilang kahilingan.

Ngayon, ang iba naman ay talagang hindi na pinagbibigyan. Pero, at ang mga ito naman, halimbawa natin, si San Pedro na tinatawag natin, ... (?) sa daigdig. Sa papaanong paraan? Itinatanong rin ba ninyo? All right. Ang kanyang ginagawa ay sumanib sa mga katawan upang makapagpatuloy ng kanyang gawain o tungkulin sa pagpapalaganap ng ebanghelyo.

Hindi ba kung minsan, nakakausap ninyo si San Pedro? All right. All right. Hindi ba kung minsan nakakausap ninyo si San Juan? All right. Patuloy nilang ginagampanan ang kanilang tungkulin sa Diyos na magpalaganap ng ebanghelyo. Hindi na sila pinahintulutang mabuhay pa uli sa ibang katawan upang kanilang mapalaganap sa buong daigdig. Dahil kung tao ka lang, halimbawa, katulad mo, Benigno, hindi ka makapupunta ngayon sa Bisaya para maglaganap ng ebanghelyo. Hindi ka makakapunta bukas sa Ilokos at hindi ka makapupunta bukas sa Amerika. Hindi ba? Nakukuha ba ninyo?

Mga tao: Opo, Ama.

Ama: All right. Kung nakukuha na ninyo iyan, iyan ang Aking sagot kung saan-saan nagpupunta ang mga kaluluwa.

 

Transcription ito na galing sa m43a

 

File Name:
Website Address:

C:\...\website\2008\pahayag106.htm

http://aristean.org/pahayag106.htm

First uploaded:
Last updated:

2014-01-09
2014-01-09


Revision: 0

Copyright Aristeo Canlas Fernando 2014. All rights reserved.