PAHAYAG NG ESPIRITU SANTO - 105

ANG LIMBO

Sinalin ni Aristeo Canlas Fernando
Peace Crusader and Echo of the Holy Spirit

Guillermo: Magkaiba po ba, Ama, yaong Limbo at kawalan?

Ama: Magkaiba iyon. Magkaiba iyon.

Tagapakinig: Ano po yaong kawalan? Ano po yaong Limbo?

Ama: Yaong Limbo, wala na iyon. Noong panahon, noong panahon na si Jesucristo ang tagapagligtas ay hindi pa ipinanganganak, sarado ang Langit. At ang mga taong namatay na banal, tulad ni Abraham, ay itinira sa Limbo. Nakuha ba ninyo? Kayat nang si Jesucristo ay pinatay, sa loob ng tatlong araw sa Kanyang tinatawag na kamatayan, nanaog Siya sa mga Limbo at Kanyang kinuha ang mga taong namatay na banal, tulad ni Jacob, ni Abraham, etc. At binuksan ang pinto ng Langit sa Kanyang pagkabuhay na magmuli at Kanyang dinala doon ang mga kaluluwa ng namatay na banal na bago itinira muna sa tinatawag na Limbo. At nang mabuksan ang Langit at nakuha na ang mga kaluluwa ng namatay na banal bago mabuksan ang Langit, wala na ang Limbo. Nakuha ninyo?

Anita Pasion: Eh ngayon ay wala na ang Limbo?

Ama: Wala na. Sinira na. Wala na. Wala na ang Limbo.

 

Transcription ito na galing sa m43a

 

File Name:
Website Address:

C:\...\website\2008\pahayag105.htm

http://aristean.org/pahayag105.htm

First uploaded:
Last updated:

2014-01-09
2014-01-09


Revision: 0

Copyright Aristeo Canlas Fernando 2014. All rights reserved.