PAHAYAG NG ESPIRITU SANTO - 104

SAAN NAPUPUNTA ANG KALULUWA
NG ISANG TAO PAGKAMATAY?

Sinalin ni Aristeo Canlas Fernando
Peace Crusader and Echo of the Holy Spirit

Ama: Pupunta tayo dito sa ating, ano ba ang tawag natin dito? Pupunta tayo sa isang salita. May mga katanungan daw si Aristeo, Anita, Benigno, na gusto raw na sa Akin mismo marinig ang katugunan. Umpisahan nga ninyo kung anu-ano iyang mga katanungan na iyan at baka kung sakali Ko natutunan Kong sagutin eh masagot Ko naman. Kung hindi Ko naman kayang sagutin di pagtulung-tulungan natin. Bakit wala si Marcial?

Anita Pasion: (inaudible answer)

Ama: Hindi totoo, Angelina, na kapag kinumbinda ka sa handaan, eh ang isasagot mo sa Akin eh para nang nakapunta. Eh hindi totoo iyon. All right. Umalis muna tayo kay Marcial at iyon ay lumilipad pa. Sige, ano ang tanong?

Anita: (inaudible answer)

Ama: Bakit? Nawawala?

Benigno: Nasa Inyong kapatid po ang sulat ni Aristeo. Isa po sa katanungan, Ama, na natatandaan ko, eh ibig daw niyang malaman kung saan napupunta ang kaluluwa ng tao oras na humiwalay sa kanyang katawan kung siya ay mamatay na.

Ama: Mukhang mahirap-hirap sagutin iyon eh. Pero sa abot ng Aking kakayanan eh pipilitin Kong masagot.

(Benigno laughed)

Ama: Hindi. Wala, mga anak, na biro iyon. Mayroong mga kaluluwa, katulad halimbawa, Benigno, nang panahong una-una, sa panahon ni Moises tayo pumunta, ha?

Benigno: Opo.

Ama: Nang iligtas ni Moises ang mga Israeli, nangagsisama kay Moises, hindi ba? Tumira sila sa isang wilderness o tinatawag nating, ano ba ang tawag ninyo doon?

Benigno: Ilang po.

Ama: Ilang. Hindi gaanong intindi sa Tagalog iyon, maski iyong ilang ano na? Sapagkat ang gubut eh maraming mga damo at punungkahoy. Ang bundok, maraming punungkahoy, ano, Benigno? Pero ang tinatawag na ilang ng Tagalog eh iba. Walang punungkahoy maliban sa ilan-ilang damo at wala ring namamahay. Hindi ba, ano?

Anita: Hindi po ba, Ama, savannah?

Ama: O eh savannah, ilang din iyon ngunit hindi naman savannah yaong tinirhan nila Moises eh at hindi rin naman na taal na bundok at hindi rin naman taal na kagubatan. Ha, Benigno? Kundi ang tawag nga sa Tagalog eh wilderness. Kaya ano nga kaya ito sa Ingles? All right, sabihin nating parang. Parang naman ay maraming puno at maraming mga maiilap na hayop. All right. Pero sa palagay Ko naman ay naiintindihan ninyong lahat yaong wilderness.

Nang sila ay tumira doon [sa wilderness], sa paglakad pa lang nila galing sa Ehipto, marami nang humihiwalay ang isip kay Moises. Nalalaman ba ninyo iyon? At maraming humiwalay sa kay Moises bagaman at naririnig nila ang Diyos at nakikita nila ang mga ginagawa katulad noong magliwanag ang bundok at madinig nila ang dagundong ng boses na sila ay nangatakot, kahit pa nangyari iyon, eh marami din ang humiwalay ng pananampalataya sa Diyos. Ano, ha?

At dalhin pa rin natin nang si Jesuristo ay magkatawang-tao na. Marami ang mga taong hindi naniwala na si Jesucristo ay Diyos. Kayat kanilang mangapinag-usig ang mga alagad ng mga alagad, hindi ba? Sampu ng mga alagad ni Jesucristo ay kanilang pinag-usig at mangapinagbalakang patayin. Sapagkat sa kanilang paniniwala, si Jesucristo ay hindi Diyos at sa kanilang paniniwala pa na mayroon pang isang tagapagligtas na darating. Hindi pa si Jesucristo, hindi ba?

All right, Bibliya itong pinag-uusapan natin. Dapat ninyong malaman. At ang mga namatay o ang kaluluwa ng mga namatay na taong hanggang sa oras ng kamatayan ay naghihintay pa sa pagbaba ng tagapagligtas, ibig sabihin, hindi pa rin naniwala kay Jesucristo, ay nananatiling naghihintay. Hindi sila, ang kanilang kaluluwa ay hindi na muling naisalin sa ibang mga tao. Nakukuha ba ninyo iyan? Ito ay hindi naman natin masasabing masasamang espiritu sapagkat ayaw lamang nilang magpadala na si Jesucristo nga ay totoong Diyos. Datapwat sila ay kumikilala sa Diyos ni Abraham. Ayaw nilang paniwalaan si Jesucristo at ang Diyos ni Abraham ay iisa. At ang mga kaluluwang yaon na nagsipanaw na magpahanggang sa mga oras na ito ay naghihintay ng pagdating o pagbaba ng tagapagligtas ay nananatili sa kawalan. At iyon ay yaong kung minsan ay nababanaagan ninyong espiritung nakaputi. Nababanaagan ninyong mga espiritung gumagala. Ito ay hindi espiritung banal kung hindi, at hindi rin naman espiritu pa na hinatulan para sa Impiyerno.

 

Transcription ito na galing sa m43a, start

File Name:
Website Address:

C:\...\website\2008\pahayag104.htm

http://aristean.org/pahayag104.htm

First uploaded:
Last updated:

2014-01-08
2014-01-08


Revision: 0

Copyright Aristeo Canlas Fernando 2014. All rights reserved.