PAHAYAG NG ESPIRITU SANTO - 103

ANG BIRTHDAY©

Sinalin ni Aristeo Canlas Fernando
Peace Crusader and Echo of the Holy Spirit

Ama:  Katotohanang-katotohanang sinasabi Ko sa inyo, ang mayroong birthday, ang tungkol sa birthday o ang tawag ninyo diyan sa Tagalog ay ano?  Kaarawan.

                    Kung natatalastas ng bawat isa, ang kaarawan ay marahil ay hindi magsasaya ng gayon.  Pero Ako ay pumapayag na magsipagsaya kayo sapagkat iyan lang ang nauukol para sa inyong lahat. 

                    Ano ang kaarawan?  Araw ng pagsilang.  Pero alam ba ninyo na oras isinilang ang isang tao, hindi alam kung ano ang magiging buhay.  Sa madaling sabi eh hindi alam ang kalalabasan ng kanyang pagkatao.  Mayroong mahirap na mahirap na mahirap na yumayaman.  Mayroong mahirap na mahirap, namamatay na isang pulubi.  Mayroong mayaman na mayaman na mayaman, namamatay na isang pulubi.  Mayroon namang mayamang-mayaman na namamatay sa kayamanan.

                    Alin diyan ang sinasapit ng bawat isa?  Samakatwid, and birthday o ang pagsilang ay hindi kaligayahan kung hindi kalungkutan ng bawat isa.  Kapag isinilang na ang isang bata ay umuuha.  “uha, aha, ah,” ang sinasabi, hindi ba?  Samakatwid, ikinalulungkot kung ano ang kanyang sasapitin.  Hindi masaya.  Wala pa Akong nakitang batang ipinanganak na hindi umiyak ng “uha, aha, ah”.  Samakatwid, walang batang isinisilang na masaya.  Mayroon ba?  Wala nga.  Sapagkat maging mayaman na mayaman, maging mahirap na mahirap, maging katamtaman ang hirap, maging katamtaman ang yaman, ay talagang puro kalungkutan.

                    Nakadinig na ba kayo ng mayaman na mayaman na walang daing.  Puro mayroong daing.  Walang isinilang na mayaman na hindi umiiyak.  Walang isinilang na mahirap na hindi umiiyak.  Lahat ay umiiyak sapagkat ang kanyang sasapitin ay hindi natatalos ninuman.  Ninuman.  Samakatwid, walang nakapagsasaya liban sa kanyang birthday, kunwari malungkot na malungkot bilang sumasaya sa pamamagitan ng aliw at aliw at aliw.  Iyan ang birthday o ang pagsilang.

 

Transcription ito na galing sa f23b, 50%

 

File Name:
Website Address:

C:\...\website\2008\pahayag103.htm

http://aristean.org/pahayag103.htm

First uploaded:
Last updated:

2014-01-07
2014-01-07


Revision: 0

Copyright © Aristeo Canlas Fernando 2014. All rights reserved.