PAHAYAG NG ESPIRITU SANTO - 087

LITTLE LEARNING IS DANGEROUS©

Sinalin ni Aristeo Canlas Fernando
Peace Crusader and Echo of the Holy Spirit

Ama:  Ganyan yaong isang kuwentong ikukuwento Ko sa inyo ngayon. 

                    Mayroong tatlong magkakapatid na anak ng isang mahirap.  Ang kanilang bayan, ang kanilang lugar o ang kanilang bahay ay nasa bukirin sa, hindi basta bukirin.  Doon pa sa kalaut-lautan ng kabukiran. 

                    Ang hinangad ng bawat magulang, mapag-aral ang anak, hindi ba?

Marcial Aguila:  Opo.

Ama:  Ang unang pinaaral ng kanilang mga magulang, sapagkat hindi puwedeng magkasabay-sabay, ang anak na panganay. 

                    Di ipinadala na sa bayan yaong anak na panganay at pinapag-aral na.  Nang nadodoon na sa bayan at nag-aaral na, tahimik ang puso at kalooban ng magulang.  Isang linggo pa lang eh umuwi na yaong anak na panganay. 

                    ‘Anak,’ ‘ika ng magulang, ‘bakit umuwi ka na?’ 

                    ‘Mangyari po,’ ‘ika, ‘Inang, ako ay marunong na eh.’ 

                    ‘Aru,’ ‘ika. 

                    ‘Oo,’ ‘ika, ‘Inang.’ 

                    ‘Ano ba,’ ‘ika, ‘ang natutuhan mo?’ 

                    ‘Ang natutuhan ko po,’ ‘ika, ‘Inang eh, ... ang natutuhan ko po Inang ay ‘yes’.  Ha?’ 

                    Di mayroon na ngang nalalaman.  Eh sa kabukiran ngang laut eh.  Lalo na noong unang panahon eh.  Di naiiba na yaon, yaong salitang ‘yes’. 

                    ‘Eh ano ba,’ ‘ika, ‘anak, yaon?’ 

                    ‘Ang ibig sabihin,’ ‘ika, ‘noon, Inang, ay ‘oo’.’ 

                    Ang dinala naman ngayon sa bayan, sapagkat marunong na yaong panganay ay yaong anak na pangalawa.  Ngayon, nang madala na sa bayan ang anak na pangalawa, isang linggo na naman eh heto na naman. 

                    ‘Anak,’ ‘ika, ‘ba’t umuwi ka na?’ 

                    ‘Marunong na po ako, Inang, eh.’ 

                    ‘Karurunong naman,’ ‘ika, ‘ng mga anak ko.  Kadadaling matuto.  Ano ba,’  ‘ika, ‘anak, ang natutuhan mo?’ 

                    ‘Ang natutuhan ko po, Inang, eh ‘never mind’.’

(Nagtawa si Marcial.)

Marcial:  Dalawa na.

Ama:  Di dalawa na yaong anak na marunong.

Marcial:  Nakadalawang salita na po.

Ama:  Ummmph.  Ngayon, ang anak na bunso naman ngayon ang ipinadala sa bayan.  Isang linggo na naman, bumalik na naman. 

                    ‘Talaga,’ ‘ika, ‘marurunong ang mga anak ko.  Ano ba,’ ‘ika, ‘anak, ang natutuhan mo?’ 

                    ‘Ang natutuhan ko po,’ ‘ika, ‘Inang, ay ‘no’.’ 

                    ‘no’, ha?  Di ilan na iyan?  ‘yes’, ‘never mind’, at saka ‘no’. 

                    Ngayon, ipinagmamalaki ngayon ng magulang iyang mga anak na iyan sapagkat marurunong. 

                    Isang araw, nagsisipagmalaki at taas ang noo na nagsipamasyal ang tatlong magkakapatid.  Naku, nagkakatuwaan sila sa daan sapagkat sa kanilang pag-asa, ang lahat ng kanilang nadadaanan na bahayan eh walang marunong isa man kung hindi sila lang tatlo ang marurunong. 

                    Ano pa’t sa kanilang paglakad, nakadaan sila ng isang taong patay.  Hinintuan nila ngayon ang taong patay.  Naku, eh, sa dadating naman ngayon ang isang pulis. 

                    Ngayon, nakita sila roon sa tabi ng patay ng pulis. 

                    Ang sabi ng pulis, ‘Kayo,’ ‘ika, ‘ang pumatay sa taong ito.’  Sabi ng pulis. 

                    Ang sagot noong isa, noong panganak na nagmamalaki pa, ‘Yes’.  Sabi. 

                    ‘Kung ganoon,’ ‘ika, ‘ay dadalhin ko kayo sa bilangguan.’ 

                    ‘Never mind,’ sabi naman noong isa. 

                    Ngayon, sagot naman noong isa, ‘No, no.’  Sabi noong isang ganyan. 

                    Ipinalitaw na ang dunong. 

                    Yaong dalawang magkapatid, nadala sa bilangguan, pero kasama rin yaong sumagot ng ‘no’.  Sapagkat sila’y magkakasamang tatlo eh. 

                    Ang pamagat niyang Aking kuwento eh ‘Little learning is dangerous’.  Yaan ang pamagat ng kuwento ko ngayon. 

                    Ngayon, mga anak, ang kaunti ninyong nalalaman eh huwag muna ninyong ipagmamalaki sapagkat yaon ay mapanganib.  Ano sa Tagalog yaong ‘Little learning is dangerous’?  ‘Ang kaunting karunungan ay mapanganib’. 

                    Katulad nga noon, hindi ba?  Hindi panganib lang iyon kundi tunay na kapahamakan. 

                    Ngayon, ang sabi mo, Marcial, sapagkat ika’y mayroong nalalaman na magagawa, ha?

Marcial:  Opo.

Ama:  Eh, ang demonyo ay ...

Marcial:  Mawala.

Ama:  Mawala.  Mawawala nga kaya?  Sige, ang kaunting karunungan ay mapanganib.  Pinaaalala ko sa inyo iyan ha?  ‘Little learning daw is dangerous’.  

 

Transcription ito na galing sa m01b, 32:14-36:46

 

File Name:
Website Address:

C:\...\website\2008\pahayag087.htm

http://aristean.org/pahayag087.htm

First uploaded:
Last updated:

2012-09-28
2012-09-28


Revision: 0

Copyright © Aristeo Canlas Fernando 2012. All rights reserved.