PAHAYAG NG ESPIRITU SANTO - 086

PAGSAMPALATAYANG-PILIT©

Sinalin ni Aristeo Canlas Fernando
Peace Crusader and Echo of the Holy Spirit

Ama:  O ano ba ang kuwento naman?

Marcial Aguila:  Mayroon kaming napagkuwentuhan isang araw, Ama.  Eh aywan ko kung mamarapatin Ninyo.

Ama:  Sige, kahit ano.  Sige, makikinig Ako.

Marcial:  Dahil nga yaong pagpunta-punta ko rito.  Ngayon, napunta sa inyong kaaway ang usapan.  Ngayon, sabi ko, ano kaya bakit, ano kaya kung papangyarihin ‘ka ko ni Ama na mawala na rito sa daigdig yaong Inyong kaaway, Ama?  Sapagkat siya ang nagbi ..., nagdudulot ng kasamaan sa sangkatauhan.  Aywan ko ‘ka ko kung anong ..., ‘ka ko, sa pamamagitan kaya ‘ka ko papangyarihin ni Ama, ano kaya kung mawala na rito yaang Kanyang kaaway.

Ama:  Ako naman ang may kuwento ngayon. 

Marcial:  Opo.

Ama:  Sabi daw ng ama ni Reneliniyindi sa kanya, ito eh kuwentong totoo.

Marcial:  Opo.

Ama:  ‘Hingin mo,’ ‘ika, ‘kay Ama, na oras na makita ka ng mga tao na may karamdaman, eh magsigaling na’.  Ang sabi ni Reneliniyindi eh ‘para ang lahat ng tao’y maniwala’.  Siya naman ang sumagot ng ganoon.

                    Pero, oo, ‘pag nakita Ako ng tao, gagaling silang lahat.  Magsisipaniwala.  Pero hindi sa kanila nanggaling kung hindi dala ng paghanga.
          Samakatwid, ang isang bagay na iyon eh alamin ninyo kung ano ang nakapaloob.

Marcial:  Kadalisayan po ang nakapaloob.

Ama:  Hindi dapat mangyari yaon.

Marcial:  Hindi nga po.

Ama:  Sapagkat ang inyong ipananampalataya ay hindi sa inyo manggagaling.  Hindi dahil sa maririnig ang Aking aral.  Hindi dahil magkakaroon sila ng interes na makinig ng pag-aaral kung hindi sa kaginhawahang nakamit. 
          Samakatwid, ang mangyayari, pagsampalatayang-pilit.  O.

Marcial:  Opo.

Ama:  Yaong halaman, sa panahong ito, nilalagyan ng sari-saring pampataba o tinatawag nating abono.

Marcial:  Fertilizer.

Ama:  English yaon eh. 

                    Ngayon, madaling nagbubunga ang palay.  Ang palay ngayon eh puro tinatlong buwan lang eh pero noong araw eh, inanim na buwan halos ang palay.  Isang taon, isang beses lang mag-aani. 

                    Pero ang palay ngayon, ang bigas ngayon, kung iyong isaing at iyong kainin, matabang at buhaghag.  Bakit?

Marcial:  Dinaan ho sa bilis eh.

Ama:  Sapagkat kung baga sa prutas eh hinog sa pilit.  Ang kamote, malalaki pero matabang.  Ang palay, madaling magbunga at madaling gapasin pero buhaghag at wala ng bango dahil hinog eh mura eh.  Di ba?

Marcial:  Opo.

Ama:  Ngayon, ang palay noong araw, ang palay noong araw eh ang sako eh punggos.  Ano ba yaong punggos?

Marciano:  Punung-puno po.

Ama:  Tinalian.  Tinatalian.  Samakatwid, may sobra, may sobrang sako. 

Marcial:  Pinupunggos.

Ama:  Punggos.  Pero husto sa timbang at kung magkaminsan ay sobra pa. 

                    Pero ngayon, ang palay, ang sako ng palay, hindi na punggos kundi putos.  Sa madaling sabi, dahil sa kakapusan ng sako, parang punung-puno ang sako, ano?  Pero kulang pa sa timbang.  Bakit?  Magaan.  Sapagkat hinog sa pilit.  Mura pa’y nahinog na.  At ayokong ang tao ay mahinog sa pilit.  At ayokong ang tao, mura pa’y gumulang na.  Wala pang alam eh maestro na.

           

Transcription ito na galing sa m01b, 28:00-32:14

 

File Name:
Website Address:

C:\...\website\2008\pahayag086.htm

http://aristean.org/pahayag086.htm

First uploaded:
Last updated:

2012-09-28
2012-09-28


Revision: 0

Copyright © Aristeo Canlas Fernando 2012. All rights reserved.