PAHAYAG NG ESPIRITU SANTO - 083

ANG NAHUKAY SA JERUSALEM©

Sinalin ni Aristeo Canlas Fernando
Peace Crusader and Echo of the Holy Spirit

Ama:  Ngayon, ito namang pinaglibingan sa Akin na libingan ni Nicodemus, oras na Ako’y mawala na sa loob ng tatlong araw sa libingan, pinagpatayuan ng isang simbahan o sambahan na tinawagan nilang Venus na iyon naman, ayaw nilang papasukan ang sambahang yaon.

Marcial Aguila:   Bakit po?

Ama:  Hindi pinapapasukan.  Mangyari, masyadong lubos ang paggalang ng mga tao kaya ayaw nilang papasukan. 

                    Sa pagnanais naman ng Reyna Elena na makuha ang krus at kanyang maingatan, gayon din ang mga pako, eh, nakipaglaban ngayon ang Haring Constantino.  Moro iyon eh.  Moro sila Santa Elena eh.  Nakipaglaban ngayon sila sa mga Romano hanggang sa natalo naman ng prinsipe.  Oras na maging kanila ang Roma, antimano, ipinabuwag ang simbahan at hinukay ang libingan.  At nakita naman nila ang mga pinaglibingan. 

                    At kanilang nakita ang tatlong krus at gayon din nakita nila ang labindalawang pako na ang walo ay kalawangin na.  Ang krus naman ay halos maagnas na dahil nagluwat din eh.  Pagkatapos, hindi nila malaman doon kung alin ang krus na talagang hinahangad ni Santa Elena.  Ang ginawa nila ngayon ay itinabi sa isang biyudang senyorang may karamdaman na naghihingalo.  Naghihingalo na.

Marcial:  Opo.

Ama:  At ang karamdamang iyon ay nabuhay.  Kaya naman hangad ni Reyna Elena na makuha yaong krus sapagkat ang kanyang amang hari ay may karamdaman na inaakala niyang iyon ang makalulunas. 

                    At matapos ang mga bagay ng mga pangyayaring ito, muling kinalap, ano ba yaong kinalap? – inipon, ang pako, ang krus, ang birang(?) at ang lahat ng bagay na gamit sa sandali ng Aking sinakulo – yaon ang sinakulo ha?

Marcial:  Opo.

Ama:  Kanilang tinipon at kanilang muling pinagsama-sama sa bundok ng Kalbaryo – sa lugar ng pinagpakuan sa krus at yaon naman ay kinuha ng anghel at iniakyat sa kalangitan.  Maliwanag iyon.

         

Transcription ito na galing sa k15b, 15:16-18:19

 

File Name:
Website Address:

C:\...\website\2008\pahayag083.htm

http://aristean.org/pahayag083.htm

First uploaded:
Last updated:

2012-09-09
2012-09-09


Revision: 0

Copyright © Aristeo Canlas Fernando 2012. All rights reserved.