PAHAYAG NG ESPIRITU SANTO - 081

APAT ANG PAKO KAY JESUS©

Sinalin ni Aristeo Canlas Fernando
Peace Crusader and Echo of the Holy Spirit

Alvara Cabalda:  Ama, ano po ang Inyong, anong posisyon ng Inyong dalawang paa Ninyo nang Kayo’y ipako sa krus?

Ama:  Magkasiping.

Marcial Aguila:  Hindi po magkapatong?

Ama:  Hindi.

Alvara:  Hindi po magkapatong?

Ama:  Hindi.  Tunay nga aniya’t hindi pa hayag ng mga santos propetas, ang ilang bihasa at pantas ang nagsabi at sumulat na yaong pako ay apat.  At ang nagpasaksi nito, ang ina ni Constantino, apat ang pakong totoo na ipinako kay Kristo ng mga lilong Hudyo.

Marcial:  Pasyon na.  Panlima yaong kuwan, INRI.

Ama:  Ikalima yaong INRI.  Jesus Nazareno Hari ng mga Hudyo na ipinakong totoo ng mga lilong Hudyo.

Marcial:  Yaon pong Inyong krus, Ama, kasama ni Santa Mariang iniakyat Ninyo sa Langit?

Ama:  Oo.

Marcial:  Hanggang ngayon, naroroon pa po yaong krus, Ama?

Ama:  Kalahok din ‘ika at kasama ang krus ng ating sala, apat na pakong ... apat na pakong maganda ang ipinakong talaga kay Jesus na poong Ama.  Tunay ngani’t hindi pa hayag, ng mga santos propetas, ang ilang bihasa at pantas ang nagsabi at sumulat na yaong pako ay apat.  At ang nagpasaksi nito, ang ina ni Constantino.  Apat ang pakong totoo na ipinako kay Cristo  ng mga lilong Hudyo.  Mahalaga iyon.  Maliwanag na maliwanag iyon.

                    O ngayon, ano pa ang gusto mong malaman?  Gusto mo pang  malaman ang pangalan ng mga pako?

Marcial:  Marami po rito ang hindi nakakaalam noon, Ama, mga pangalan ng pako.

Ama:  Hayun.  “Propram Anacnom”, “Sumaclorde”, Nasarte Rasiom”, “Salbuluray Cabaladoc”.

Marcial:  Saan pong mga lugar yaon?  Halimbawa yaong una.  Sa kaliwang kamay po ba ipinako yaon?

Ama:  Kanan muna.

Marcial:  Kanan. 

Ama:  Tapos, kanang paa.  Tapos, kaliwang kamay.  Tapos, kaliwang paa.

          Ang mga pakong ito, nangaparoon, nangaparoon, sa Milan, sa Carpentas, sa Paris, sa Roma.

 

Transcription ito na galing sa k15b, 10:48-13:32

 

File Name:
Website Address:

C:\...\website\2008\pahayag081

http://aristean.org/pahayag081.htm

First uploaded:
Last updated:

2012-09-07
2014-04-11


Revision: 1

Copyright © Aristeo Canlas Fernando 2012. All rights reserved.