PAHAYAG NG ESPIRITU SANTO - 080

ANG NAKIPAGLIBING KAY JESUS©

Sinalin ni Aristeo Canlas Fernando
Peace Crusader and Echo of the Holy Spirit

Marcial Aguila:  Noon pong libing Ninyo, Ama, kasama yaong mga alagad, hindi na rin?  

Ama:  Hindi na rin.  Hindi kasama.

Marcial:  Sino lang po ang nakipaglibing sa Inyo?

Ama:  Sila’y pito sa buong kabuuan.

Marcial:  Kasama ho roon si Maria Magdalena?

Ama:  Si Maria Magdalena.  O.  Ang babaeng Samaritana, ang tatlong Maria, si Birhen Santa Maria, at si Juan.

Marcial:  Yaon lang po nakipaglibing sa Inyo?

Ama:  Si Joseph at Nicodemus.  Sila’y pito.  Joseph at Nicodemus.  Dalawa iyon.

Marcial:  Hindi po si Joseph na ...

(Sa aking palagay ay si Joseph na asawa ni BVM ang tinutukoy ni Marcial)

Ama:  Ah, hindi iyon.  Hindi.  Patay na iyon eh.  Si Joseph at Nicodemus.  Yaon ang dalawang mapapalad na nagtanggal ng Aking mga pako nang Ako ay napako sa krus.  Siya rin, o sila rin ang nag-abot ng Aking bangkay sa kandungan ng Aking ina na dagling inagaw ng mga Pariseos matapos tanggalin, panambitawan(?) ng Aking ina.  At kagya’t nilang ... Hindi pa.  Kagya’t nilang iniwanan.  Inagaw pa muna sa Aking ina.  At saka nila iniwanan at pinagpala ni Joseph at Nicodemus.  Ni ayaw nila Akong ipalibing sa mga lugar, kahit sa lugar man lang ng dayuhan.  Kaya sa libingang sadya ni Nicodemus Ako ay nailibing (Luke 23:53).

 

Note:  Pito ang kabuuan na nakipaglibing kay Jesus.  Ang tatlong Maria na sina Maria Magdalena, Blessed Virgin Mary, Mary the wife of Cleophas (John 19:25) (maybe the mother of James and Joseph – Matthew 27:56 and Mark 15:40), ang babaeng Samaritana, John the Baptist, Joseph of Arimathea, at Nicodemus (ang may-ari ng pinaglibingan kay Jesus).                                                                                                                          
          Sa aking palagay ay sa Monument of Absalom inilibing si Jesus dahil sabi ni Eliyahu Wager sa kanyang “Illustrated Guide to Jerusalem”, tuwing daraan doon ang mga reliyosong Hudyo, Muslim, at Kristiyano, binabato nila ang monumento kaya sa kalaunan ng panahon, ang monumento ay nakukublihan na.  Sa aking palagay ay propaganda ito ng mga Hudyong nagpako kay Jesus sa krus.

 

Transcription ito na galing sa k15b, 8:53-10:48

 

File Name:
Website Address:

C:\...\website\2008\pahayag080.htm

http://aristean.org/pahayag080.htm

First uploaded:
Last updated:

2012-09-07
2012-09-07


Revision: 0

Copyright © Aristeo Canlas Fernando 2012. All rights reserved.