PAHAYAG NG ESPIRITU SANTO - 077

BINYAG AT KUMPIL©

Sinalin ni Aristeo Canlas Fernando
Peace Crusader and Echo of the Holy Spirit

Tagapakinig:  Eh pinatatanong nga po pala ng Ka Apaz kung—

Marcial Aguila:  Ah, siya nga.  Nakalimutan ko yaong pinatatanong ni Reneliniyindi.

Tagapakinig:  Yaong tungkol po sa pagbibinyag ng mga Iglesia ho ni Manalo.

Marcial:  Ah, iyon nga pala.

Tagapakinig:  Kasi ho, narinig ko yaang pinag-uusapan.  Sinasabi ho ng—

Ama:  Baka nagkataong Ako’y bingi noon eh.

(Nagtawanan ang mga tagapakinig)

Tagapakinig:  Halimbawa, nagbinyag sila, ilulublob ka.  Kapag daw po sinabi mong—

Marcial:  Nakita mo ang Diyos.

Tagapakinig:  ‘Ano, nakita mo na ba ang Diyos?’  ‘Pag sinabi mo raw hindi, dahil wala ka ngang nakikita, —

Marcial:  Ilulubog ka.

Tagapakinig:  Ilulubog ka naman daw uli.  Lublob nang lublob hanggang hindi mo sinasabing ‘Oo’.

Marcial:  Nakita mo na ang Diyos eh.

Ama:  O, ano ang tanong doon?

Tagapakinig:  Eh kung yaon daw po ay nakakawala din ng kasalanang mortal.

Ama:  Aba, ang binyag ay hindi nakawawala ng kasalanang mortal.  Ang nakawawala ng kasalanang mortal, ang pagkukumpisal.  Alin mang binyag, hindi nakawawala ng kasalanang mortal.  Alin mang binyag.

Tagapakinig:  Di ang inaalis lang po ng yaon ay mana.

Ama:  Oo, yaang kasalanang orihinal.  Ang kasalanang mana.

                    Ang bawat isang bata ay kinakailangang mabautismuhan.  Tama naman yaong kanilang tawag eh.  Bautismo.  Tagalog lang iyong binyag, eh.  Bautismo eh Kastila.  Ang bawat isang bata ay kinakailangang mabautismuhan sapagkat ang sinumang batang ipinanganak o bagong panganak, ang kahalintulad ay patay.  O gaya halimbawa, heto, Marcial, ha?

Marcial:  Opo.

Ama:  Bibigyan ko lamang kayo ng halimbawa niyan.  Halimbawa, ang anak mo’y siyam.  Ang naiparehistro mo lang ay pito.  Alin lang ngayon ang kinikilala ng gobyerno?

Marcial:  Yaon lang pong pito.

Ama:  Yaon lamang pito.  Yaong dalawa’y hindi.  Dahil hindi—

Marcial:  Rehistrado.

Ama:  Rehistrado.  Ang batang hindi binyagan, hindi rehistrado sa Langit.  Di yaon ang rehistro.

Marcial:  Opo.

Tagapakinig:  Yaon pong kumpil, Ama?

Ama:  O, kumpil.  Kumpil.

Marcial:  Patotoo.

Ama:  Sinuman, sinumang mga tao, halimbawa, ikaw ay alkalde, alam ba ninyo yaong alkalde?

Marciano:  Opo.

Marcial:  Mayor.

Ama:  Mayor.  Ano yaon sa Tagalog?  Punong-bayan.  Sinumang punong-bayan ay mayroong nasasakop na mga sundalo, hindi ba?

Marcial:  Opo.

Ama:  Ano yaon?

Marciano:  Mga pulis.

Ama:  Pulis.  O kung hindi ka under kay CDPC(?), ikaw muna ang pinakikinggan noon, di ba?

Marcial:  Opo.

Ama:  Ngayon, kung ikaw ay hindi kumpilan, hindi ka sundalo ng Diyos.

                    Ang katampatan ng bawat isang kumpil, ang karampatang gawin ng bawat isang kumpil ay kamukha ng inyong sinumpaang paninindigan dito.

Marcial:  Ayon.

Ama:  Ilalaganap ang katotohanan kahit pamuhunanan ng buhay.  Ang kumpil ay pagpapakatapang.  O.  Sundalo ng Diyos.  Alagad ng Diyos.  Kagustuhan ng Diyos.  Kumpil.  Kristiano.

                    Kahit makapupu kang binyagan, di ikaw ay isang pangkaraniwang mamamayan.  Pagkatapos na ika’y maging kumpilan, ikaw ay mayroon ng pananagutang mas malaki sa Diyos.  Maninindigan ka sa katotohanan kahit pamuhunanan ng buhay.  Puputulin mo na yaong sinasabing nakita ang Diyos na may balbas kahit hipon ang nakita.  Balita ninyo iyan.  Nadinig Ko lang dito sa magkapatid iyan.

                    Yaon ba nama’y itatanong sa Akin?

Tagapakinig:  Ama, paano po kaya naman yaong mga batang naianak sa mga ... doon po namumuhay sa bundok?

Ama:  O?

Tagapakinig:  Na malayo sa ...

Marcial:  Hindi binyagan daw.

Ama:  Hindi binyagan?

Tagapakinig:  Na hindi po nagkakaroon ng pagkakataon na mapabinyagan?

Ama:  Ang ang ginagawa ninyo?  Eh kaya kayo ay Aking idinistino at isinusugo ng dala-dalawa?  O?  Para iyang mga kabundukan at kaparangan ay salugsugin, at sinabi Ko sa inyo, ‘mangagsihayo kayo’.  O hindi ba?

Marcial:  Opo, Ama.

Ama:  Mangagsihayo kayo.  Huwag kayong mangagsipagdala ng anumang supot ng kawang-gawa, o ni supot ng pagkain, o huwag kayong mangagsisikitil ng kahit isang uhay sa bukiring inyong madaraanan.

                    Ano ang ginagawa ninyo?  Hindi ba’t ang sabi Ko sa inyo, ‘Humayo kayo at inyong ikalat ang Aking ebanghelyo sa mga sanlibutan.  Alin ba ang sanlibutan?

Marcial:  Sangkatauhan po.

Ama:  Iyang sangkatauhan na hindi nakakakilala o hindi nakakaalam ng nauukol sa Diyos.  O?  Di iyon ang tungkulin ninyo.  Pagpaalamanan ninyo ng nauukol sa Diyos ang mga sanlibutan.  Alin ang sanlibutan?

Marcial:  Sangkatauhan.

Ama:  Yaang mga hindi Kristiano.  Yaang walang nalalaman, ‘ika mo ay walang pagkakataon at hindi natatalastas kung ano ang kahalagahan ng binyag.  Pumaroon ka roon at magbibinyag ka hanggang maghapon at magdamag.

                    Huwag ka lang magpapabulabok(?) sa tubig na hangga’t hindi nakikita ang Diyos eh hindi titigilan at makamamatay ka noon.

Marcial:  Maaari na po kaming magbinyag, Ama?

Ama:  Puwede.  (?) naman.  Kaya itong si Reneliniyindi ay humiwalay na raw kay Cecilio at tapos na rin, marami nang nalakad kahit na ang kabukiran.  Eh hindi pa nasusulasog(?) ang kabundukan.  Wala pang Aetang nakakausap isa man.  Paanong matatapos iyang tungkuling iyan?  O?  Hindi mangyayari iyon.  Hindi mangyayari iyon.

 

Transcription ito na galing sa k13b, 26:43-34:02.

 

File Name:
Website Address:

C:\...\website\2008\pahayag077.htm

http://aristean.org/pahayag077.htm

First uploaded:
Last updated:

2012-03-29
2012-03-29


Revision: 0

Copyright © Aristeo Canlas Fernando 2012. All rights reserved.