PAHAYAG NG ESPIRITU SANTO - 076

BAHAGI NG PAGKA-DIYOS©

Sinalin ni Aristeo Canlas Fernando
Peace Crusader and Echo of the Holy Spirit

Marcial Aguila:  Kuwento na po ako, Ama.

Ama:  Sige, magkuwento ka, Marcial.

Marcial:  Yaon po bang Inyong tinutukoy, Ama, na amin ay bahagi ng aming pagka-Diyos?

Ama:  Alin?

Marcial:  Yaon po ba ang kaluluwa o konsiyensiya?  Yaon pong tinutukoy Ninyong bahagi ng aming pagka-Diyos?

Ama:  Ang kaluluwa ...

Marcial:  Opo.

Ama:  Kung sasabihin nating iyon ang bahagi ng inyong pagka-Diyos eh masyado Akong masasaktan, Marcial.  Bakit?

Marcial:  Kaya nga po hinihingi ko ng linaw sa Inyo, Ama.

Ama:  Bakit?  Sapagkat mayroon bang bahagi ng pagka-Diyos na makasalanan?  Ikahiya ninyo sa Akin iyan.

Marcial:  Wala po, Ama.

Ama:  Ikahiya ninyo sa Akin iyan at saka Ko sasabihin sa inyong oo, kung ano ang sagot Ko.

Marcial:  Ano po yaong tanong ninyo?

Ama:  Hindi ba kayo nahihiya na ang inyong kaluluwa’y dumumi?

Marcial:  Opo, Ama.

Ama:  Sapagkat iyan ang bahagi ng pagka-Diyos.  Pero iyan ang binabayaan ninyong dumungis.  Kaya ang mapaparusahan ay ang inyong kaluluwa at ang giginhawa ay ang inyo ring kaluluwa.  Sapagkat ito ang bahagi ng inyong pagka-Diyos.

                    Sapagkat maliwanag ang isinasaad: matapos na dumapot Siya ng mga lupa ay Kanyang kinapal ito at ginawa Niya na Kanyang iwinangis sa Kanyang wangis.  Hindi ba ganoon?  Kinapal Niya at Kanyang ginawa na Kanyang kawangis.

                    Datapwat nang makita Niya o nang ito’y Kanyang makapal ang mga piraso ng lupa o ang mga lupa at Kanya nang naihugis sa Kanyang wangis, ay nakita Niya ito na hindi kumikilos, hindi humihinga.  Alalaon baga’y mga lupang walang buhay.

                    At ang Kanyang puso ay tinubuan ng malaking pagkaawa o pagkahabag at  Kanyang nilapitan ito. At Kanyang hiningahan ng hininga ng buhay.  At ito ay nangagsikilos, nangagsitinding o nangagsigalaw.  At ito ay Kanyang tinawagang mga kaluluwang may buhay.

                    Ano yaong Kanyang inihinga?  Hiniga ng buhay.  Hiningahan Niya ng hininga ng buhay.  At ito ay tinawagan Niyang mga kaluluwang may buhay.  Samakatwid, ang inyong mga buhay ay mga parte ng pagka-Diyos.

                    Ngayon, Anong lakas ng inyong loob na makapagsalita sa inyong kapwa, ‘Kawalang hiya naman ‘ika ng taong ito.’  Anong lakas ng inyong loob na makapagsalita, ‘Tapang ‘ika ng hiya mo.’  Anong lakas ng inyong loob na makapagsalitang, ‘Hoy, ‘ika, baliw.’  Bakit napakalakas ng inyong loob?  Mayroon bang dapat na magsabi niyan liban sa Akin?

Marcial:  Wala po.

Ama:  Opo raw, sabi ni Marciano. Yaong isa naman, wala po.

(Nagtawanan ng mga tagapakinig)

Ama:  Dadalawa lang kayong sumagot.

Marcial:  Kayo lang po ang may karapatang magsalita ng ganoon, Ama.

Ama:  Ngayon, mga anak, ...

Marcial:  Sapagkat lalang Ninyo iyon.

Ama:  Ano ang gamot kung nakakikita tayo ng mga taong tanga nga?  Ano ang gamot kung makakita tayo ng mga taong matapang nga ang hi?

Marcial:  Ituwid po ang ...

Ama:  Ano ang gamot kung makakita tayo ng mga taong walang hi?  Papaano iyon?  Ano ang gagawin natin?

Marcial:  Ipamulat po sa kanila.

Ama:  Ating imulat sila sa katotohanan.  Ituwid natin ang kanilang lihis na daan.  Hindi sa pamamagitan ng ‘Katapang naman ng hi mo.’  Hindi sa pamamagitan ng ‘Kawalang hi mo naman.’

                    Ba’t naman napakadalas nating sabihin o nakagawiang sabihin iyan?  Sabi ninyo ha ...

Marcial:  Bulaklak ng dila po.

Ama:  Sabi pa ninyo sa inyong kapwa-tao, ‘Demonyo ka, ha.’  Bakit, mga anak?  Nakita ba ninyo iyon ay hiningahan ng buhay ng demonyo?  Nakita ba ninyong ang demonyo ang kumapal sa kanyang palad ng tao at sa demonyo ba kayo iwinagis sa pagkakakapal sa inyo?

Marcial:  Sa Diyos po.

Ama:  Bakit nating nasasabi ‘Anak ka ng may ina mo sa dulo’?  Ha?  Mayroon bang mga taong inianak ng sa ganoon?

Marcial:  Wala po.

Ama:  Wala.  Wala tayong nakitang mga taong inianak ng sa ganoon.  Marami tayong nakikitang naggaganoon na kung minsan eh hindi magkaanak.  Na kung minsan naman eh naggaganoon eh nagkakaanak.  Samakatwid, mga anak, ating tikumin ang ating bibig sapagkat tayo’y walang karapatan.  Mayroon ba tayong karapatang humatol sa mga tao?

Marcial:  Wala po.

Marciano:  Wala po.

Ama:  Alin ang dapat nating hatulan sa kanila?  Hahatulan natin yaong kanilang masasamang gawa.

Marcial:  Wala po, Ama.

Ama:  Ano ang gagawin natin sa kanilang masasamang gawa?

Marcial:  Ituwid.

Ama:  Pabutihin.  ‘Pag hinatulan natin yaong kanilang masamang gawa, eh sinabi natin yaong, ‘Tapang ng hi mo, ah.’  ‘Wala kang hi, ah.’  Hindi ba?

Marcial:  Opo.

Ama:  At saka hinatulan natin yaong kanyang masamang gawa.  Sino baga sa inyo ang walang kasalanan kamunti man?

Marcial:  Siyang pumukol ng unang bato.

Ama:  Sino ba sa inyo ang sinuman na pulos ang kalinisan ng puso?  Mayroon kaya?

Marcial:  Wala po, Ama.

Ama:  O, mga anak, ito’y unti-unti nating pag-aralan.  Gawin nating isang magandang aklat na puno ng laman at kagandahan na ating isisilid sa ating mga isipan at kalooban.  Magmahal sa kapwa-tao.  Ang sinumang hindi magmahal sa kanyang kapwa-tao ay hindi umiibig sa Diyos.  Ibigin mo ang iyong kapwa-tao para ng pag-ibig mo sa inyong sarili.  Ang ayaw mong gagawin sa iyo ng kapwa mo tao ay huwag mong gagawin sa kapwa mo upang hindi nga gawin sa iyo ng kapwa mo tao.

                    Sino baga sa inyo ang kung mayroong kinagagalitan at bigyan kayo ng tinapay—kinagagalitan ninyo, ha?  At pagkatapos ay bigyan kayo ng tinapay, lapitan kayo at yakapin, halikan at suyuin at bigyan ng tinapay, ang dadampot ng itak para tagain yaong lumapit sa inyo at sumuyo at nagbigay ng masarap na pagkain.

Marcial:  Yaong ginawa po sa akin ni Valencia, Ama.

Ama:  Mayroon ba noon?

Marcial:  Ganoon po.  Kahalintulad po.  Humingi ako ng payo niya eh isinuplong ako!

Ama:  Isinuplong ka.  Pagkatapos?

Marcial:  Yaon na nga.  Kinagalitan ako ng katakut-takot.

Ama:  Pagkatapos?

Marcial:  Wala na po.

Ama:  Pagkatapos?  Natapos na ba ngayon?

Marcial:  Opo.

Ama:  Hindi na lalabas sa Liwayway?

Marcial:  Ah, lalabas po.

Ama:  Lalabas pala eh.  Di hindi pa tapos.

(Nagtawanan ang mga tagapakinig)

Marcial:  Bukas po.

 

Transcription ito na galing sa k13b, 16:43-25:01

 

File Name:
Website Address:

C:\...\website\2008\pahayag076.htm

http://aristean.org/pahayag076.htm

First uploaded:
Last updated:

2012-03-23
2012-03-23


Revision: 0

Copyright © Aristeo Canlas Fernando 2012. All rights reserved.