PAHAYAG NG ESPIRITU SANTO - 073

PALIWANAG TUNGKOL SA JUAN 17©

Sinalin ni Aristeo Canlas Fernando
Peace Crusader and Echo of the Holy Spirit

(Ang binasa ni Eduardo Soriano na Juan 17 ay mula sa “Magandang Balita para sa Ating Panahon – Biblia na Isinalin sa Wikang Tagalog” by the Philippine Bible Society.  Ito ay napapaloob sa parentheses.  Hindi ito kabilang sa copyright ng akdang ito.)

Ama:  All right.  Eduardo, basahin mo yaong Juan 17 at makiking Ako.  Ayoko.  Ayoko na ayokong-ayoko na mayroong mababawas sa inyo sapagkat ang mababawas ay kahabag-habag.  Anak ng ano?

Mga tagapakinig:  Kapahamakan.

Ama:  Kapahamakan.  At kung kayo’y anak ng kapahamakan ay hindi kayong uubrang mabilang sa anak ng kaligtasan.

Eduardo Soriano:  Babasahin ko na po, Ama?

Ama:  Sige.  Makikinig Ako.

Eduardo:  “Nanalangin si Jesus Para sa Kanyang mga Alagad.

                    Pagkasabi ni Jesus ng mga pananalitang ito, siya’y tumingala sa langit at ang wika, ‘Ama, dumating na ang oras: parangalan mo ang iyong Anak upang maparangalan ka naman niya.  Sapagkat pinagkalooban mo siya ng kapangyarihan sa sangkatauhan, upang magbigay ng buhay na walang hanggan sa lahat ng ibinigay mo sa kanya.  Ito ang buhay na walang hanggan:  ang kilalanin ka nila, ang iisa at tunay na Diyos at si Jesu-Cristo na iyong sinugo.  Inihayag ko rito sa lupa ang iyong karangalan; natapos ko na ang ipinagagawa mo sa akin.  Kaya, Ama, ipagkaloob mo sa akin ngayon ang karangalang taglay ko sa piling mo bago pa likhain ang sanlibutan.’” (Juan 17:1-5)

Ama:  Papaanong ayaw paniwalaan si Jesus ng bawat isang mga pusong naliligaw?  Maliwanag itong binasa ni Eduardo na ‘Ibinigay Mo sa Akin ang kapangyarihang magbigay ng buhay na walang hanggan.’  Sino ang makapagbibigay ng buhay na walang hanggan?

Mga tagapakinig:  Si Jesus.

Ama:  Si Jesus.  Sa parteng ito’y isang matibay na patotoo na Siya lamang ang makapagbibigay ng buhay na walang hanggan.  Kayat Kanyang sinabing, ‘Ang hindi magdaan sa Anak ay hindi makararating sa Ama.’  Sige.  Ituloy mo.

Eduardo:  “‘Ipinakilala kita sa mga taong ibinigay mo sa akin mula sa sanlibutan.  Sila’y iyo; ibinigay mo sila sa akin, at tinupad nila ang iyong salita.  Ngayo’y alam na nilang mula sa iyo ang lahat ng ibinigay mo sa akin; sapagkat itinuro ko sa kanila ang lahat ng aking nabatid sa iyo at tinanggap naman nila.  Natitiyak nilang ako’y galing sa iyo, at naniniwala silang ikaw nga ang nagsugo sa akin.

                    “‘Idinadalangin ko sila, hindi ang sanlibutan kundi ang lahat ng ibinigay mo sa akin—’” (Juan 17:6-9)

Ama:  Hindi ba kayo nagagalak sa inyong sarili?  Hindi ba ninyo itinatanong sa inyong sarili, ‘Ako kaya’y tagasanlibutan o ako’y kabilang sa ibinigay ng Ama kay Jesus upang Kanyang pangalagaan?’  Hindi ba ninyo itinatanong iyan  sa inyong sarili?  Saan kayo naroroon ngayon?

Mga tagapakinig:  Nandito po sa Inyo.

Ama:  Nasaan ka, Consolacion?

Consolacion Oroga:  Hay, nandito po sa Inyo.

Ama:  Akala Ko, sa sanlibutan ‘ka mo.  Kawawa ka.  All right.  Tuloy, Eduardo.

Eduardo:  “‘sapagkat sila’y iyo.  Ang lahat ng akin ay iyo, at ang lahat ng iyo ay akin; at pararangalan ako sa pamamagitan nila.’”  (Juan 17:10)

Ama:  O, ngayon, magkaiba ba si Ama at si Jesus?  Iisa sila, hindi ba?  Tuloy.

Eduardo:  “‘At ngayon, ako’y papunta na sa iyo; aalis na ako sa sanlibutan, ngunit nasa sanlibutan pa sila.  Amang banal, ingatan mo sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalan, pangalang ibinigay mo sa akin, upang sila’y maging isa, kung paanong tayo’y iisa.’”  (Juan 17:11)

Ama:  O, maliwang iyan.  Ano ang gusto Ko sa inyo?  Kayo ay maging isa gaya ni Jesus at ng Kanyang Ama na iisa.  O, sige.

Eduardo:  “‘Habang kasama nila ako, iningatan ko sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalang ibinigay mo sa akin.  Inalagaan ko sila at ni isa’y walang napahamak, liban sa taong humanap ng kanyang kapahamakan—’”  (Juan 17:12)

Ama:  Sino ang humahanap ng inyong kapahamakan?  Ang inyong sarili.  Ang inyong sarili ang humahanap ng kapahamakan.  Hindi ibinibigay ng Diyos yaang kapahamakan kundi kayo sa inyong sarili ang kusang humahanap ng inyong kapahamakan.  Gusto ba ninyong mapahamak?

Mga tagapakinig:  Hindi po.

Ama:  Bakit hinahanap ninyo ang kapahamakan?  O.

                    Nariyan ang Reyna ng Pahamak, ang inyong kapahamakan, at nasa sa piling ninyo na gusto Ko’y maging kaisa ninyo.  Bakit ninyo siya pinapansin at hindi ang Aking mga aral?  O, nagtatawanan na naman kayo ngayon.

Tagapakinig:  Hindi na nga po namin pinapansin.

Ama:  Hindi ninyo pinapansin pero pinakikinggan ninyo.  Kauna-unahan na si Consolacion.  O, sige.  Tuloy.

Eduardo:  “‘upang matupad ang Kasulatan.  Ngunit ngayon, ako’y papunta na sa iyo; at sinasabi ko ito habang ako’y nasa sanlibutan upang mapuspos sila ng aking kagalakan.  Naibigay ko na sa kanila ang iyong salita; at kinapootan sila ng sanlibutan,—’”  (Juan 17:13-14)

Ama:  O, ngayon, nagtataka ba kayo na kayo ay kinapopootan ng sanlibutan?  Sino ngayon sa inyo ang nangapopoot?  Yaong mga tagasanlibutan.  Nangangahulugang hindi ninyo sila talagang kasama sapagkat kayo pala’y ibinigay ng Ama kay Jesus upang Siyang mangalaga sa inyo.  Huwag kayong mangagtaka na kayo ay kinapopootan ngayon ng mga tagasanlibutan.  Madali ninyo silang makilala.  Ang napopoot sa inyo ay tagasanlibutan at hindi ang mga tinawag at hinirang ng inyong Amang nasa langit.  O, maliwanag ba?

                    Kaya hindi ninyo dapat kamuhian, gantihan ng pagkamuhi, ang sa inyo’y namumuhi sapagkat alam ninyong sila’y kahabag-habag.  Sapagkat sila’y tunay na tagasanlibutan.  O sige, tuloy.

Eduardo:  “‘sapagkat hindi na sila makasanlibutan, tulad kong hindi makasanlibutan.’”  (Juan 17:14)

Ama:  Makasanlibutan pa ba kayo?

Mga tagapakinig:  Hindi po.

Ama:  Pero pansanlibutan ang ginagawa ninyo.  Putulin ninyo iyan.  Putulin ninyo iyan upang kayo ay tunay na karapat-dapat sa Diyos.  O, sige.

Eduardo:  “‘Hindi ko idinadalanging alisin mo sila sa sanlibutan, kundi iligtas mo sila sa Masama!  Hindi sila makasanlibutan, tulad kong hindi makasanlibutan.  Italaga mo sila sa pamamagitan ng katotohanan; ang salita mo’y katotohanan.  Kung paanong sinugo mo ako sa sanlibutan, gayon din naman, sinusugo ko sila sa sanlibutan.’”  (Juan 17:15-18) 

Ama:  Nakita na ninyo.  Paano Ko kayo inuutusan?  Mamahagi ng mga bagay o mga salitang pangkalangitan, pangkaligtasan.  At kayo’y nangatatamad mangagsisunod o mangagsitupad sa Aking mga pagsusugo.  Pinalilitaw ba ninyong kayo’y tagasanlibutan kayat kayo ay nangatatamad o nangapopoot sa Aking mga utos?

Mga tagapakinig:  Hindi po.

Ama:  O sige, hihintayin Ko ngayon ang inyong kasipagan.  Sige.  All right.  Tuloy.

Eduardo:  “‘At alang-alang sa kanila’y itinalaga ko ang aking sarili, upang maitalaga rin sila sa pamamagitan ng katotohanan.

                    “‘Hindi lamang sila ang idinadalangin ko—’”  (Juan 19-20)

Ama:  Sino ang ipinananalangin Niya?

Tagapakinig:  Mga tao.

Ama:  Mga nananalig.  Yaong mananalig.  Ano ang ibig sabihin ng mananalig?  Maniniwala.  Samakatwid, kahabag-habag pala ang hindi naniniwala kay Jesucristo sapagkat hindi kasama sa Kanyang panalangin.  Gusto ba ninyo yaong gayon? 

Mga tagapakinig:  Hindi po.

Ama:  All right.  Sige.

Eduardo:  “‘kundi pati ang mga mananalig sa akin dahil sa kanilang pahayag.  Maging isa nawa silang lahat, Ama.  Kung paanong ikaw ay nasa akin at ako’y nasa iyo, gayon din naman, maging isa sila sa atin upang maniwala ang sanlibutan na ikaw ang nagsugo sa akin.  Ang karangalang ibinigay mo sa akin ay ibinigay ko sa kanila upang sila’y ganap na maging isa, gaya nating iisa:’”  (Juan 17:21-22)

Ama:  Papaano ba ang ibinigay na karangalan ng Ama kay Jesus?  Mangaral.  Naiintindihan ninyo iyan.  Ibinigay ng Ama kay Jesus ang tungkuling Siya ay mangaral upang Siya’y parangalan ng Ama na nasa langit sa Kanyang panunuparan.  At kayo ay isinusugo Ko rin upang mangaral at isinusugo Ko rin kayo upang mangagsipag-akay ng mga tao.  ‘Magsipangaral kayo upang kayo ay mangaparangan ng Aking Amang nasa langit,’ sabi ni Jesus.  Bilang sugo Niya kayo ay ibinigay kay Jesus ng Kanyang Ama sa Kanyang pangangalaga ay Kanya ring isinusugo.  ‘Isinugo Mo Ako at isinusugo Ko rin sila.’  Hindi ba iyan ang sabi ni Jesus?  All right.  Sige.

Eduardo:  “‘ako’y nasa kanila at ikaw ay nasa akin, upang lubusan silang maging isa.  At sa gayon, makikilala ng sanlibutan na sinugo mo ako, at sila’y iniibig mo katulad ng pag-ibig mo sa akin.

                    “‘Ama, nais kong makasama sa aking kinaroroonan ang mga ibinigay mo sa akin, upang mamasdan nila ang karangalang bigay mo sa akin, sapagkat inibig mo na ako bago pa nilikha ang sanlibutan.  Makatarungang Ama, hindi ka nakikilala ng sanlibutan, ngunit nakikilala kita; at nalalaman ng mga ibinigay mo sa akin na ikaw ang nagsugo sa akin.  Ipinakilala kita sa kanila, at ipakikilala pa, upang ang pag-ibig mo sa akin ay sumapuso nila at ako nama’y sumakanila.’”  (Juan 17:23-26)

Ama:  Natatapos na o natapos na ang Kanyang panalangin.  Hindi ba kayo nagagalak sa Kanyang mga panalangin at sa Kanyang inihayag para sa inyo?  Kayo, ibig Niya na Siya ay suma-Kanyang Ama, ang Ama ay sumasa-Kanya at Siya ay sumasainyo.  O.  Kagalakan ng bawat isa kung kanya lamang tatanggapin na mapasakanila, na mapasainyo, ang Kanyang puso, ang Kanyang pag-ibig, ang Kanyang pagmamahal.

                    Kayat manalig kayo sa Kanya at sa Kanya ay inyong iukol ang inyong buhay tulad ng Kanyang pag-uukol ng Kanyang buhay sa inyo.  Nakita na ba ninyo?  Nakikilala na ba ninyo kung papaano kayo iniibig ng Panginoon ninyong Diyos?  At sana ang pag-ibig ninyong iyan ay inyong ipalaganap sa inyong kapwa upang kayo ay maging karapat-dapat sa Kanya.

                    Ibinigay kayo Niya kay Jesus at kayo ay pinangalagaan.  Hindi Niya ninais na mayroon sa inyong mangahiwalay kahit na isa.  At ang nahihiwalay lamang sa Kanya ay yaong humahanap ng sariling kapahamakan.  At huwag ninyong hanapin ang inyong kapahamakan.  Panatilihin ninyong kayo’y karapat-dapat sa Kanya.  Tupdin ninyo ang Kanyang mga utos.  Datapwat ang tinutupad ng inyong sarili ngayon ang sa nakikita Ko ay ang inyong mga sarili na humahanap ng kapahamakan.

                    Kayrarami na ng nagsialis dito.  Kayrarami na ng nagsipagnasa ng kani-kanilang sariling kayamanan.  Hindi nila inalintana na sila’y malalayo baga sa turo at sa pangaral ng Diyos, sa mga aral ng Diyos ay nilayuan nila alang-alang sa ikatataba ng sariling mga busa at ikalilintog ng sariling mga tiyan.  Mangagsipag-isip-isip kayo at mangagsipag-isip na mataman sapagkat ibig Kong kayo’y maging iisa lamang at katulad ni Jesus at ng Kanyang Ama na totoong iisa.

                    Hinanap ba ni Jesus ang kayamanan?  Bagkus iniwan Niya ang kalangitan na tigib ng kaginhawahan.  Pinatunguhan Niya ang kalupaan at ibinubo Niya ang Kanyang dugo at ibinuwis Niya ang Kanyang buhay alang-alang sa sangkatauhan.  Ngayon, nakahanda ba kayong mamatay sa pangalan ng Diyos.

Tagapakinig:  Opo.

Ama:  Iisa.  Dadalawa ang sumagot.  Kayo bang lahat ay nakahandang mamatay sa pangalan ng Diyos?

Mga tagapakinig:  Opo.

Ama:  Natatakot ba kayong magpamudmod ng panalangin at mangaral sa gitna ng mga NPA?

Tagapakinig:  Hindi po. 

Pilar Pilambato:  Mayroon po kaming nakitang may baril kanina.

Ama:  Natakot kayo?

Clarita Enriquez:  Nangatog po ang tuhod noong dalawa.

Ama:  O bakit nangatog ang inyong tuhod?

Pilar:  Paano po, ang lalaki, ang hahaba.  Mayroon pang granadang nakasabit sa katawan.

Ama:  O eh ngayon?  Grinanada ba kayo?

Pilar:  Hindi po.

Ama:  Hindi pala.  Ano ang inyong ikinatakot?

Pilar:  Nabigla po kami.  Si Mrs. Apache, pag-ikot niya, may mamang kayhaba-haba ng baril  Maraming dala sa katawan.

Ama:  Iba’t ibang direksiyon ang pinaroonan.  Yaan pa ba ang gusto Kong makita ninyo?  Limang libo.  Ano ba namang kaduwagan iyang nasa sa iyong iyan?  Hindi ba kayo marunong mag-Sapin-sapin?

Pilar:  Marunong po.         

Ama:  O anong ikinatatakot ninyo?  Ano at kayo ay nangangamba gayong Ako ay inyong kasama?

Tagapakinig:  Kita mo na.

 

Transcription ito na galing sa s19b, 17:50-32:37.

 

File Name:
Website Address:

C:\...\website\2008\pahayag073.htm

http://aristean.org/pahayag073.htm

First uploaded:
Last updated:

2012-02-25
2012-02-25


Revision: 0

Copyright © Aristeo Canlas Fernando 2012. All rights reserved.