PAHAYAG NG ESPIRITU SANTO - 071

ANG UGONG©

Sinalin ni Aristeo Canlas Fernando
Peace Crusader and Echo of the Holy Spirit

Ama:  Naririnig ba ninyo yaong ugong ng eroplano?

Anita Perez:  Opo, Ama.

Ama:  Pagdating ng panahon, yaang ugong na iyan ay magiging malungkot para sa inyo.

Anita:  Bakit po, Ama?

Ama:  Sapagkat ang ugong na iyan ay nangangahulugang mga ugong na ng planetang manggagaling sa kawalan.

Anita:  Yaon po yaong mamimili na po ng kukunin?

Ama:  No.

Anita:  Ah yaon pong kung babagsak?

Ama:  Ummmh.  Iyan ang ipanalangin ninyo.  Huwag sanang ma(?) sapagkat iyan ang ibig Kong huwag ipakita sa inyo muna ngunit gusto Kong inyong makita muna.  Sa madaling sabi, eh, dalawa ang Aking isipan tungkol sa bagay na iyan.  Nakalulungkot na kayo eh pawiin sapagkat mahuhulog kayong lahat sa Impiyerno.

                    Ibig Kong kung dumating man ang mga sandaling iyon, ibig Kong kayo’y nakahanda na, nakahanda nang talikuran ang daigdig sapagkat labis-labis na ngayon ang kawalan ng puso at isipan ng mga tao.  Wala nang iniisip kundi ang sariling kapakanan, kundi ang kanilang kaligtasan, kundi ang sarilng pagdiriwang ng sarili.  Maanong handugan man lamang ang kahit isang kapwa-tao upang mawalan ng pagkakasala.

                    Mga anak, huwag ninyong parisan ang mga tao sa ngayon na wala ng pagmamahal sa kanyang kapwa-tao kung hindi ang pagmamahal na lamang sa kanilang sarili.  Huwag ninyong tularan iyan.  Gaanan ninyo ang katawan sa pagdarasal.  Huwag puro sa karangyaan.  Huwag puro sa kalayawan ng sarili.  Gaanan ninyo ang inyong katawan sa pagdarasal.  Gaanan ninyo ang inyong sarili sa pananalangin una sa sarili at kapwa-tao.  Naiintindihan ba ninyo ang sinasabi Ko?

                    Kung naiintindihan ninyong lahat iyan, hinihingi Kong sa inyong gawin ninyo alang-alang sa sarili at kapwa-tao.  Huwag ninyong halintularan ang sinuman na nakawawala na sa sarili.  Pag-ingatan ninyong mabuti ang inyong sarili.  Okay.  

 

Transcription ito ng session noong 1998 na nasa tape b16a, 29:54-33:39.

 

File Name:
Website Address:

C:\...\website\2008\pahayag071.htm

http://aristean.org/pahayag071.htm

First uploaded:
Last updated:

2012-02-19
2012-02-19


Revision: 0

Copyright © Aristeo Canlas Fernando 2012. All rights reserved.