PAHAYAG NG ESPIRITU SANTO - 067

TUNAY NA LALAKI©

Sinalin ni Aristeo Canlas Fernando
Peace Crusader and Echo of the Holy Spirit

Marcial Aguila:  Iyan lang po, ang lahat ng mga propaganda sa kuwan eh malaking pagkakasala, Ama.

Ama:  Ngayon eh yaon bang uminom na iyon eh tunay ngang lalaki?  Ang tunay palang lalaki eh yaong gigiray-giray sa daan.

(Nagtawanan ang mga tagapakinig)

Ama:  Yaon palang uuga-uga sa daan ang tunay na lalaki.

Tagapakinig:  Eh sabi po nila, huwag na raw lumakad.

Ama:  Ang lahat ng lupa’y tagilid, ano?

(Nagtawanan ang mga tagapakinig)

Tagapakinig:  Lumilindol pa.

Ama:  Lahat ng lupa, tagilid.  Sa lahat ng lugar, may lindol.  Kawawang tunay na lalaki iyan.  Kung sa bagay, masarap iyon.  Kahit ka nakahiga sa sahig, nagduruyan ka.  Kahit hindi ka nakasakay sa bapor, may alon ka.  Pero kung ganoon ang tunay na lalaki’y magbibinabae na Ako.  Totoong-totoo iyon.

Marcial:  Noong araw, Ama, naniniwala ako.

Ama:  Eh di gusto mo yaong tunay na lalaking umuuga.

Marcial:  Eh maamoy ko lang iyon, nasusuka ako.

Ama:  Hindi ko ipinagbabawal ang alak.  Sapagkat ang alak eh ang inumin sa bansang Judea.  Talagang ang caffaine(?) ng mga tao eh alak.  Sapagkat Ako ay Hudyo, ang Aking ina ay Hudea, Ako ay umiinom ng alak.  Sa hapag-kainan sa bansang Judea, talagang ang pamulutan o pinakasabaw eh ang alak.

Marcial:  Pinakainumin po, Ama?

Ama:  Pinakainumin, oo.  Datapwat ang alak eh hindi inilalagay sa ulo.  Ang alak ay dapat sa tiyan inilalagay.  At ang lahat ng bagay ay may hanggahan.  Hindi yaong nagkakandasusuka na eh sige pa nang sige.  At sumasalita pa ng ‘Hindi ako lasing ‘ika.’  Eh, nagkakandaumihi na sa salawal.

(Nagtawanan ang mga tagapakinig)

Ama:  Eh pati nga salita, may bangketa eh.  O.  Binibiro ninyong magkaroon ng bangketa ang inyong salita eh matuwid naman.  ‘Ako hindi pa lasing.  Ako, layo mo nga.  Hindi pa.  Ba’t mo ako alalay ha?’

Tagapakinig:  ‘Kayang-kaya ko pa.’

Ama:  Samantala eh nagtutumba na.  Pati salita, may bangketa.  Pati tuwid na daan, may bangketa pa rin at may kanal, kahit na wala.  Yaon ba ang tunay na lalaki?  Magkaroon ng bangketa ang salita at kanal ang patag?  Aba!

                    Hindi pa sinusuntok, nabubuwal na.  Tunay na lalaki iyon.  Hale.  Kung sa bagay, tunay na lalaki.  Bakit?

                    Hindi magkaroon ng lakas ng loob na gumahasa kung wala ang alak.  Hindi magkaroon ng lakas ng loob na humarang ng mga Jeepneys para manghingi.  Hindi magkaroong humawak ng puluhan ng baril at mamaril.  Hindi magkaroon ng lakas na humarang ng isang kawawang magtra-tricycle para humingi ng lagay.

                    At gayundin naman ang isang taong tila moto(?) na hahatawin sa daan ng salita at ‘Halika, uminom tayo.’  Pagkatapos bubuhusan pa ng alak.  Pagkatapos hihingan lang pala ng pambayad sa ininom.

                    Ang pag-inom niyan eh hindi inumin ng tunay na lalaki, Marcial. 

Marcial:  Opo, Ama.

Ama:  Kundi iyan ay inumin ng mga walang hi. 

(Nagtawanan ang mga tagapakinig)

Ama:  Hindi ba ganoon?  Inumin iyan ng mga walang hi.  Dahil yaong may mga hi, hindi magagawa iyon, mga ganoong kagaspangan.

 

Transcription ito na galing sa k18b, 15:13-19:55

 

File Name:
Website Address:

C:\...\website\2008\pahayag067.htm

http://aristean.org/pahayag067.htm

First uploaded:
Last updated:

2012-02-15
2012-02-15


Revision: 0

Copyright © Aristeo Canlas Fernando 2012. All rights reserved.