PAHAYAG NG ESPIRITU SANTO - 065

ANG TAO BA AY NAMAMATAY?©

Sinalin ni Aristeo Canlas Fernando
Peace Crusader and Echo of the Holy Spirit

Ama:  Saan nanggagaling ang kamatayan?  Sa pagkakasala.  Ang tao ay hindi namamatay.  Kaya mali yaong sinasabi ninyong si Kamatayan.  Nasisira lang ang bahay ng kaluluwa dito sa lupa.  At pag-alis na ng kaluluwa sa nasirang bahay dito sa lupa, sinasabi ninyong ang taong iyon ay namatay.  Hindi.  Lumipat sa kanyang pinagmulan.

                    Namatay ba yaong lupang yaon, eh sumama rin sa kanyang kapwa-lupa.  At ang espiritu naman noon ay sumama sa kanyang kapwa-espiritu.  Kung siya ay naging masamang espiritu, saan siya patutungo?  Sa kapwa niyang masamang espiritu.  Kung ang kanyang espiritu  ay mabuti, sa kanyang kapwa-espiritung mabuti sasama.

                    Papaano ba ang sinasabi ninyong ang tao’y namamatay?  Yaong retrato ni Kamatayan na sinasabi ninyong may dalang kalawit, halimbawa lang iyon para sa inyo na sa sandali ng inyong pagkakasala ay magkakaroon kayo ng isang hustisya.  Kukunin kayo ni Satanas kung kayo’y papunta sa Impiyerno, at kukunin naman kayo ng anghel kung kayo ay papunta sa kalangitan.  Mayroon pa bang linaw na gusto mo, Jacinto?

Jacinto:  Malinaw po, Ama.

Ama:  O, malinaw na pala eh.

Transcription ito na galing sa k16b, 30:55-32:37

 

File Name:
Website Address:

C:\...\website\2008\pahayag065.htm

http://aristean.org/pahayag065.htm

First uploaded:
Last updated:

2012-02-12
2012-02-12


Revision: 0

Copyright © Aristeo Canlas Fernando 2012. All rights reserved.