PAHAYAG NG ESPIRITU SANTO - 060

NAGBUBO NG DUGO AT
NAGBUWIS NG BUHAY©

Sinalin ni Aristeo Canlas Fernando
Peace Crusader and Echo of the Holy Spirit

Bakit ang Diyos ay nagbubo ng dugo at nagbuwis ng buhay?  Bakit?  Dahil sa mga tao.  Bakit?  Bakit?  Sa pagmamahal sa mga tao.  Kayo ang may sagot niyan.  Yaan ba ang inyong sagot na lahat?  Nakatitiyak ba kayo niyan?

 

Gaano ba kawalang-hiya ang Diyos?  Gaano ba kawalang-hiya ang iniibig ninyong Diyos?  Walang hiya ba ang Diyos?  Sinungaling ba ang Diyos?  Ano ang hinahangad ng bawat isa sa inyong umiibig sa inyong mga iniibig?  Mapabuti ang inyong iniibig.  Ang Diyos ay nagbubo ng dugo at nagbuwis ng buhay dahil sa pag-ibig.  At hinahangad ba Niya ang ikapapahamak ng Kanyang mga iniibig bukod tangi sa inyo na naghahangad ng mabuti sa iniibig?  Ang Diyos ba ay naghahangad ng masama sa Kanyang iniibig?  Ang Diyos ba ay talagang tanging-tanging hindi dapat pag-ukulan ng pag-ibig?  Dapat pag-ukulan ng pag-ibig datapwat inuutsa puwera ninyo.  Ang sagot ninyo ay tama sa inyo ngunit sinasabi ng inyong bibig na hindi ginagawa ng inyong sarili sapagkat ang mga tao ay makasalanan.  Ang mga tao ay sinungaling.  Ang sinasabi ng bibig ay hindi ginagawa ng puso.  Bakit hindi tayo sumunod sa ating puso?

 

Naririto Ako at maglalagay Ako ng isang pintuang nakapinid sa inyong harapan na walang makapagbubukas kundi kayo lang.  At sa pintuang ito ay kumakatok ang Diyos datapwat ayaw ninyong pagbuksan.  Tinitiis ninyo Siyang kakatok-katok pero ayaw ninyo Siyang pagbuksan.  Kung may kumakatok ba sa inyong pintuan, lumalapit ba kayo upang ito ay susian o ito ay sarhang mahigpit o ipako na upang hindi bumukas?  O lumalapit kayo upang inyong pagbuksan?  Lumalapit kayo upang ito ay inyong pagbuksan.  Datapwat ang Diyos na walang hinto nang kakakatok sa inyong pintuan ay hindi ninyo pinagbubuksan.  Ayaw ninyo Siyang papasukin.

 

‘Ang umiibig sa Akin ay iniibig ng Aking mahal na Ama,’ sabi ni Jesucristo.  ‘At ang iniibig ng Aking mahal na Ama ay Aking iniibig.  At ang Aking iniibig ay iniibig ng Aking mahal na Ama.  Ang iniibig ng Aking mahal na Ama ay Aking iniibig at sa kanilang mga puso ay aming itatayo ang aming tahanan na paninirahanan ng habang panahon.’  Samakatwid ang tahanan ng Diyos ay ang inyong puso at ang pintuan itinayo sa inyong harapan ay ang inyong puso at sa pusong ito ay kumakatok ang Diyos upang manirahan ng habang panahon.  Datapwat ayaw ninyong pagbuksan sapagkat ang tao ay lubhang mapagmahal sa kanyang sarili.  Ayaw iwan ang kanyang sarili.  At sinasabi Ko sa inyo, na kung ang inyong sarili ay hindi ninyo maiwan ay mananatili kayong nakatayo sa inyong sarili at kung kayo’y manatiling nakatayo sa inyong sarili at ayaw ninyong makipasan sa pamatok o singkaw ng Diyos o ni Jesus, ay mananatili kayo sa inyong sarili at mawawalan kayo ng buhay.  At kayo ay mahuhulog sa apoy ng Impiyerno.

 

Ngayo’y nagdudumali ang Diyos nang paninirahan sa Kanyang tahanan datapwat ayaw ninyo Siyang pagbuksan.  At sinasabi ninyong binuksan ko ang aking puso at pinanatili at pinanahanan ang Diyos.  Datapwat patuloy ninyo Siyang binigyan doon ng maraming ahas at binibigyan ng maraming surot at binibigyan ng maraming lamok at binibigyan ng maraming langaw at binibigyan ng maraming alupihan at alakdan.  Sapakat ibig ninyo Siyang lumayo sa Kanyang tahanan.  Ayaw ninyo Siyang bigyan ng katahimikan sa paninirahan sa Kanyang tahanan.  Ang pinananahanan ninyo sa inyong puso ay yaong inyong kakanin sa kinabukasan.

 

Bakit hindi ninyo maalagata na ang ibon sa papawirin – nakakita na ba kayo ng nananahing ibon?  Nananahi.  Nakakita ka na ba?  Nakakita ka ba ba ng nagsusulat na ibon?  Nakakita na ba kayo ng ibong nag-aararo?  Nakakita na ba kayo ng ibong gumagawa ng relo?  Nakakita na ba kayo ng ibong lumalakad sa karsada at may hawak na notebook at ballpen?  Nakakita na ba kayo ng serbidorang ibon?  Nakakita na ba kayo ng mga iyan?  Ngunit ang ibon ay namumuhay ng payapa sa kabila ng sa kanila ay may nag-aabang na tirador at baril, nananatili silang nabubuhay.  At sa panahon ng oras ng kanilang pagbibihis, kapag nakita natin ang isang ibon na lukot ang balahibo, bukas ay tinis, hindi ba?  Nakakita na ba kayo ng ibong nagnanakaw ng kanin sa inyong paminggalan?  Sapagkat hindi sila nagugutom.  Sapagkat sila’y hindi pinababayaan ng inyong Amang nasa Langit.  Gasino pa kaya ang Kanyang mga nilalang na hindi bigyan ng inyong Amang nasa Langit yamang kayo pa naman ay naglilingkod sa Kanya.

 

Hindi Ako magagalit kung ngayon ay mayroong tumutol sa sinasabi Ko.  Hindi Ako magtatampo kung mayroong mangangatwiran ngayon sa sinasabi Ko.  Hindi Ako maghihinanakit kung pamamalian ninyo o pasisinungalingan ang sinasabi Ko.

 

Marcial na mapagtutol, Benignong mariklamo, sige.  Anitang mapagsuri, sige, suri.  At kinagagalakan Ko ang inyong ginagawi ngunit kinapopootan Ko ang mga bagay na hindi ninyo pagkakaisa-isa.

 

Alright, Marcial na mapangatwiran.  Sige.  Naghihintay Ako ng inyong mga sasabihin.  O Anitang mausig.  Sige.  Anita?

 

“Ako po, Ama?” tanong ni Anita.

 

Oo.

 

“Wala naman po akong masasabi, Ama,” sabi ni Anita.

 

Sige.  Roman, Clarita, Consolacion, Guadalupe, Alvara, bakit ayaw ninyong magsisalita?

 

Sige, Crescenciang dalawa.  Tatanungin na naman Ako kung alin?  Rufina, Romeo, lahat, hinihintay Ko ang inyong irereklamo.

 

“Lahat po ng sinabi ninyo eh, tama, kaya wala na kaming maitanong.”

 

Bakit sinasabi ninyong tama ang sinasabi Ko?  Dahil kayo’y  natatakot?

 

“Aminado po kami sa mga pagkukulang namin sa Inyo.”

 

Sabi ni Marcial, “Ama, yaon pong tinatanong Ninyo kung halimbawa, ako, ay natatakot mamatay ngayon, sasagutin ko.  Opo, natatakot ako sapagkat hindi ko pa natutupad ang mga iniuutos ng Panginoong Diyos.”

 

Marcial, kailan pa?  Natatakot ka pa ring mamatay kahit Ako ang kukuha?

 

“Ah, hindi po.  Iba iyon,” sagot ni Marcial.  Nagtawanan ang mga tao.  “Yaong natural na kamatayan po, hindi napapanahon sapagkat marami pang dapat magawa.”

 

 

 

File Name:
Website Address:

pahayag060.htm

http://aristean.org/pahayag060.htm

First uploaded:
Last updated:

2010-10-20
2010-10-20


Revision: 0

Copyright © Aristeo Canlas Fernando 2010. All rights reserved.