PAHAYAG NG ESPIRITU SANTO - 050

PAGPAPARINIG NG TINIG©

Sinalin ni Aristeo Canlas Fernando
Peace Crusader and Echo of the Holy Spirit

 

Ama:  Talaga bang desidido kayong malaman kung ano ang Aking talagang intensiyon sa Aking pagpaparinig sa inyo ng tinig at sa Aking pagbibigay-aral sa inyo, tulad ng mga kuwe-kuwentuhan dito?

Marcial Aguila:  Opo, Ama.

Ama:  Hanggang ngayon ba’y hindi pa ninyo nalalaman kung ano ang talagang mithi o hangarin para sa inyo?

Tagapakinig:  (Hindi marinig maigi pero marahil ‘Hindi po namin alam.’)

Ama:  Hindi ninyo alam?

Marcial:  Pakabanalin po, Ama.

Ama:  Ibig Kong kayo man lamang na nakaririnig ng Aking mga aral ay makaligtas sa apoy ng Impiyerno.  Gayundin, ibig Kong kayo man lamang na nangakaririnig nitong Aking mga aral ay huwag lubhang makadama ng walang kahulilip na kahirapan dito sa balat ng lupa, tulad ng mangadinaranas ng marami ngayon.

Marcial:  Sa buong daigdig.

Ama:  Huwag na nating pag-usapan ang tungkol sa paghihikahos sa kabuhayan ang ating pag-usapan na lamang ay ang mga kahirapang nadarama ng nangasa sa gitna at kapaligiran ng digmaan.

                    At ang pangalawa ay ang pagsasalat na lubha ng mga tao sa mga ginintuang-aral na siyang magiging sanhi ng ikapapalungi ng mga kaluluwa upang mahulog sa apoy ng Impiyerno.

                    At ang pangatlo ay nang hindi lubhang panghinaan ang inyong mga puso sa pakikibaka dito sa unos ng buhay sa balat ng lupa.

                    At ang pang-apat ay nang maging malakas ang inyong mga puso sa pakikidigma sa mga kaaway o sa mga demonyo.

                    Ang panlima ay ibig Kong ang inyong mga kaluluwa at pusong iyan ay maging matibay o matatag sa pagharap sa kinabukasan patungo sa kaluwalhatian ng mga langit.  Sapagkat kung hindi magiging matatag at matibay ang inyong mga puso ay mangyayaring panghinain kayo ng malakas na tukso ng demonyo.  At ito ay mga bagay na Aking kinatatakutan na mangagsidating para sa inyong mga buhay.

                    Ito ang tanging mithiin ng Aking sarili kaya Aking tinalaga o ninasa na magkaroong ng isang kasangkapan upang kayo ay mangagkatipun-tipon o mangagkaniig-niig na magsipakinig ng Aking mga aral.

                    At ang pang-anim.  Ibig Kong magkaroon ng katahimikan ang inyong mga puso tungkol o batay sa lubhang napakaraming relihiyon na nangagsisisipot dito sa balat ng lupa.  Bagaman ito ay nakasaad sa Banal na Habilin o tinatawag ninyong Bibliya, na darating ang bawat isa ay mangagsisipaglagay ng mga palatandaan patungo sa iisang Diyos sa kaluwalhatian ng Kanyang mga langit. 
          Datapwat nang dahil sa karamihan ng mga bagay na lilitaw na sektang ito ay magkakaroon ng mga kaguluhan sa inyong mga puso at isipan, bagay na ikalalagay ng inyong mga sarili sa pag-aalinlangan.  At ang mahahalintulad ng inyong mga sarili ay isang bangka na nakapalaot sa gitna ng batisan.  At ibig Kong ang inyong mga puso ay mangaitahimik.

                    Ang kaligtasan ng isang tao ay wala sa kanyang relihiyon na kinasasaniban.  Wala sa mga aklat na kanyang tinutunghan ang kabanalan.  Ang kabanalan ay wala sa inyong mangasinasabi.  Ang kabanalan ay nasa sa inyong mga gawa at wala sa lahat ng anumang bagay na Aking tinuran.

                    Kung ang inyong mga gawa ay lubhang hindi karapat-dapat, ang ikapaparool ng inyong kaluluwa ay ang inyong kakamtin.  Datapwat kung ang inyong mga gawa ay magiging karapat-dapat ay ikaliligtas ng inyong kaluluwa at tuloy ikapaparoon ng inyong mga sarili sa kaluwalhatian ng mga langit.
          Huwag mag-alinlangan ang inyong mga puso sapagkat kailanman ay hindi ninanais ng Aking sarili na kayo ay mangapariwara.  Hindi ninanais ng Aking puso kayo ay magkaroon ng mga pag-aalinlangan.  Datawpat ang nakapagbibigay sa inyo ng mga pag-aalinlangan, tulad ng Aking nakikita at namamasid ngayon, ay ang pagiging salawahan ng inyong mga puso.

                    Huwag maging pabaling-baling ang inyong mga isipan.  Tunay na hindi Ko hinihingi para sa inyo ang inyong pananampalataya.  Hindi Ko hinihingi para sa inyo ang inyong kapaniwalaan.  Bagkus, ang minimithi ng Aking puso ay inyong marinig itong Aking mga aral, mangatanim sa inyong mga puso, mangadiligin ng mga pag-aalaala at mangapamungahin ng inyong mga gawa.

                    Hindi Ko inaalintana ang inyong mga ningas.  At ang Aking inaalintana ay ang pagkaluto nitong Aking mga sinasabi o alalaon baga, ang tunay na kahulugan.  Sa sandaling ang nilulutong o inihaw ng isang tao ay luto na, sapilitang pinapatay ang ningas ng apoy o sapilitang pinapatay ang baga.  Sapagkat baka kung magkatipis o baka kung ito ay magdaig ay maging dahilan pa o pasimula ng isang malagablab na sunog.

                    At ito ang sa Akin sa inyo ay pinauunawa.  Ibig Kong unawain ng bawat isa sa inyo itong Aking tinuran.  At ninanais Ko na inyong mangatanggapin sa inyong mga puso itong Aking mangainiaaral.  Ang sinuman tumatanggap ng Aking mga aral ang sa Akin ay nagagsisiibig.  At ang sa Akin ay umiibig ay iniibig din ng Aking Ama.  At ang iniibig ng Aking Ama ay Aking iniibig  At sa kanilang mga puso at sa inyong mga puso ay aming mangaitatatag o itatayo ang Aming mga tahanan na Aming paninirahanan ng habang panahon.

                    Ang sinumang dumidinig ng Aking mga aral at mangatumatanggap nito ay magkakaroon sa puso ng mga aral at ang sinumang mayroon sa puso ng Aking mga aral at dumidinig nito ay mangakagagawa ng tulad ng Aking mga ginawa at mahigit pa sa Aking mga nagawa.

                    Naririto at ibinibigay Ko sa inyo ang buhay at ninanais Kong ang buhay na ito ay inyong damputin, inyong kupkupin, inyong tangkilikin sa inyong mga puso upang ito ay manatili sa inyo.  Sapagkat kung papaanong nananatili sa inyo ang katas o ang sustansiya ng mga pagkain ay gayundin ibig Kong manatili sa inyo ang kabutihan para sa inyo ng Aking mga aral at ang lahat ng magaganda o mabubuti na inyong mapupulot sa daan.

                    Sino baga sa inyo, sino baga sa inyo ang nakakikilala ng bunga ng bayabas?  At kung ang bunga ng bayabas na ito bagaman hindi ninyo kinakain ay kung inyong kilala ang kung makasumpong ng isang laglag sa daan ay hindi pulutin upang ito ay iuwi sa kanyang tahanan.  Gayundin ang Aking mga aral.  Inyong mangapulutin at inyong mangaiuwi sa inyong mga tahanan. 

                    Sino baga sa inyo ang nakaraan sa lansangan o sa landas ng magandang o maganda at sariwang bulaklak na matapos mapukol ng mga paningin at makita ang kagandahan ay lapitan ang puno ng halamang naturan, pukulin ang bulaklak, at matapos pukulin, ay ipinamukol sa lansangan?  Wala.  Sino man sa inyong makadaan sa lansangan ng isang magandang bulaklak at kung inyong lapitan ang halamang ito, at inyong pukulin ang magandang bulaklak, alam ba ninyo yaong pukulin?

Marcial:  Pitasin.

Ama:  Pitasin ang magandang bulaklak, ito, sa halip na inihahagis sa lansangan ay iniuuwi sa kanyang bahay o sa inyong tahanan at inilalagay sa isang magandang lalagyan doon sa ito ay mangyayari ay manatiling sariwa. 

                    Kaya ito’y nilalagyan ng malamig na tubig upang ito ay mapangalagaan ng matagal-tagal na panahon na kung mangyayari lamang ay huwag nang malanta buhat sa pagkakapukol hanggang sa inyong buong mga buhay.

                    Sapagkat kung maganda ang halaman na inyong naraanan at nagbibigay ng magandang bulaklak na nakaaaliw sa paningin, pinupukol nga ang bulaklak na ito at ang mga sanga ay buong giliw na itinatanim sa isang taniman upang ito ay magkaroon ng buhay, upang ang halamang ito kung magkaroon na ng buhay, ay mamalagi sa inyong piling at laging makapagbigay sa inyo ng mababango at magandang bulaklak na sadyang nakaaaliw o nakalulugod sa inyong mga pangmalas.

                    At kung ang inyong halamang ito ay tumubo na o nabuhay na at nanariwa ay inyo pang ipinagbibilin kung kayo ay magsisiyao sa inyong mga anak o sa inyong mga kabahay, ‘Mga anak o aking mga kabahay, huwag sana ninyong kalilimutang diligin ang halamang ito upang ang kanyang buhay ay magtuloy at huwag mamatay.’

                    At gayundin para sa inyo itong Aking  mga aral.  Ibig Kong itong Aking mga aral para sa inyong mga puso ay maging isang magandang halaman na nakapagbibigay ng magagandang bulaklak na nakaaaliw o nakalulugod sa inyong mga paningin.  At ibig Kong ito ay inyong mangaitanim at ibig kong ito ay inyong mga muling pamulaklakin upang sa gayon, hindi ang inyong mga mata lamang ang maaliw bagkus, maaliw rin ang paningin ng inyong kapwa-tao.

                    At kung ang inyong kapwa-taong ito ay magnais din sa matimyas na kagandahan ng inyong halaman ay huwag ninyong ipagkait na pagkalooban din siya ng kapirasong sanga upang sa kanyang hardin ay makapagtanim din siya ng magandang halaman upang sa darating na panahon, ang kanyang mga mga mata at ang mata ng kanyang kapwa-tao sa kapaligiran ay magkaroon din ng bago at bago at bagong kaaliwan.

Transcription ito mula sa k19b, 12:00-26:52.

 

File Name:
Website Address:

C:\...\website\2008\pahayag050.htm

http://aristean.org/pahayag050.htm

First uploaded:
Last updated:

2012-01-07
2012-01-08


Revision: 1

Copyright © Aristeo Canlas Fernando 2010. All rights reserved.