PAHAYAG NG ESPIRITU SANTO - 048

BUDHI AT WANGIS

Sinalin ni Aristeo Canlas Fernando
Peace Crusader and Echo of the Holy Spirit

Ama: Sapagkat sa inyong budhi, alin ba yaong inyong budhi? Ang budhi ay untag. Ang budhi ay siya ninyong espiritu. Ngayon, ang inyo bang budhi kailanman ay nagturo ng masama? Tumututol at tumututol ang inyong mga budhi. Kailanman sa ginagawa ninyong masama ay hindi ninyo nakaisa ang inyong budhi. Kailanman ay hindi nakipag-isa sa inyo ang inyong budhi sa paggawa ng masama. Yaon ang tinig ng inyong espiritu, yaong sa inyo ay inihinga ng Diyos pagkatapos Niyang kapalin ang lupang alabok na makita Niyang wangis.

Paano ba kayo nilikha ng Diyos? Ano ba ang anyo ng Diyos? Papaano Niya kayo hinubog? Gagawin Ko ang tao sa Aking wangis. Ano ngayon ang wangis ng tao?

Ang wangis ng Diyos ay espiritu. Samakatwid, kayo ay ginawa ng Diyos na espiritu sapagkat Siya ay espiritu. At nilagyan kayo ng kahon. Ano yaong kahon? Katawan. Samakatwid, ang katawan ninyong iyan ay balewala. Nakuha ba ninyo? Ginawa kayo ng Diyos sa Kanyang wangis. Ang Diyos ay espiritu at ano kayo? Espiritu. At ang espiritung ito ay kanyang isinilid sa isang lalagyan. Ito ay ang inyong katawan. At ang inyong katawan ay tinukso ng Demonyo. At tinutukso ng Demonyo kayat kayo ngayon ay kanyang nakukuha. Nakukuha ng Demonyo sa paggawa ng masama. Datapwat yaong nakapaloob ay laging tumututol sapagkat yaon ang kawangis o ginawang kawangis ng Panginoon ninyong Diyos.

 

File Name:
Website Address:

C:\...\website\2008\pahayag048.htm

http://aristean.org/pahayag048.htm

First uploaded:
Last updated:

2011-03-06
2011-03-06


Revision: 0

Copyright Aristeo Canlas Fernando 2010. All rights reserved.